پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 199
  • بازدید دیروز : 2171
  • بازدید کل : 690846

پیوند ها

شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور word


شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور word

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده. 1

فصل اول: مقدمه

1-1- پيشگفتار. 2

1-2- اهداف تحقيق. 4

1-3- فرضيات تحقيق. 5

1-4- پرسش تحقيق. 5

1-5- مراحل تحقيق‌5

1-6- ساختار تحقيق. 6

فصل دوم:مرور مفاهيم و ادبيات موضوع

2-1- عامل چيست؟. 7

2-2-سيستم‌هاي چندعاملي. 9

2-2-1-ارتباطات عامل‌ها. 9

2-2-2- هماهنگي. 9

2-3- سيستم‌هاي پيچيده. 12

2-3-1- مدل‌سازي سيستم‌هاي پيچيده. 13

2-3-2- نقش عامل در سيستم پيچيده. 15

2-4-استدلال. 16

2-4-1-استدلال قياسي. 16

2-4-2- استدلال استقرايي. 16

2-5-اقتصاد. 16

2-6- بازارهاي مالي. 18

2-6-1- مقدمه. 18

هشت

2-6-2 - انواعبازارها. 19

2-6-3- پيشينه بورس. 22

2-6-4- پيدايش بورس در ايران. 22

2-6-5- مزايايسرمايه‌گذاريدربورس. 23

2-6-6- مزايايورودبهبورسبرايشركت‌ها. 24

2-6-7- انواع بورس. 24

2-6-8- تعريفبازاربورساوراقبهادار. 25

2-6-9 - استراتژي هاي انتخاب سهام. 25

2-7- ويژگي بازارهاي مالي. 28

2-7-1- پيش‌بيني‌پذيري. 28

2-7-2- نوسانات. 30

2-8- الگوريتم ژنتيک. 30

2-8-1- روش‌هاي کدينگ. 31

2-8-2- جمعيت. 32

2-8-3- مقدار برازندگي. 32

2-8-4- روش‌هاي انتخاب. 32

2-8-5- عملگرهاي الگوريتم ژنتيک. 33

2-8-6- معيار توقف. 34

2-9- مرور ادبيات. 36

فصل سوم:مدلسازي بازار

3-1- کليات بازار. 40

3-2- ترجيحات عامل‌ها. 42

3-3- پيش‌بيني. 44

3-3-1- بخش وضعيت. 45

نه

3-3-2- بخش پيش‌بيني. 49

3-3-3- قوانين فعال. 50

3-4- دادوستد. 50

3-5- آموزش و تکامل قوانين. 53

فصل چهار:نتايج شبيه‌سازي

4-1- تاثير آموزش بر الگوي قيمت بازار. 57

4-2- تاثير سرعت آموزش بر روند بازار. 59

4-3- تاثير تعداد تاجران بر روند بازار. 62

4-3-1- تعداد تاجران متغير و سهام ثابت. 63

4-3-2- تعداد تاجران و سهام‌هاي متغير. 63

4-4- بررسي عملکرد عامل‌هاي مختلف در بازار. 65

4-4-1- عامل‌هاي اصول‌گرا. 65

4-4-2- عامل‌هاي تکنيکال. 65

4-4-3- عامل‌هاي ترکيبي. 65

4-5- تاثير ترکيب‌هاي مختلف عامل‌ها بر روند بازار. 69

4-5-1- بازار با عامل‌هاي اصولگرا. 69

4-5-2- بازار با عامل‌هاي تکنيکال. 70

4-5-3- بازار با عامل‌هاي ترکيبي. 71

4-5-4- بازار با دو نوع عامل اصولگرا و تکنيکال. 72

4-5-6- بازار با عامل‌هاي تکنيکال و ترکيبي. 74

4-6- تاثير تعداد انواع عامل‌ها بر عملکرد آنها. 75

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1- مروري بر پايان‌نامه. 76

5-2- نتيجه‌گيري. 77

5-3- پيشنهادات. 78

منابع و مراجع. 80

  چکيده

در دنياي امروز، سيستم‌هايي وجود دارد که در آنها انسان و روابط بين انسان‌ها نقش اصلي را دارند. چون رقابت بين افراد و قوانين حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغيير است، باعث مي‌شود که اين سيستم‌ها پيچيده‌تر شده و تجزيه و تحليل آنها مشکل‌تر شود. براي بررسي، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي پيچيده مي‌توان از مدل‌هاي مبتني برعامل استفاده كرد و سيستم پيچيده را يك سيستم چندعاملي در نظر گرفت كه عامل‌هاي آن، در حال رقابت يا همكاري هستند. يکي از اين سيستم‌ها که در آن انسان و روابط بين انسان‌ها نقش اصلي را دارد، اقتصاد و جولانگاه آن يعني بازار مي‌باشد. اقتصاد يك سيستم پيچيده است كه حاصل تعاملات بسياري از عامل‌ها مي‌باشد. عامل‌هاي اين سيستم ناهمگون بوده و با گذشت زمان، رفتار عامل‌ها و در مقياس بزرگ رفتار سيستم اقتصاد در حال تغيير خواهد بود.

با مطرح‌شدن شبيه‌سازي عامل‌محور بازارهاي مالي که يکي از پيشگامان و معروفترين اين مدل‌ها، بازار شبيه‌سازي سانتافي مي‌باشد، تجزيه و تحليل اين بازارها ساده‌تر شده ونتايج تحليل‌ها، به واقعيت نزديک‌تر مي‌باشد. با ايجاد اين شبيه‌سازي مي‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روي اين بازارها در مدل شبيه‌سازي اجرا و آزمايش کرده و تأثيرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و سپس با توجه به اين تجزيه و تحليل، تصميمات لازم را در حالت واقعي به کار گرفت.

در اين پايان‌نامه، از مدل سانتافي براي مدل‌سازي بازار بورس استفاده گرديده و با ايجاد تغييرات لازم از جمله تغيير قوانين يادگيري و به‌کارگيري از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکيب‌هاي مختلف در مدل و همچنين استفاده از الگوريتم ژنتيک به عنوان فرايند يادگيري عامل‌ها، بازار سهام مورد بررسي قرار گرفته است.

نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد که به کارگيري فرايند آموزش باعث مي‌شود تا بازار با ثبات‌تري نسبت به بازار بدون آموزش ايجاد شود. همچنين نتايج آزمايشات ديگر نشان مي‌دهد که با افزايش انواع عامل‌ها در بازار بورس، پيش‌بيني عامل‌ها تحت تاثير عامل‌هاي ديگر قرار گرفته و باعث مي‌شود که پيش‌بيني آنها دچار نوسان گردد به‌طوري‌که بازارهايي که با يک عامل شبيه‌سازي شده‌اند داراي بهترين عملکرد از لحاظ پيش‌بيني قيمت و سود دوره بعد مي‌باشند.

کلمات کليدي: سيستم‌هاي عامل‌محور، بازار سهام، پيش‌بيني، الگوريتم ژنتيک، فرايند يادگيري

  فصل اول

مقدمه

 1-1- پيشگفتار

در دنياي امروز، سيستم‌هايي وجود دارد که در آن‌ها انسان و روابط بين انسان‌ها نقش اصلي را دارند. چون رقابت بين افراد و قوانين حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغيير است، باعث مي‌شود که اين سيستم‌ها پيچيده‌تر شده و تجزيه و تحليل آن‌ها مشکل‌تر شود. با تجزيه و تحليل اين سيستم‌ها مي‌توان به پيش‌بيني وقايع و رويدادهاي آتي پرداخت و با تدبير و انديشه در سطح کلان از ايجاد بحران در سطح اجتماعي جلوگيري نمود. محققان بسياري سعي نموده‌اند تا با مدل‌سازي رياضي اين سيستم‌ها، روابط و قوانين حاکم بر آن‌ها را کشف کنند. اما اين مدل‌‌ها هنوز تکامل‌هاي لازمه را در برخورد با بسياري از مسائل عملي نيافته‌اند و تلاش در راه تکامل هر چه بيشتر آن ادامه دارد[1]. در ساليان اخير مدل‌‌هاي مبتني بر عامل[1] موردتوجه بسياري از محققان قرار‌گرفته‌است. اين متدولوژي، ابتدا توسط دانشمندان فيزيک استفاده مي‌شد که سيستم‌هاي پيچيده ذرات واکنشي را شبيه‌سازي مي‌کردند. در اقتصاد مالي، سرمايه‌گذاران مانند ذرات هستند که با سرمايه‌گذاران ديگر در حال کنش و واکنش هستند[2].

اين مدل‌ها بر تعاملات پوياي تصميمات عامل‌ها بر روي همديگر متمرکز مي‌شوند. در اين مدل‌‌ها، رفتار عامل‌ها براساس درکشان از محيط و عملکرد ساير عامل‌ها صورت مي‌گيرد اما رفتار سيستم را نمي‌توان از روي رفتار تک‌تک عامل‌ها پيش‌بيني کرد. بلکه اين رفتار يک رفتار برآيندي بوده که معمولاً رابطه خطي با رفتار هيچ يک از عامل‌ها ندارد[3 و4]. يکي از مزيت‌هاي مهم اين مدل‌‌ها اين است که مي‌توان فرضيات محدودکننده‌اي را که در مدل‌هاي تحليلي براي سادگي استفاده مي‌شود را حذف‌نمود. براي نمونه، کليه سرمايه‌گذاران مي‌توانند با توجه به ترجيحات و استراتژي‌هاي تجاريشان، به صورت ناهمگن مدل‌بندي شوند[2].

کاربرد مدل‌‌هاي عامل‌محور مي‌تواند به سه طبقه کلي تقسيم شود[5] :

1) عامل‌هاي هم‌کار که در اين سيستم‌ها، عامل‌ها متعهد به جمع‌آوري اطلاعات يا اجراي معامله از طرف عامل انساني در اينترنت مي‌باشند.

2) سيستم‌هاي تصميم‌گيري چندعامله که عامل‌ها در اين سيستم بايد با هم يک تصميم مشترک بسازند.

3) سيستم‌هاي شبيه‌سازي چند‌عامله، که سيستم چندعاملي براي شبيه‌سازي يک پديده در جهان واقعي استفاده مي‌شود که در اينجا سيستم استفاده شده پايان‌نامه در ناحيه سوم قرار مي‌گيرد. يکي از رشته‌هاي تحقيقاتي اين سيستم‌ها، شبيه‌سازي عامل‌محور پديده‌هاي اجتماعي مي‌باشد که در آن سه رشته علمي استفاده مي‌شوند که عبارتند‌ از: محاسبات، علوم اجتماعي و شبيه‌سازي کامپيوتري که مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد:

بررسي پديده‌هاي اجتماعي با استفاده از تکنولوژي عامل و شبيه‌سازي آن در کامپيوتر.

پس بايد ابتدا محيطي را که مي‌خواهيم در آن کار کنيم را بشناسيم و اين داراي اهميت زيادي است زيرا محقق را در درک بيشتر رفتار عامل ياري مي‌دهد و به واقعيت نزديکتر مي‌سازد.

در دنياي امروز، اقتصاد و جولانگاه آن يعني بازار و عنصر جدايي ناپذير اين عرصه، يعني معامله، ماهيت مدرنيزه يافته و پابه‌پاي ديگر شئون زندگي انسان‌ها در چرخه پيشرفت و تکامل، ابعاد تازه‌اي به خود‌گرفته و روز‌به‌روز بر پيچيدگي‌هاي آن افزوده مي‌شود.

عملاً اقتصاد را مي‌توان يک سيستم پيچيده[2] دانست، زيرا با رفتار رواني و اعمال انسان‌ها سروکار دارد. با اين حال از دو ديدگاه فيزيکي و روانشناختي مي‌توان به اقتصاد نگريست. ديدگاه فيزيکي شامل فعاليت‌ها، تکنولوژي‌هاو... مي‌باشد و ديدگاه روانشناختي که شامل انتظارات، باورها، فرضيه‌ها و تفاسير عامل‌هاي اقتصادي از محيط مي‌باشد.

ديدگاه روانشناختي از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد زيرا تصميم عامل‌ها براين مبنا صورت مي‌گيرد به طوري‌که هر عامل با شناخت ويژگي‌هاي محيط و عامل‌هاي ديگر براي خود فرضيه‌هايي ايجاد مي‌کند[6]. بازارها نيز که وظيفه هدايت قسمت عمده‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي يک جامعه را دارند، يک سيستم مبادله کالا مي‌باشند. قيمت‌ها در داخل بازار شکل مي‌گيرد که براساس عرضه و تقاضا مي‌باشد. اگر بازار رقابت کامل باشد، هم مقدار تقاضا و هم مقدار عرضه تابع قيمت مي‌باشد و لذا همواره تعادل وجود دارد و در يک قيمت تعادلي، مازاد يا کمبود چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا وجود ندارد. توجه به بازار از اين لحاظ اهميت دارد که تعيين‌کننده قيمت مي‌باشند. چگونگي تعيين ميزان قيمت تحت تأثير عوامل رواني، سياسي و اجتماعي مي‌باشد که بايد تشريح گردد. براي تجزيه و تحليل بازار، بايد به اشکال مختلف بازارها، اهداف و نحوه رفتار گوناگون عرضه‌کننده و تقاضاکننده توجه شود[7].

يکي از بازارهاي مالي مهم، بازار بورس مي‌باشد. بي‌ترديد امروزه بيشترين مقدار سرمايه از طريق بازارهاي بورس در تمام جهان مبادله مي‌شود. اقتصادهاي ملي به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس است. به‌علاوه بازار بورس به‌عنوان يک ابزار سرمايه‌گذاري در‌دسترس، هم براي سرمايه‌گذاران کلان و هم براي عموم مردم تبديل شده‌است. بازارهاي بورس نه تنها از پارامترهاي کلان، بلکه از هزاران عامل ديگر نيز متأثر مي‌شوند. تعداد زياد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمينان در زمينه سرمايه‌گذاري شده‌است.

به همين دليل تجزيه و تحليل اين بازار بسيار مهم بوده و بايد از مدل‌‌هايي استفاده کرد که بتوان اين پارامترهاي کلان و خرد را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

با مطرح‌شدن شبيه‌سازي عامل‌محور[3] بازارهاي بورس که يکي از پيشگامان و معروفترين اين مدل‌‌ها، بازار شبيه‌سازي سانتافي[4] مي‌باشد، تجزيه و تحليل اين بازارها ساده‌تر شده و به واقعيت نزديکتر مي‌باشد. با ايجاد اين شبيه‌سازي مي‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر اين بازارها را ابتدا در مدل شبيه‌سازي، اجرا و آزمايش کرده و تأثيرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و سپس با توجه به اين تجزيه و تحليل، تصميمات لازم را در حالت واقعي به‌کار‌گرفت. در سال‌هاي اخير، تجزيه و تحليل‌هاي مختلفي با استفاده از اين مدل‌‌ها روي اين بازارها صورت گرفته است که در فصل بعد به کارهاي انجام‌شده در اين زمينه اشاره مي‌شود.

 1-2- اهداف تحقيق

تحليل سيستم­هاي پيچيده در ميان محققان سيستم­ها، اهميت زيادي يافته است. از جمله اين مدل‌‌هاي تحليلي، مدل‌‌هاي مبتني بر عامل مي­باشند. با مطرح شدن شبيه‌سازي عامل‌محور بازارهاي بورس که يکي از پيشگامان و معروفترين اين مدل‌‌ها، بازار شبيه‌سازي سانتافي مي‌باشد، تجزيه و تحليل اين بازارها ساده‌تر شده و به واقعيت نزديکتر مي‌باشد. با ايجاد اين شبيه‌سازي مي‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روي اين بازارها را در مدل شبيه‌سازي اجراوآزمايش کرده و تأثيرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با توجه به اين تجزيه و تحليل، تصميمات لازم را در حالت واقعي به کار‌گرفت.


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 64

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 28 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونید تعداد خریدهای موفق: 1086 عدد می خواهی استراتژی حمله و دفاع با انواع نیرو ها و سازه ها رو بدونی؟؟ میخواهی تبدیل به رهبر واقعی کلش بشی؟؟ میخواهی میزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز های کلش اف کلنز رو پیشنهاد میکنیم آیا می ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی + آموزش سه نرم افزار طراحی و تحلیل لوله کشی صنعتی دانش پایپینگ ( Piping ) یا لوله کشی صنعتی کار برد گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصین این رشته به سرعت جذب بازار کار می شوند. بسته جامع ...

ربات آنتی بن تمام اتوماتیک KOP ورژن فول همانگ با

باور کردنی نیست اما انجام دادیم ربات فول اتوماتیک چیزی فراتر از ذهن شما برای اولین بار در ایران این بار برای راحتی شما آموزش به صورت ویدیو تهیه شده است که تمام قسمت های ربات را به صورت کامل برای شما توضیح دادیم لینک این مطلب در سایت ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما