تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1089
 • بازدید دیروز : 4121
 • بازدید کل : 1461963

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین word


پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین word

چکیده

شبکههایاجتماعیشبکههاییدینامیکهستندکهمدامدرحالافزایشاعضاوارتباطاتولینکهایبینآنهاهستندومتاسفانهاینلینکهاممکناستبهخاطرفرآیندایجادناقصویابهخاطراینکهاینهنوزدراینشبکههاانعکاسنیافتهاند،ازدستبرود. دررابطهبااینلینکهاوارتباطاتمسالهپیش بینیلینککه یکامرمهمبرایتحلیلشبکههایاجتماعیاست،اهمیتپیدامیکند. اینمسالهبهمعنیپیش بینیاحتمالبرقرارییکارتباطبیندورأساست،بادانستناینمسالهکهدرحالحاضرارتباطیبینایندو رأسوجودندارد .

سهرویکردبرایانجامپیش بینیلینکوجوددارد: اولینرویکردمدلهایسنتی )غیربیزین( استکهمجموعهای از ویژگیهارابرایآموزشیکمدلدستهبندیباینریاستخراجمیکند.دومی رویکردهایاحتمالاتیاستکهاحتمالالحاقموجودیتهادریکشبکهاجتماعیرابااستفادهازمدلهایگرافیکیبیزینمدلمیکندو سومین رویکرد ،رویکردهایجبرخطی-آماری است..ایدهاصلیدراستفادهازمفاهیمبیزین،بدستآوردنیکاحتمالثانویهاستکهبهشانساتصالیکجفترأسکهموردنظرماستاشارهدارد.در این گزارش با استفاده از دسته بندی کننده ساده بیزین به پیش بینی لینک میپردازیم.

یادگیری بیزین یکی ازموثرترین الگوریتم های یادگیری برای داده کاوی داده ها با استفاده از یادگیری ماشین میباشد. شبکه بیزین به تنهایی یک دسته بندی ساده براساس تئوری بیزین میباشد از این رو برای بهبود پیش بینی دسته بندی بیزی میتوانچهار راهکار ارایه داد:استخراج ویژگی ،گسترشساختاری ،یادگیری محلی وگسترش داده ها.در این گزارش با استفاده از استخراج ویژگیها که یکی از مراحل پیش پردازش داده ها میباشد به بهبود دسته بندی ها میپردازیم.الگوریتم های متاهیورستیک مبتنی بر جمعیت ازقبیل الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در جستجوی زیرمجموعه ویژگی ها کارایی بالایی را در استخراج ویژگی مسایل بزرگ و پیچیده از جمله شبکه های پیچیده دارند،در این گزارش برای بهبود پیش بینی ها در شبکه ی اجتماعی فلیکر استفاده میکنیم .

کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی ، پیش بینی لینک ، شبکه های بیزین ، استخراج ویژگی و الگوریتم های متاهیورستیک مبتنی بر جمعیت

فهرست مطالب

 

فصل اول1

مقدمه و کلیات تحقیق1

1-1-مقدمه2

1-2-کلیاتومسایلتحقیق5

1-2-1-تشریحوبیانموضوعتحقیق5

1-2-2-ضرورتانجامتحقیق6

1-2-3-فرضیه هاواهدافتحقیق8

1-2-4-روشانجامتحقیق9

1-3-تاریخچهشبکههایاجتماعی10

1-4-تعریفشبکهاجتماعی11

1-5-انواعشبکههایاجتماعی14

1-5-1-برمبناینوعارتباطات14

1-5-2-ارتباطاتاجتماعی14

1-5-3-شبکهبندی14

1-5-4-ناوبری 15

1-5-5-برمبناینوعفعالیت15

1-5-6-شبکههایاجتماعیاطلاعاتی16

1-5-7-شبکههایاجتماعیتخصصی17

1-5-8 -شبکههایاجتماعیآموزشی17

1-5-9-شبکههایاجتماعیسرگرمی17

1-5-10-شبکههایاجتماعیعلمی17

1-5-11-شبکههایاجتماعیخبری18

1-5-12-ازنظربازیابستهازنظراعضا18

1-5-13-شبکههایباعضویتآزادوبازبرایافراد18

1-5-14-شبکههایباعضویتمحدودشدهبهداشتنشرایطیخاصتوسطافراد18

1-5-15-شبکههایبستهوعضویتتنهادرصورتدعوتتوسطسایراعضا19

1-5-16-برمبنایسطحپوشش19

1-5-17-شبکههایجهانی19

1-5-18-شبکههایمنطقهای19

1-5-19-شبکههایملی20

1-5-20-شبکههایسازمانی20

1-6-ویژگیهایانحصاریشبکههایاجتماعی20

1-7-اهدافوکارکردهایشبکههایاجتماعی20

1-7-1-سازماندهیانواعگروههایاجتماعیمجازی21

1-7-2-توسعهمشارکتهایاجتماعی21

1-7-3-بهاشتراکگذاشتنعلاقهمندیهاتوسطاعضا21

1-7-4-ایجادمحتواتوسطاعضا22

1-7-5-تبلیغاتهدفمنداینترنتی22

1-8-مزایایشبکههایاجتماعی22

1-8-1-انتشارسریعوآزادانهاخبارواطلاعات،افزایشقدرتتحلیلوتقویتروحیهانتقادی22

1-8-2-امکانعبورازمرزهایجغرافیاییوآشناییباافراد،جوامعوفرهنگهایمختلف23

1-8-3-شکلگیریوتقویتخردجمعی23

1-8-4- امکانبیانایدههابهصورتآزادانهوآشناییباایدهها،افکاروسلیقههایدیگران23

1-8-5-کارکردتبلیغیومحتوایی24

1-8-6-ارتباطمجازیمستمربادوستانوآشنایان24

1-8-7-تبلیغوتوسعهارزشهایانسانیواخلاقیدرعرصهجهانی24

1-8-8-یکپارچهسازیبسیاریازامکاناتاینترنتیووبی25

1-8-9-توسعهمشارکتهایمفیداجتماعی25

1-8-10-ا فزایشسرعتدرفرایندآموزشوایجادارتباطشبانهروزیبیناستادوشاگرد25

1-8-11- افزایشاعتماد،صمیمیتوصداقتدرفضایسایبر26

1-9 -پیامدهایمنفیشبکههایاجتماعی26

1-9-1- شکلگیریوترویجسریعشایعاتواخبارکذب26

1-9-2-تبلیغاتضددینیوالقایشبهات27

1-9-3- نقضحریمخصوصیافراد27

1-9-4- انزواودورماندنازمحیطهایواقعیاجتماع27

1-9-5- تأثیراتمنفیِرفتاری28

1-10- شبکههایاجتماعیدرایران28

جمعبندی31

فصل دوم33

تحلیلشبکههایاجتماعی33

2-1-مقدمه34

2-2- دادههایموجوددرشبکههایاجتماعی35

2-3 -روابط،اساسشبکههایاجتماعی38

2--4 اهدافتحلیلشبکههایاجتماعی39

2--5 حوزههایمختلففعالیتدرتحلیلشبکههایاجتماعی39

جمعبندی42

فصلسوم43

پیش بینیلینکدرشبکههایاجتماعی43

3--1 مقدمه44

3-2 -سابقهتحقیقاتومطالعاتانجامگرفته46

3-3-روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی لینک48

3-3- -1یادگیری بدون ناظر برای پیش بینی لینک49

3-3-2-یادگیری با ناظر برای پیش بینی لینک50

3-4-رویکردهایموجوددرپیش بینیلینک51

3-3-1- رویکردمبتنیبرشباهت53

3-3-1--1استخراجویژگی55

3-3-2- رویکردمبتنیبرمدلهایاحتمالاتی59

3-3-2-1-ویژگیهاییادگیریبیزین62

3-3-3 -روشهایجبرخطی63

جمعبندی65

فصل چهارم68

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های بیزین68

4-1-مقدمه69

4-2-مجموعهدادههایمورداستفاده69

4-3-معیارهای ارزیابی71

4-4-شاخص های مورد استفاده در پیش بینی لینک75

4-5-پیش بینی لینک با استفاده از شبکه بیزین76

4-6-بهبود دسته یندی در شبکه های بیزین:81

4-6-1-الگوریتم رقابت استعماری:83

4-6-2-الگوریتمژنتیک:86

4-6-3-الگوریتم بهینه سازیازدحامذرات90

4-6-4-الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی91

4-7-نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی الگوریتم ها93

4-7-1-نمودار های حاصل از اجرای الگوریتم های مبتنی بر جمعیت95

نتیجه گیری100

فصل پنجم101

نتیجه گیری و پیشنهادات101

5-1-خلاصه مطالب102

5-2- پیشنهادات آینده102

5-3-مشکلاتموجوددرروشهایپیشگوییپیوند104

5-4-مشکلاتعملی در یادگیری بیزین و دسته بندی کننده ی بیزین105

مقاله مستخرج از پایان نامه106

مقاله انگلیسی برای ژورنال:106

منابع:107

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1 شبکه های اجتماعی در ایران30

جدول 3-1ویژگیهای ساختاری مربوط به جفت راس های گراف شبکه های اجتماعی56

جدول 4-1ویژگی های داده های جمع آوری شده فلیکر70

جدول 4-2ماتریس در همریختگی:شامل معیارهایی برای محاسبه نتایج پیش بینی ها72

جدول 4-3 شاخص های دسته بندی کننده76

جدول 4-3Confusion matrix80

جدول 4-3نتایج پیش بینی لینک با استفاده از شبکه های بیزین81

جدول4-4 مقایسه الگوریتم های بهینه سازی تکاملی در بهبود پیش بینی لینک95

 فهرست تصاویر و نمودار

 

شکل 2-1 نمونهکوچکیازگراف یک شبکه اجتماعی36

شکل 3-1ارتباطات بین افراد شامل گره و یال های متصل و غیر متصل در شبکه اجتماعی44

شکل 3-2نمایی از پیش بینی لینک در زمان T+145

شکل 3-3رویکرد های موجود در پیش بینی لینک53

شکل 4-1 توزیع جمعیت در شبکه اجتماعی فلیکر69

شکل 4-2 مثالی در مورد محاسبه مقدارPrecision و AUC74

شکل 4-3منحنی ROCبرای مقایسه سه شاخص همسایگان مشترک,کاتز و آدامیک آدار76

شکل 4-2 نمایی از یک مدل بیزی ساده که به عنوان یک شبکه بیزین عمل مینماید78

شکل 4-3 گرافوroc curveprecision-recall81

شکل4-6 فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری86

شکل 4-7 شمای کلی شبه کد الگوریتم ژنتیک89

شکل4-8نمایی از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات91

نمودار4-5 precision- recall95

نمودار 4-6مساحت زیر نمودار ROC curve96

نمودار 4-7نمودار تکرار ها وکارایی الگوریتم ها(Iteration-Best cost)97

شکل5-1 فعالیت کاربران در شبکه اجتماعی فیس بوک102

شکل 5-1 نسبتمثالهایمثبتومنفیدرشبکههایاجتماعی103

 

 1-1-مقدمه

اینترنتبهعنوانیکیازمهمترینابداعاتبشردرقرناخیر،باقابلیتهاوکارکردهایمتعددوگستردهاش،بخشهایمختلفزندگیانسانیراتحتتأثیراتمثبتومنفیخودقراردادهاست. مبناوهدفاصلیاینترنت،برداشتنفاصلهجغرافیاییمیانانسانهایسراسردنیاوایجادتحولدرعرصهارتباطاتوتبادلاطلاعاتاست.[1]

اینترنت،کارخودرابهعنوانابزارارتباطمتخصصانوخصوصاًجهتتبادلدادههاومنابعتحقیقاتی،شروعکردوبهمرورزمانتوانستخودراتاسطحبرقراریارتباطبینافرادمعمولیازطریقپستالکترونیکیارتقابخشد. پسازمدتی،اینترنتبهمنزلهفضاییجدیدجهتبسطفعالیتهایتجاریدرامورنقلوانتقالاتمالی،بازاریابیوهمچنینابزارپیگیریبرایمصرفکنندگان،موردتوجهواقعشد. وبلاگهاووبسایتها،نرمافزارهایگفتگویبرخط،سرویسهایپستالکترونیکوغیرهامکاناتجدیدیبودندکهدرپرتویاینترنتوشبکهجهانیوب،دراختیارکاربرانقرارگرفتند.

درحالیکههنوزهیچکستصورنمیکردکهروزیجنبهاجتماعیاینترنتبهصورتیکیازکاربردهایاصلیآندرآید،شبکههایاجتماعی[1]اینترنتیپایبهعرصهوجودگذاشتند. اینموضوعدربینکاربراناینترنتیچنانمورداستقبالقرارگرفتکهبهجرأتمیتوانگفتیکیازتأثیرگذارترینسرویسهایارائهشدهدراینترنتووبکهدرسالهایاخیرتحولشگرفیدرنظاماجتماعیکشورهایمختلفجهانبهوجودآورده،شبکههایاجتماعیاینترنتیبودهاست.

شبکههایاجتماعی،نسلجدیدیازپایگاههاییهستندکهاینروزهادرکانونتوجهکاربرانشبکهجهانیاینترنتقرارگرفتهاند. اینگونهپایگاههابرمبنایتشکیلاتبرخطفعالیتمیکنندوهرکدامدستهایازکاربراناینترنتیباویژگیخاصراگردهممیآورند. شبکههایاجتماعیراگونهایازرسانههایاجتماعیمیدانندکهامکاندستیابیبهشکلجدیدیازبرقراریارتباطوبهاشتراکگذاریمحتوادراینترنترافراهمآوردهاند.

تغییروتحولاتدرنظاماجتماعیناشیازاینترنت،انکارناپذیراست. اینتغییراتحتیشیوهبرقراریارتباطشاگردواستادوروشتدریسدرسطوحدانشگاهیراهممتحولکردهاست. اینامربهطوراساسیقابلیتانجامتحقیقاتتوسطدانشجویانوبهاشتراکگذاشتنیافتههایآنهابادیگرانرابالابردهاست. پستالکترونیکی،اتاقهایگفتگوونشستهایاینترنتیباعثگردیدهتاارتباطدانشجویانبااستادومطالبدرسیخودبیشترگردد. اینامرنکتهمثبتیبرایآیندهآموزشوتعلیممحسوبمیشودوهمهاینهامرهوناینترنت،وبوشبکههایاجتماعیمجازیاست.

 


مبلغ واقعی 26,000 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,060 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 920

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...


مطالب تصادفی

 • اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
 • انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری
 • یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی
 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)
 • الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • ۸ قدم تا راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "