پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 204
  • بازدید دیروز : 2171
  • بازدید کل : 690851

پیوند ها

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword


زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword

 واژ­ه­های کلیدی : زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط، محدودیت­های پیش نیازی، دسترسی محدود به ماشین­ها، الگوریتم ژنتیک برمبنای مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم کلونی مورچگان چند هدفه

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فهرست شکل­ ها

ث

فهرست جدول ­ها

ج

فصل اول: کلیات تحقیق

1

1-1. مقدمه

2

1-2. تعریف مسئله

8

1-3. مفروضات عمومی مسئله

10

1-4. ضرورت و اهداف پژوهش

11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

12

2-1. مقدمه

13

2-2. ماشین ­های موازی نامرتبط

13

2-3. محدودیت پیش نیازی کارها

15

2-4. دسترسی محدود به ماشین ها

19

2-5. زمان آماده سازی وابسته به توالی

21

2-6. بهینه سازی چند هدفه

24

2-6-1. بهینگی پارتو

27

2-6-2. ارزیابی عملکرد

28

2-7. مسائل زمان­بندی ماشین های موازی چندهدفه

32

فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی

35

3-1. مقدمه

36

3-2. تعریف مسئله

36

3-2-1. مفروضات مسئله

37

3-3. مدل ریاضی پیشنهادی

38

3-3-1. اندیس ها

39

3-3-2. پارامترهای ورودی مدل

39

3-3-3. متغیر های تصمیم گیری

40

3-3-4. توابع هدف

40

3-3-5- محدودیت ها

40

3-4. اعتبارسنجی مدل

43

فصل چهارم: الگوریتم های پیشنهادی و نتایج محاسباتی

47

4-1. مقدمه

48

4-2. الگوریتم ژنتیک

49

4-2-1. الگوریتم ژنتیک بر مبنای مرتب سازی نامغلوب (NSGA-)

52

4-2-1-1. نمایش کروموزومی مسئله

53

4-2-1-2. تولید جمعیت اولیه

54

4-2-1-3. نحوه ارزیابی یک کروموزوم

57

4-2-1-4. مرتب سازی نامغلوب سریع

58

4-2-1-5. فاصله ازدحامی

59

4-2-1-6. معیار انتخاب والدین

60

4-2-1-7. عملگر تقاطع

61

4-2-1-8. عملگر جهش

62

4-2-1-9. استراتژی تولید دوباره

63

4-3. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

66

4-3-1. نسخه چند هدفه الگوریتم بهینه سازی مورچگان (MOACO)

69

4-3-1-1. ساختن گراف مسئله

71

4-3-1-2. نحوه­ی ساختن پاسخ برای مسئله

72

4-3-1-3. بروزرسانی فرومون ها

74

4-4. تنظیم پارامترهای کنترل کننده و کالیبراسیون الگوریتم ها

75

4-4-1. طراحی آزمایشات چند عاملی

76

4-5. ارزیابی الگوریتم ها

87

4-5-1. مجموعه داده ها

87

4-5-2. مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک

88

4-5-3. مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد متوسط

90

4-5-4. مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد بزرگ

91

فصل پنجم : نتيجه گيريوپيشنهادات

96

5-1. نتیجه گیری

97

5-2. پیشنهادات آتی

98

فهرست منابع

99

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 3-1. داده های مربوط به مسئله آزمایشی

43

جدول 3-2. نتایج بدست آمده از حل مسئله آزمایشی

44

جدول 3-3. نتایج بدست آمده با اضافه کردن یک محدودیت پیش نیازی جدید

45

جدول 3-4. نتایج بدست با اضافه کردن یک محدودیت دسترسی محدود به ماشین ها

45

جدول 4-1. سطوح مربوط به پارامترهای تعداد تکرار و اندازه جمعیت اولیه

77

جدول 4-2. فاکتورهای الگوریتم ها و سطوح مربوط به آن­ها

77

جدول 4-3. ترکیبات فاکتورها و نتایج بدست آمده برای هر آزمایش برای الگوریتم NSGA-

79

جدول 4-4. سطوح پاسخ مربوط به آزمایشات چند عاملی در الگوریتم NSGA-

79

جدول 4-5. آنالیز واریانس برای نسبت های SN برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-6. آنالیز واریانس برای میانگین پاسخ ها برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-7. پاسخ نسبت های SN برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-8. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-9. سطوح پاسخ مربوط به آزمایشات در الگوریتم MOACO

83

جدول 4-10. آنالیز واریانس برای نسبت های SN برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-11. آنالیز واریانس برای میانگین پاسخ ها برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-12. پاسخ نسبت های SN برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-13. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-14. مقادیر داده های ورودی به مسائل آزمایشی

88

جدول 4-15. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک بخش اول

89

جدول 4-16. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک بخش دوم

89

جدول 4-17. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط بخش اول

90

جدول 4-18. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط بخش دوم

91

جدول 4-19. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد بزرگ بخش اول

 

92

جدول 4-20. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد بزرگ بخش دوم

 

92

فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل 2-1. محیط سه متغیر تصمیم و دو تابع هدف [64]

28

شکل 4-1. نحوه نمایش کروموزومی

54

شکل 4-2. نمونه ای از گراف پیش نیازی

56

شکل 4-3. نمایش مراحل اجرای الگوریتم اصلاحی

56

شکل 4-4. نمونه ای از منطقه محاسباتی معیار فاصله ازدحامی

60

شکل 4-5. مثالی از عملگر تقاطع پیشنهادی

64

شکل 4-6. مثالی از عملگر جهش پیشنهادی

65

شکل 4-7. نمونه ای از یک سفر برای یک مورچه

73

شکل 4-8. میانگین نرخ SN برای الگوریتم NSGA-

82

شکل 4-9. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم NSGA-

82

شکل 4-10. میانگین نرخ SN برای الگوریتم MOACO

86

شکل 4-11. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم MOACO

86

شکل 4-12. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص NPS

93

شکل 4-13. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص DM

94

شکل 4-14. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص MID

94

شکل 4-15. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص SNS

95

شکل 4-16. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص QM

95

 

 فصل اول

 كليات تحقيق

  1-1- مقدمه

زمان­بندی[1] و توالی عملیات یک فرآیند تصمیم گیری است که در بسیاری از صنایع خدماتی و تولیدی نقش کلیدی دارد. زمانبندی به معنی تخصیص مجموعه ای از منابع به مجموعه ای از فعالیت ها با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی به منظور دستیابی به استفاده بهینه از منابع موجود با توجه به هدف و یا اهداف مورد نظر سازمان می باشد. به بیان بهتر زمانبندی در محیط های صنعتی به معنی تخصیص منابع (ماشین ها، اپراتورها، قالب ها، ابزارها و غیره) به مجموعه ای از عملیات های صنعتی می باشد. همان طور که می دانید در دنیای امروزی در اکثر امور زمان همواره یک محدودیت اساسی می باشد. بنابراین زمان­بندی صحیح فعالیت ها منجر به حداقل کردن این منبع و به دنبال آن موجب کاهش هزینه های تولیدی و خدماتی می گردد.

منابع و فعالیت ها در یک سازمان می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. منابع ممکن است، ماشین ها در یک کارگاه، خطوط هوایی در یک فرودگاه، کارگران در یک پروژه ی ساخت و ساز، واحد های پردازش در یک محیط محاسباتی و غیره باشند. فعالیت ها ممکن است عملیات در فرآیند تولید، فرودها و پروازها در فرودگاه، مراحل در پروژه ساخت، اجرای برنامه های کامپیوتری و غیره باشند. اهداف نیز می توانند با توجه به خط مشی­های مختلف هر سازمان اشکال مختلفی داشته باشند، بطوریکه یک هدف می تواند حداقل کردن زمان تکمیل آخرین فعالیت و دیگری می­تواند به حداقل رساندن تعداد کارهایی که پس از زمان تحویلشان تکمیل شده­اند، باشد[1]. امروزه با افزایش روز افزون نیاز به محصولات و خدمات متنوع و به دنبال آن توسعه و شکوفایی صنایع تولیدی و خدماتی مختلف منابع در دسترس از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد اولیه و غیره به عنوان منابع بحرانی در تولید و فعالیت­های خدماتی در نظرگرفته می­شوند که زمانبندی و تخصیص به موقع و مناسب این منابع منجر به ارتقا کارایی، بهره­وری و در نهایت سود آوری بیشتر می­گردد.

با توسعه جهان صنعتی و با توجه به افزایش هزینه­های مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی و حمل و نقل داشتن یک پروسه زمان­بندی و توالی عملیات کارا، یک نقش اساسی را در برنامه­ریزی و بهره برداری از سیستم­های تولیدی و خدماتی بازی می­کند. همچنین تعيين برنامه زمان­بندي و توالي عمليات در مسائل برنامه‏ريزي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي، نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آن­ها، پاسخگویي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود.

از آنجاییکه خواستگاه بسیاری از مسائل زمان­بندی و توالی عملیات در محیط­های صنعتی می­باشد، در بیان بسیاری از مفاهیم زمان­بندی از واژه­های بکاررفته در صنعت استفاده شده است. به عنوان مثال در مباحث زمان­بندی از منابع بعنوان ماشین­ها و از فعالیت­ها بعنوان کار یاد می­شود به نحوی که کارها اغلب بوسیله ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­­شوند. معمولاً یک مسئله زمان­بندی را با نماد های سه گانه توصیف می­کنند. نماد ، محیط ماشین را توصیف می­کند که فقط شامل یک ورودی می­باشد. نماد ، ویژگی­ها و محدودیت­های عملیاتی فرآیند را نشان می­دهد که ممکن است بدون ورودی یا با یک یا چند ورودی همراه باشد. نماد ، هدف یا اهدافی را که باید بهینه شوند را نشان می­دهد. محیط های مختلف ماشین که در فیلد می توانند قرار بگیرند عبارتند از:

تک ماشین[2]: حالت تک ماشین، ساده ترین محیط ماشین است ولی بررسی آن بدلیل اینکه حالت خاصی از سایر مدل های پیچیده تر می­باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماشین­های موازی[3]: در این محیطm ماشین به صورت موازی قرار دارند که هر کار می تواند توسط همه­ی این ماشین ها پردازش شود. ماشین ها در محیط موازی بر اساس زمان پردازش کارها به سه دسته عمده طبقه بندی می شوند: ماشین های موازی یکسان[4] (Pm) ، ماشین های موازی یکنواخت[5] (Qm)و ماشین های موازی نامرتبط[6] (Rm). در حالتی که زمان پردازش هر کار بر روی همه­ی ماشین ها یکسان باشد، ماشین های موازی یکسان نامیده می شوند.اگر ماشین ها دارای سرعت متفاوت باشند یعنی زمان پردازش کارها بر روی ماشین ها متناسب با میزان سرعت در نظر گرفته شده باشد، ماشین های موازی یکنواخت نامیده می شوند. در حالتی که زمان های پردازش یک کار بروی ماشین های مختلف بطور دلخواه متفاوت باشند، ماشین های موازی نامرتبط نامیده می شوند [2].

جریان کارگاهی[7]: در این محیط m ماشین به صورت سری قرار دارند که آن را با نماد (Fm) نمایش می­دهند. در مدل عمومی این محیط هر کار باید روی هر یک از m ماشین پردازش شود. همه­ی کارها باید خط ومسیر یکسانی را دنبال کنند به عبارتی، ابتدا روی ماشین 1، سپس روی ماشین 2 و به همین صورت ادامه می یابد. بعد از اتمام کار روی یک ماشین، کار به صف ماشین بعدی ملحق می­شود. معمولاً فرض می شود که همه­ی صف­ها طبق نظم اولین ورودی اولین خروجی[8] (FIFO) انجام می­شوند. حالت تعمیم یافته جریان کارگاهی، جریان کارگاهی انعطاف پذیر[9] (FFc) می باشد با این تفاوت که بجای m ماشین به صورت سری، c ایستگاه به صورت سری وجود دارند که در هر ایستگاه تعدادی ماشین همسان بصورت موازی قرار دارند [1].

کار کارگاهی[10]: در یک کار کارگاهی (Jm) با m ماشین، هر کار مسیر از پیش تعیین شده خود را دنبال می کند. بین کار کارگاهی که در آن هر کار نهایتاً یک بار هر ماشین را ملاقات می کند و کار کارگاهی که هر کار می تواند بیش از یک بار یک ماشین را ملاقات کند، تمایز وجود دارد. حالت تعمیم یافته کار کارگاهی، کار کارگاهی انعطاف پذیر[11] (FJc)می باشد با این تفاوت که بجای m ماشین به صورت کارگاهی، c مرکز کاری، هر کدام شامل تعدادی ماشین همسان موازی وجود دارند [1].

کارگاه باز[12]: در محیط کارگاه باز (Om)تعداد m ماشین وجود دارد بطوریکه هر کار باید روی هر کدام از m ماشین پردازش شود. هر چند زمان بعضی از این پردازش ها ممکن است صفر باشد. هیچ محدودیتی در خصوص مسیر هر کار از بین ماشین ها وجود ندارد. برنامه ریز مجاز است برای هر کار یک مسیر تعریف کند و کارهای مختلف می توانند مسیرهای متفاوت داشته باشند [1].

محدودیت های عملیاتی فرآیند، مشخص شده در فیلد ممکن است شامل چند ورودی باشد. ورودی های ممکن در فیلد عبارتند از:

زمان آزادسازی کار[13] : این علامت در فیلد نشان دهنده ی این است که کار j نمی تواند پردازش خود را قبل از زمان آزادسازیش شروع کند.

 


مبلغ قابل پرداخت 11,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 70

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 28 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونید تعداد خریدهای موفق: 1086 عدد می خواهی استراتژی حمله و دفاع با انواع نیرو ها و سازه ها رو بدونی؟؟ میخواهی تبدیل به رهبر واقعی کلش بشی؟؟ میخواهی میزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز های کلش اف کلنز رو پیشنهاد میکنیم آیا می ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی + آموزش سه نرم افزار طراحی و تحلیل لوله کشی صنعتی دانش پایپینگ ( Piping ) یا لوله کشی صنعتی کار برد گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصین این رشته به سرعت جذب بازار کار می شوند. بسته جامع ...

ربات آنتی بن تمام اتوماتیک KOP ورژن فول همانگ با

باور کردنی نیست اما انجام دادیم ربات فول اتوماتیک چیزی فراتر از ذهن شما برای اولین بار در ایران این بار برای راحتی شما آموزش به صورت ویدیو تهیه شده است که تمام قسمت های ربات را به صورت کامل برای شما توضیح دادیم لینک این مطلب در سایت ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما