تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1715
 • بازدید دیروز : 3956
 • بازدید کل : 1857382

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین word


پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین word

چکیده

شبکههایاجتماعیشبکههاییدینامیکهستندکهمدامدرحالافزایشاعضاوارتباطاتولینکهایبینآنهاهستندومتاسفانهاینلینکهاممکناستبهخاطرفرآیندایجادناقصویابهخاطراینکهاینهنوزدراینشبکههاانعکاسنیافتهاند،ازدستبرود. دررابطهبااینلینکهاوارتباطاتمسالهپیش بینیلینککه یکامرمهمبرایتحلیلشبکههایاجتماعیاست،اهمیتپیدامیکند. اینمسالهبهمعنیپیش بینیاحتمالبرقرارییکارتباطبیندورأساست،بادانستناینمسالهکهدرحالحاضرارتباطیبینایندو رأسوجودندارد .

سهرویکردبرایانجامپیش بینیلینکوجوددارد: اولینرویکردمدلهایسنتی )غیربیزین( استکهمجموعهای از ویژگیهارابرایآموزشیکمدلدستهبندیباینریاستخراجمیکند.دومی رویکردهایاحتمالاتیاستکهاحتمالالحاقموجودیتهادریکشبکهاجتماعیرابااستفادهازمدلهایگرافیکیبیزینمدلمیکندو سومین رویکرد ،رویکردهایجبرخطی-آماری است..ایدهاصلیدراستفادهازمفاهیمبیزین،بدستآوردنیکاحتمالثانویهاستکهبهشانساتصالیکجفترأسکهموردنظرماستاشارهدارد.در این گزارش با استفاده از دسته بندی کننده ساده بیزین به پیش بینی لینک میپردازیم.

یادگیری بیزین یکی ازموثرترین الگوریتم های یادگیری برای داده کاوی داده ها با استفاده از یادگیری ماشین میباشد. شبکه بیزین به تنهایی یک دسته بندی ساده براساس تئوری بیزین میباشد از این رو برای بهبود پیش بینی دسته بندی بیزی میتوانچهار راهکار ارایه داد:استخراج ویژگی ،گسترشساختاری ،یادگیری محلی وگسترش داده ها.در این گزارش با استفاده از استخراج ویژگیها که یکی از مراحل پیش پردازش داده ها میباشد به بهبود دسته بندی ها میپردازیم.الگوریتم های متاهیورستیک مبتنی بر جمعیت ازقبیل الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در جستجوی زیرمجموعه ویژگی ها کارایی بالایی را در استخراج ویژگی مسایل بزرگ و پیچیده از جمله شبکه های پیچیده دارند،در این گزارش برای بهبود پیش بینی ها در شبکه ی اجتماعی فلیکر استفاده میکنیم .

کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی ، پیش بینی لینک ، شبکه های بیزین ، استخراج ویژگی و الگوریتم های متاهیورستیک مبتنی بر جمعیت

فهرست مطالب

 

فصل اول1

مقدمه و کلیات تحقیق1

1-1-مقدمه2

1-2-کلیاتومسایلتحقیق5

1-2-1-تشریحوبیانموضوعتحقیق5

1-2-2-ضرورتانجامتحقیق6

1-2-3-فرضیه هاواهدافتحقیق8

1-2-4-روشانجامتحقیق9

1-3-تاریخچهشبکههایاجتماعی10

1-4-تعریفشبکهاجتماعی11

1-5-انواعشبکههایاجتماعی14

1-5-1-برمبناینوعارتباطات14

1-5-2-ارتباطاتاجتماعی14

1-5-3-شبکهبندی14

1-5-4-ناوبری 15

1-5-5-برمبناینوعفعالیت15

1-5-6-شبکههایاجتماعیاطلاعاتی16

1-5-7-شبکههایاجتماعیتخصصی17

1-5-8 -شبکههایاجتماعیآموزشی17

1-5-9-شبکههایاجتماعیسرگرمی17

1-5-10-شبکههایاجتماعیعلمی17

1-5-11-شبکههایاجتماعیخبری18

1-5-12-ازنظربازیابستهازنظراعضا18

1-5-13-شبکههایباعضویتآزادوبازبرایافراد18

1-5-14-شبکههایباعضویتمحدودشدهبهداشتنشرایطیخاصتوسطافراد18

1-5-15-شبکههایبستهوعضویتتنهادرصورتدعوتتوسطسایراعضا19

1-5-16-برمبنایسطحپوشش19

1-5-17-شبکههایجهانی19

1-5-18-شبکههایمنطقهای19

1-5-19-شبکههایملی20

1-5-20-شبکههایسازمانی20

1-6-ویژگیهایانحصاریشبکههایاجتماعی20

1-7-اهدافوکارکردهایشبکههایاجتماعی20

1-7-1-سازماندهیانواعگروههایاجتماعیمجازی21

1-7-2-توسعهمشارکتهایاجتماعی21

1-7-3-بهاشتراکگذاشتنعلاقهمندیهاتوسطاعضا21

1-7-4-ایجادمحتواتوسطاعضا22

1-7-5-تبلیغاتهدفمنداینترنتی22

1-8-مزایایشبکههایاجتماعی22

1-8-1-انتشارسریعوآزادانهاخبارواطلاعات،افزایشقدرتتحلیلوتقویتروحیهانتقادی22

1-8-2-امکانعبورازمرزهایجغرافیاییوآشناییباافراد،جوامعوفرهنگهایمختلف23

1-8-3-شکلگیریوتقویتخردجمعی23

1-8-4- امکانبیانایدههابهصورتآزادانهوآشناییباایدهها،افکاروسلیقههایدیگران23

1-8-5-کارکردتبلیغیومحتوایی24

1-8-6-ارتباطمجازیمستمربادوستانوآشنایان24

1-8-7-تبلیغوتوسعهارزشهایانسانیواخلاقیدرعرصهجهانی24

1-8-8-یکپارچهسازیبسیاریازامکاناتاینترنتیووبی25

1-8-9-توسعهمشارکتهایمفیداجتماعی25

1-8-10-ا فزایشسرعتدرفرایندآموزشوایجادارتباطشبانهروزیبیناستادوشاگرد25

1-8-11- افزایشاعتماد،صمیمیتوصداقتدرفضایسایبر26

1-9 -پیامدهایمنفیشبکههایاجتماعی26

1-9-1- شکلگیریوترویجسریعشایعاتواخبارکذب26

1-9-2-تبلیغاتضددینیوالقایشبهات27

1-9-3- نقضحریمخصوصیافراد27

1-9-4- انزواودورماندنازمحیطهایواقعیاجتماع27

1-9-5- تأثیراتمنفیِرفتاری28

1-10- شبکههایاجتماعیدرایران28

جمعبندی31

فصل دوم33

تحلیلشبکههایاجتماعی33

2-1-مقدمه34

2-2- دادههایموجوددرشبکههایاجتماعی35

2-3 -روابط،اساسشبکههایاجتماعی38

2--4 اهدافتحلیلشبکههایاجتماعی39

2--5 حوزههایمختلففعالیتدرتحلیلشبکههایاجتماعی39

جمعبندی42

فصلسوم43

پیش بینیلینکدرشبکههایاجتماعی43

3--1 مقدمه44

3-2 -سابقهتحقیقاتومطالعاتانجامگرفته46

3-3-روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی لینک48

3-3- -1یادگیری بدون ناظر برای پیش بینی لینک49

3-3-2-یادگیری با ناظر برای پیش بینی لینک50

3-4-رویکردهایموجوددرپیش بینیلینک51

3-3-1- رویکردمبتنیبرشباهت53

3-3-1--1استخراجویژگی55

3-3-2- رویکردمبتنیبرمدلهایاحتمالاتی59

3-3-2-1-ویژگیهاییادگیریبیزین62

3-3-3 -روشهایجبرخطی63

جمعبندی65

فصل چهارم68

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های بیزین68

4-1-مقدمه69

4-2-مجموعهدادههایمورداستفاده69

4-3-معیارهای ارزیابی71

4-4-شاخص های مورد استفاده در پیش بینی لینک75

4-5-پیش بینی لینک با استفاده از شبکه بیزین76

4-6-بهبود دسته یندی در شبکه های بیزین:81

4-6-1-الگوریتم رقابت استعماری:83

4-6-2-الگوریتمژنتیک:86

4-6-3-الگوریتم بهینه سازیازدحامذرات90

4-6-4-الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی91

4-7-نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی الگوریتم ها93

4-7-1-نمودار های حاصل از اجرای الگوریتم های مبتنی بر جمعیت95

نتیجه گیری100

فصل پنجم101

نتیجه گیری و پیشنهادات101

5-1-خلاصه مطالب102

5-2- پیشنهادات آینده102

5-3-مشکلاتموجوددرروشهایپیشگوییپیوند104

5-4-مشکلاتعملی در یادگیری بیزین و دسته بندی کننده ی بیزین105

مقاله مستخرج از پایان نامه106

مقاله انگلیسی برای ژورنال:106

منابع:107

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1 شبکه های اجتماعی در ایران30

جدول 3-1ویژگیهای ساختاری مربوط به جفت راس های گراف شبکه های اجتماعی56

جدول 4-1ویژگی های داده های جمع آوری شده فلیکر70

جدول 4-2ماتریس در همریختگی:شامل معیارهایی برای محاسبه نتایج پیش بینی ها72

جدول 4-3 شاخص های دسته بندی کننده76

جدول 4-3Confusion matrix80

جدول 4-3نتایج پیش بینی لینک با استفاده از شبکه های بیزین81

جدول4-4 مقایسه الگوریتم های بهینه سازی تکاملی در بهبود پیش بینی لینک95

 فهرست تصاویر و نمودار

 

شکل 2-1 نمونهکوچکیازگراف یک شبکه اجتماعی36

شکل 3-1ارتباطات بین افراد شامل گره و یال های متصل و غیر متصل در شبکه اجتماعی44

شکل 3-2نمایی از پیش بینی لینک در زمان T+145

شکل 3-3رویکرد های موجود در پیش بینی لینک53

شکل 4-1 توزیع جمعیت در شبکه اجتماعی فلیکر69

شکل 4-2 مثالی در مورد محاسبه مقدارPrecision و AUC74

شکل 4-3منحنی ROCبرای مقایسه سه شاخص همسایگان مشترک,کاتز و آدامیک آدار76

شکل 4-2 نمایی از یک مدل بیزی ساده که به عنوان یک شبکه بیزین عمل مینماید78

شکل 4-3 گرافوroc curveprecision-recall81

شکل4-6 فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری86

شکل 4-7 شمای کلی شبه کد الگوریتم ژنتیک89

شکل4-8نمایی از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات91

نمودار4-5 precision- recall95

نمودار 4-6مساحت زیر نمودار ROC curve96

نمودار 4-7نمودار تکرار ها وکارایی الگوریتم ها(Iteration-Best cost)97

شکل5-1 فعالیت کاربران در شبکه اجتماعی فیس بوک102

شکل 5-1 نسبتمثالهایمثبتومنفیدرشبکههایاجتماعی103

 

 1-1-مقدمه

اینترنتبهعنوانیکیازمهمترینابداعاتبشردرقرناخیر،باقابلیتهاوکارکردهایمتعددوگستردهاش،بخشهایمختلفزندگیانسانیراتحتتأثیراتمثبتومنفیخودقراردادهاست. مبناوهدفاصلیاینترنت،برداشتنفاصلهجغرافیاییمیانانسانهایسراسردنیاوایجادتحولدرعرصهارتباطاتوتبادلاطلاعاتاست.[1]

اینترنت،کارخودرابهعنوانابزارارتباطمتخصصانوخصوصاًجهتتبادلدادههاومنابعتحقیقاتی،شروعکردوبهمرورزمانتوانستخودراتاسطحبرقراریارتباطبینافرادمعمولیازطریقپستالکترونیکیارتقابخشد. پسازمدتی،اینترنتبهمنزلهفضاییجدیدجهتبسطفعالیتهایتجاریدرامورنقلوانتقالاتمالی،بازاریابیوهمچنینابزارپیگیریبرایمصرفکنندگان،موردتوجهواقعشد. وبلاگهاووبسایتها،نرمافزارهایگفتگویبرخط،سرویسهایپستالکترونیکوغیرهامکاناتجدیدیبودندکهدرپرتویاینترنتوشبکهجهانیوب،دراختیارکاربرانقرارگرفتند.

درحالیکههنوزهیچکستصورنمیکردکهروزیجنبهاجتماعیاینترنتبهصورتیکیازکاربردهایاصلیآندرآید،شبکههایاجتماعی[1]اینترنتیپایبهعرصهوجودگذاشتند. اینموضوعدربینکاربراناینترنتیچنانمورداستقبالقرارگرفتکهبهجرأتمیتوانگفتیکیازتأثیرگذارترینسرویسهایارائهشدهدراینترنتووبکهدرسالهایاخیرتحولشگرفیدرنظاماجتماعیکشورهایمختلفجهانبهوجودآورده،شبکههایاجتماعیاینترنتیبودهاست.

شبکههایاجتماعی،نسلجدیدیازپایگاههاییهستندکهاینروزهادرکانونتوجهکاربرانشبکهجهانیاینترنتقرارگرفتهاند. اینگونهپایگاههابرمبنایتشکیلاتبرخطفعالیتمیکنندوهرکدامدستهایازکاربراناینترنتیباویژگیخاصراگردهممیآورند. شبکههایاجتماعیراگونهایازرسانههایاجتماعیمیدانندکهامکاندستیابیبهشکلجدیدیازبرقراریارتباطوبهاشتراکگذاریمحتوادراینترنترافراهمآوردهاند.

تغییروتحولاتدرنظاماجتماعیناشیازاینترنت،انکارناپذیراست. اینتغییراتحتیشیوهبرقراریارتباطشاگردواستادوروشتدریسدرسطوحدانشگاهیراهممتحولکردهاست. اینامربهطوراساسیقابلیتانجامتحقیقاتتوسطدانشجویانوبهاشتراکگذاشتنیافتههایآنهابادیگرانرابالابردهاست. پستالکترونیکی،اتاقهایگفتگوونشستهایاینترنتیباعثگردیدهتاارتباطدانشجویانبااستادومطالبدرسیخودبیشترگردد. اینامرنکتهمثبتیبرایآیندهآموزشوتعلیممحسوبمیشودوهمهاینهامرهوناینترنت،وبوشبکههایاجتماعیمجازیاست.

 


مبلغ واقعی 26,000 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,060 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1019

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید