پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 197
  • بازدید دیروز : 2171
  • بازدید کل : 690844

پیوند ها

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله word


شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله word

 واژگان کلیدی : مدیریت زنجیره تامین ، پویا شناسی سیستم، شبیه سازی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه........ 1

1-1 مقدمه........ 2

1-2 تعریف موضوع............ 3

1-3 ضرورت انجام طرح و اهداف پژوهش................ 5

1-4 بیان مساله.......... 6

1-5 سوالات و فرضیه های اصلی مدل........ ........ 7

1-6 روش پژوهش.......... 8

1-7 مراحل اجرای تحقیق.......... 9

1-8 جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات................ 9

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش10

2-1 سیر تکملی زنجیره تامین...................... 11

2-2 تعریف مدیریت زنجیره تامین................... 12

2-3 اهداف مدیریت زنجیره تامین............ ....14

2-4 اصول نظام مدیریت زنجیره تامین.............. 14

2-5 رویکردهای زنجیره تامین..................... 15

2-6 مراحل تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین 16

2-6-1 طراحی و یا تغییر استراتژی زنجیره تامین16

2-6-2 برنامه ریزی زنجیره تامین ............ 17

2-6-3 مرحله عملیاتی زنجیره تامین.......... 17

2-7 دیدگاه فرایندی زنجیره تامین ................ 17

2-7-1 دیدگاه چرخه ای....................... 17

2-7-2 چرخه سفارش مشتری .................... 18

2-7-3 چرخه پر سازی مجدد................... 19

2-7-4 چرخه تولید........................... 19

2-7-5 چرخه تدارکات ........................ 19

2-8 استراتژی های پاسخ گو در مدیریت زنجیره تامین 20

2-9 یکپار چه سازی زنجیره تامین ................. 21

2-10 عوامل سوق دهنده ی سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تامین 23

2-11 عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین .......... 25

2-12 فرایند های زنجیره تامین .................... 26

2-13 عوامل موثر در پیاده سازی زنجیره تامین رقابتی28

2-14 چالش های زنجیره تامین ................. 30

2-15 اثر شلاقی در زنجیره تامین ............... 33

2-15-1 مفهوم اثر شلاقی................. 33

2-15-2 علل ایجاد اثر شلاقی ......... 34

2-15-3 راه های کاهش اثر شلاقی .......... 35

2-16 مرور مبانی نظری سیستم داینامیک .......... 37

2-16-1 تاریخچه پویایی های سیستم و کاربرد آن در زنجیره تامین............................................. 37

2-17 مزایای استفاده از رویکرد پویا شناسی سیتم ها 38

2- 18 ساختار و متدولوژی پویا شناسی سیستم ...... 39

2-19 مدل سازی در پویا شناسی سیستم ........... 39

2-20 بررسی رویکرد سیستم داینامیک در مسائل زنجیره تامین 46

2-20-1 سیر تاریخی و پژوهش های افراد در زمینه پویایی های زنجیره تامین...................47

2-20-2 بررسی چند مقاله با موضوع مدلسازی زنجیره تامین با سیستم داینامیک...............50

2-20-2-1 مقاله اول............................................................................................................51

2-20-2-2 مقاله دوم...........................................................................................................57

فصل سوم: مدل سازی............................. 64

3-1 مقدمه.................................. 65

3-1-1 درباره کاله ( گروه صنعتی سولیکو ) ............................................... 65

3-2 مدل سازی داینامیک زنجیره تامین شرکت کاله66

3-3 شناسایی متغییر های تاثیر گذار در زنجیره تامین شرکت کاله....................................... 67

3-3-1 نرخ فروش.............. 67

3-3-2 موجودی کالا در انبار مراکز پخش .. 68

3 -3-3 موجودی کالا در انبار مرکزی 68

3 -3-4 ذخیره اطمینان در انبار مراکز پخش 69

3 -3-5 فضای انبار مراکز پخش 69

3 -3-6 فضای انبار مرکزی .... 69

3 -3-7 ارسال کالا ........... 69

3 -3-8 میزان تولید ......... 69

3 -3-9 زمان حمل کالا از انبار مرکزی به انبار مراکز پخش ................................... 70

3 -3-10 میزان سفارش برای تولید 70

3 -3-11 ظرفیت تولید ........ 71

3 -3-12 زمان مورد نیاز برای تولید 71

3 -3-13 میزان سفارش برای خرید مواد 71

3-4 فرضیه پویا.......................... 71

3-5 نمودار علی حلقوی.................... 74

3-5-1 حلقه هدف جوی فروش-موجودی...........................................................74

3-5-2 حلقه های هدف جوی موجودی-ارسال....................................................75

3-5-3 حلقه هدف جوی ارسال مواد.....................................................................77

3-5-4 حلقه رشد فروش-ارسال...........................................................................77

3-5-5 حلقه رشد فروش-تولید............................................................................78.

3-5-6 حلقه رشد زنجیره تامین............................................................................80.

3-6 نمودار حالت و جریان................. 80

 

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی....................... 82

4-1 مقدمه.................................. 83

4-2 اجرای مدل شبیه­سازی مدیریت زنجیره تامین 83

4-3 اعتبارسنجی مدل پویا شناسی سیستم ها..... 84

4 -3-1 اعتبارسنجی ساختار مدل85

4 -3-1-1 آزمون برازندگی 85

4 -3-1-2 آزمون های سازگاری ............................................. 86

4 -3-1-3 آزمون مطلوبیت و اثر بخشی ........................................ 87

4 -3-2 اعتبار سنجی رفتار مدل 87

4 -3-2-1 آزمون برازندگی 87

4 -3-2-2 آزمون حساسیت پارامتر ............................................. 87

4 -3-2-3 آزمون سازگاری 88

4- 3-2-4 آزمون مطلوبیت و اثربخشی...................................................91

4-3-3 اعتبارسنجی مضامین سیاست ها..................................................................92

4-4 آنالیز حساسیت.......................... 94

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها.............. 104

5-1 نتیجه­گیری.............................. 105

5-2 پیشنهادها.............................. 109

مراجع........................................ 110

مراجع فارسی.................................. 110

مراجع لاتین................................... 111

پیوست 1...................................... 113


 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

 

 

شکل 1-1– عناصر موجود در یک مدیریت زنجیره تامین. 4

شکل 1-2- شبکه زنجیره تامین در یک سازمان........ 4

شکل 2-1- مراحل و چرخه ها مدل مدیریت زنجیره تامین18

شکل 2-2- چرخه سفارش مشتری.................... 18

شکل 2-3- چرخه پر سازی مجدد.................... 19

شکل 2-4- چرخه تولید .......................... 19

شکل 2-5- موقعیت بررسی سفارش مشتری............. 21

شکل 2-6- نمایی از اثر شلاقی بر زنجیره تامین.... 34

شکل 2-7- فرایند مدل سازی ..................... 41

شکل 2-8- حلقه ی علی حلقوی تامین کننده ، توزیع کننده و .. 52

شکل 2-9- حلقه ی علی حلقوی تولید.. ............ 53

شکل 2-10- نمودار حالت و جریان تولید .......... 54

شکل 2-11- شبیه سازی تحت شرایط اولیه........... 55

شکل 2-12- ساختار زنجیره تامین ................ 58

شکل 2-13- نمودار علی حلقوی در مدل مورد مطالعه 59

شکل 2-14- مدل مدیریت زنجیره تامین سنتی ....... 60

شکل 2-15- نمودار علی حلقوی مدل متداول زنجیره تامین 61

شکل 2-16- نمودار علی حلقوی مدلVMI............ 62

شکل 2-17- نمودار علی حلقوی مدلJMI............. 63

شکل 3-1- فروش محصول به تفکیک ماه.............. 67

شکل 3-2- موجودی محصول به تفکیک ماه و شعب...... 68

شکل 3-3- رفتار مرجع موجودی کالا در انبار مرکزی. 68

شکل 3-4- رفتار مرجع میزان تولید............... 69

شکل 3-5- میزان سفارش برای تولید...........................................................................................70

شکل 3-6- حلقه ی هدف جوی فروش - موجودی......... 75

شکل 3-7- حلقه ی هدف جوی موجودی ارسال.......... 76

شکل 3-8- حلقه ی هدف جوی ارسال مواد............ 77

شکل 3-9- حلقه ی رشد فروش - ارسال.............. 78

شکل 3-10- حلقه ی رشد فروش - تولید............. 79

شکل 3-11- حلقه ی رشد زنجیره تامین............. 80

شکل 3-21- نمودار حالت و جریان زنجیره تامین........................................................................81

شکل 4-1- نتایج اجرای مدل شبیه سازی............ 84

شکل 4-2- آزمون های اعتبار سنجی................ 84

شکل 4-3- افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال..... .95

شکل 4-4- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر موجودی انبار96

شکل 4-5- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر میازان فروش از دست رفته...................................... 96

شکل 4-6- افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار97

شکل 4-7- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر موجودی انبار محصول............................ 98

شکل 4-8- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر فروش از دست رفته................................... 98

شکل 4-9- زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید99

شکل 4-10- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر میزان تولید.................................. 100

شکل 4-11- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار................................. 100

شکل 4-12- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر نرخ تولید........................................ 101

شکل 4-13- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار مرکزی........................... 101

شکل 4-14- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده 102

شکل 4-15- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر متغییر نرخ تولید............................. 102

شکل 4-16- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر نرخ تولید مواد اولیه......................... 103

شکل 4-17- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر موجودی مواد اولیه............................ 103

شکل 5-1- رفتار متغییر های فروش ، تقاضا ، فروش ا ز دست رفته و موجودی انبار................................. 106

شکل 5-2- تغییرات انجام شده................... 107

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته بعد از اعمال سیاست 108

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته قبل از اعمال سیاست 108

  فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

 جدول 2-1- اعتبارسنجی مدل­های پویایی سیستم...... 45

جدول 2-2- طبقه بندی از تحقیقات در حوزه ی سیستم داینامیک در زنجیره تامین.................................. 49

 فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه

رقابت بی امان در بازارهای جهانی امروزی، عرضه محصولات تازه با حضور کوتاه در بازار و اوج گرفتن انتظارات مشتریان، بنگاه‌های کسب ‌وکار را به سرمایه‌گذاری و تمرکز بر زنجیره‌های عرضه خود وادار کرده است. رقابت در کسب ‌وکار امروز دیگر میان تک‌تک شرکت‌ها نیست بلکه میان زنجیره ‌های ‌تأمین اتفاق می‌افتد. مدیریت زنجیره ‌تأمین به ابزاری استراتژیک برای شرکت‌ها تبدیل شده تا بتوانند کیفیت را مدیریت کرده، مشتریان را راضی نگاه دارند و با توان رقابتی باقی بمانند.
به جرأت می توان گفت بهترین راه نظم بخشیدن به واکنش های صحیح و سریع مسائل مربوط به سیستم ها ثبت و بررسی نقاط مهم عملکردی آنها به شکل سناریویی از آینده است که رفتار گذشته و حال محیط سیستم را ملاک قرار می دهد،ثبت این سناریو نیازمند بکارگیری دانش و تکنیکی است که با بهره گیری از نگرش سیستمی مشکلات را به درستی شناسایی و در جهت حل معضلات پیش آمده سریع ترین و صحیح ترین واکنش را نشان می دهد این دانش پویایی های سیستم نام دارد.

از آنجا که هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در زمینه تحلیل زنجیره تامین است و به سمت کاربرد عملی آن هدایت می شود نوع تحقیق کاربردی است که به دنبال تحلیل زنجیره تامین یک شرکت تولید کننده پنیر پیتزا بر اساس رویکرد مدل سازی پویایی های سیستم متناسب با ساختار زنجیره تامین آن شرکت می باشد و با تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی و ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه، سعی بر آن است که نتایج آن در آینده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ابتدا به بیان تاریخچه و تعاریف پایه ای علم پویایی های سیستم از جمله ساختار،روش مدل سازی،تأخیرات مواد و اطلاعات و همچنین الگوهای اولیه رفتار پویا پرداخته شده و کاربرد پویایی های سیستم در مدیرت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مدل عمومی زنجیره تامین،فرایندهای داخلی سازمان نقش مهمی در کنترل جریان های مالی و اطلاعاتی زنجیره ایفا می کنند.

 1-2 تعریف مساله

"مديريت زنجيره تامين[1]” در راستاي ايجاد اعتماد بين مراحل مختلف زنجيره، تبادل اطلاعات در مورد نيازهاي بازار و توسعه محصولات جديد تلاش مي­كند به شكلي كه در راستاي تامين نيازهاي مشتريان، مراحل مختلف زنجيره رابطه بلند مدتي با هم برقرار نمايند.

"مديريت زنجيره تامين” دامنه وسيعي دارد كه شامل: تامين كنندگان جزء، تامين كنندگان عمده، عمليات داخلي، مشتريان عمده، مشتريان جزء و مصرف كنندگان نهايي مي­باشندو هدف اصلي آن جلب رضايت مشتريان نهايي زنجيره تامين مي­باشد.شینگو[2] مديريت زنجيره تامين را مفهومي می داند كه از صنايع توليدي آغاز شده است، در حقيقت اولين نشانه­ها از مديريت زنجيره تامين در سيستم توليد "JIT"[3] شركت تويوتا آشكار شد. اين سيستم با هدف تنظيم مقادير عرضه به كارخانه­هاي توليد موتور در مقدار صحيح كوچك و اقتصادي طراحي شد و هدف آن عبارت بود از كاهش سطح موجودي و تنظيم تعاملات عرضه كنندگان با بخش خط توليد به نحو موثر و كارآمد. بعد از ظهور رويكرد مديريت زنجيره تامين در صنايع خودروسازي ژاپن بعنوان زير مجموعه­اي از سيستم توليد، تحول در فضاي مفهومي مديريت زنجيره تامين آغاز و اين مديريت بعنوان يكي از مفاهيم مستقل و اصلي در نظريه مديريت صنعتي مطرح شد.در عمل، مديريت زنجيره تامين تلفيقي از قلمروهاي ويژه در فضاي مفهومي مديريت شامل مديريت كيفيت فراگير[4]، فرآيند طراحي مجدد كسب و كار[5] و شيوه توليد درست به موقع[6] مي باشد." [1].

بنابراین می‌توان زنجیره‌ تأمین را شبکه‌ای از شرکت‌های عرضه‌کننده مواد ‌اولیه، تولیدکننده و توزیع‌کننده دانست که فعالیت‌های خرید مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصولات نیمه‌ساخته و نهایی و توزیع محصولات نهایی را به مشتریان نهایی انجام می‌دهند. شکل 1-1 عناصر موجود در یک زنجیره تامین را نشان می دهد.

 شكل1-1:عناصر موجود در یک زنجيره تامين

در حقيقت، مديريت زنجيره تامين شامل تمامي فعاليت­ها و فرآيندهايي است كه موجب ايجاد ارزش در كالاها و خدمات نهايي مي­شود. همانطور كه در شكل 2-1، ديده مي­شود، مديريت زنجيره تامين كل سازمان را مورد توجه قرار مي­دهد و هدف آن افزايش شفافيت و چيدمان صحيح زنجيره تامين بصورت هماهنگ، صرف نظر از مرزهاي بخشي يا شركت است.

 شكل 1-2 :شبكه زنجيره تامين يك سازمان

 با توجه به توضيحات فوق و توجه به شكل­هاي مطرح شده در زنجيره تامين، مي­توان اجزاي زنجيره تامين را در 3 گروه قرار داد:

الف - زنجيره تامين بالا دست:

اين بخش شامل تامين كنندگان مواد اوليه و تامين كنندگان آنها مي­باشد.

ب - زنجيره تامين داخلي:

اين قسمت شامل همة فرآيندها و پردازش­هايي است كه بوسيله يك سازمان در جهت تبديل داده­ها به ستاده­ها صورت مي­گيرد.

ج - زنجيره تامين پايين دست:

اين قسمت شامل همة واحدهاي درگير در توزيع و تحويل محصول يا خدمت به عمده فروشان، خرده فروشان و مشتريان نهايي مي­باشد.

 1-3 ضرورت انجام طرح و اهداف پژوهش

پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها،محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سالهای اخیر به دلایل زیر توجه زیادی در مقوله زنجیره تامین شده است:

  • نیاز برای فعالیت های بهبود
  • افزایش سطح برون سپاری
  • افزایش هزینه حمل و نقل
  • فشارهای شدید رقابتی
  • افزایش جهانی شدن
  • افزایش اهمیت تجارت جهانی
  • نیاز برای مدیریت موثر موجودی ها

به طور کل ،زنجیره تامین دارای ساختارهای چند بعدی است که بهبود برای رشد در سیستم های زنجیره تامین نیاز به اتخاذ روش های مناسب است که می تواند تضمین کننده مدیریت کارا برای مجموعه ای از کارها در یک مقیاس گسترده باشد.[2]

هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین می باشدکه عمدتا به توسعه چارچوب مدل سازی برای تجزیه و تحلیل و درک رفتار دینامیکی زنجیره های تامین می پردازد.


مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 95

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 28 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونید تعداد خریدهای موفق: 1086 عدد می خواهی استراتژی حمله و دفاع با انواع نیرو ها و سازه ها رو بدونی؟؟ میخواهی تبدیل به رهبر واقعی کلش بشی؟؟ میخواهی میزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز های کلش اف کلنز رو پیشنهاد میکنیم آیا می ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی + آموزش سه نرم افزار طراحی و تحلیل لوله کشی صنعتی دانش پایپینگ ( Piping ) یا لوله کشی صنعتی کار برد گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصین این رشته به سرعت جذب بازار کار می شوند. بسته جامع ...

ربات آنتی بن تمام اتوماتیک KOP ورژن فول همانگ با

باور کردنی نیست اما انجام دادیم ربات فول اتوماتیک چیزی فراتر از ذهن شما برای اولین بار در ایران این بار برای راحتی شما آموزش به صورت ویدیو تهیه شده است که تمام قسمت های ربات را به صورت کامل برای شما توضیح دادیم لینک این مطلب در سایت ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما