پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1966
  • بازدید دیروز : 4435
  • بازدید کل : 1011389

پیوند ها

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword


زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword

 واژ­ه­های کلیدی : زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط، محدودیت­های پیش نیازی، دسترسی محدود به ماشین­ها، الگوریتم ژنتیک برمبنای مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم کلونی مورچگان چند هدفه

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فهرست شکل­ ها

ث

فهرست جدول ­ها

ج

فصل اول: کلیات تحقیق

1

1-1. مقدمه

2

1-2. تعریف مسئله

8

1-3. مفروضات عمومی مسئله

10

1-4. ضرورت و اهداف پژوهش

11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

12

2-1. مقدمه

13

2-2. ماشین ­های موازی نامرتبط

13

2-3. محدودیت پیش نیازی کارها

15

2-4. دسترسی محدود به ماشین ها

19

2-5. زمان آماده سازی وابسته به توالی

21

2-6. بهینه سازی چند هدفه

24

2-6-1. بهینگی پارتو

27

2-6-2. ارزیابی عملکرد

28

2-7. مسائل زمان­بندی ماشین های موازی چندهدفه

32

فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی

35

3-1. مقدمه

36

3-2. تعریف مسئله

36

3-2-1. مفروضات مسئله

37

3-3. مدل ریاضی پیشنهادی

38

3-3-1. اندیس ها

39

3-3-2. پارامترهای ورودی مدل

39

3-3-3. متغیر های تصمیم گیری

40

3-3-4. توابع هدف

40

3-3-5- محدودیت ها

40

3-4. اعتبارسنجی مدل

43

فصل چهارم: الگوریتم های پیشنهادی و نتایج محاسباتی

47

4-1. مقدمه

48

4-2. الگوریتم ژنتیک

49

4-2-1. الگوریتم ژنتیک بر مبنای مرتب سازی نامغلوب (NSGA-)

52

4-2-1-1. نمایش کروموزومی مسئله

53

4-2-1-2. تولید جمعیت اولیه

54

4-2-1-3. نحوه ارزیابی یک کروموزوم

57

4-2-1-4. مرتب سازی نامغلوب سریع

58

4-2-1-5. فاصله ازدحامی

59

4-2-1-6. معیار انتخاب والدین

60

4-2-1-7. عملگر تقاطع

61

4-2-1-8. عملگر جهش

62

4-2-1-9. استراتژی تولید دوباره

63

4-3. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

66

4-3-1. نسخه چند هدفه الگوریتم بهینه سازی مورچگان (MOACO)

69

4-3-1-1. ساختن گراف مسئله

71

4-3-1-2. نحوه­ی ساختن پاسخ برای مسئله

72

4-3-1-3. بروزرسانی فرومون ها

74

4-4. تنظیم پارامترهای کنترل کننده و کالیبراسیون الگوریتم ها

75

4-4-1. طراحی آزمایشات چند عاملی

76

4-5. ارزیابی الگوریتم ها

87

4-5-1. مجموعه داده ها

87

4-5-2. مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک

88

4-5-3. مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد متوسط

90

4-5-4. مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد بزرگ

91

فصل پنجم : نتيجه گيريوپيشنهادات

96

5-1. نتیجه گیری

97

5-2. پیشنهادات آتی

98

فهرست منابع

99

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 3-1. داده های مربوط به مسئله آزمایشی

43

جدول 3-2. نتایج بدست آمده از حل مسئله آزمایشی

44

جدول 3-3. نتایج بدست آمده با اضافه کردن یک محدودیت پیش نیازی جدید

45

جدول 3-4. نتایج بدست با اضافه کردن یک محدودیت دسترسی محدود به ماشین ها

45

جدول 4-1. سطوح مربوط به پارامترهای تعداد تکرار و اندازه جمعیت اولیه

77

جدول 4-2. فاکتورهای الگوریتم ها و سطوح مربوط به آن­ها

77

جدول 4-3. ترکیبات فاکتورها و نتایج بدست آمده برای هر آزمایش برای الگوریتم NSGA-

79

جدول 4-4. سطوح پاسخ مربوط به آزمایشات چند عاملی در الگوریتم NSGA-

79

جدول 4-5. آنالیز واریانس برای نسبت های SN برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-6. آنالیز واریانس برای میانگین پاسخ ها برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-7. پاسخ نسبت های SN برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-8. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم NSGA-

80

جدول 4-9. سطوح پاسخ مربوط به آزمایشات در الگوریتم MOACO

83

جدول 4-10. آنالیز واریانس برای نسبت های SN برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-11. آنالیز واریانس برای میانگین پاسخ ها برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-12. پاسخ نسبت های SN برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-13. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم MOACO

84

جدول 4-14. مقادیر داده های ورودی به مسائل آزمایشی

88

جدول 4-15. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک بخش اول

89

جدول 4-16. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک بخش دوم

89

جدول 4-17. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط بخش اول

90

جدول 4-18. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط بخش دوم

91

جدول 4-19. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد بزرگ بخش اول

 

92

جدول 4-20. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد بزرگ بخش دوم

 

92

فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل 2-1. محیط سه متغیر تصمیم و دو تابع هدف [64]

28

شکل 4-1. نحوه نمایش کروموزومی

54

شکل 4-2. نمونه ای از گراف پیش نیازی

56

شکل 4-3. نمایش مراحل اجرای الگوریتم اصلاحی

56

شکل 4-4. نمونه ای از منطقه محاسباتی معیار فاصله ازدحامی

60

شکل 4-5. مثالی از عملگر تقاطع پیشنهادی

64

شکل 4-6. مثالی از عملگر جهش پیشنهادی

65

شکل 4-7. نمونه ای از یک سفر برای یک مورچه

73

شکل 4-8. میانگین نرخ SN برای الگوریتم NSGA-

82

شکل 4-9. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم NSGA-

82

شکل 4-10. میانگین نرخ SN برای الگوریتم MOACO

86

شکل 4-11. پاسخ میانگین ها برای الگوریتم MOACO

86

شکل 4-12. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص NPS

93

شکل 4-13. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص DM

94

شکل 4-14. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص MID

94

شکل 4-15. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص SNS

95

شکل 4-16. نمودار LSD با سطح اطمینان 95% برای شاخص QM

95

 

 فصل اول

 كليات تحقيق

  1-1- مقدمه

زمان­بندی[1] و توالی عملیات یک فرآیند تصمیم گیری است که در بسیاری از صنایع خدماتی و تولیدی نقش کلیدی دارد. زمانبندی به معنی تخصیص مجموعه ای از منابع به مجموعه ای از فعالیت ها با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی به منظور دستیابی به استفاده بهینه از منابع موجود با توجه به هدف و یا اهداف مورد نظر سازمان می باشد. به بیان بهتر زمانبندی در محیط های صنعتی به معنی تخصیص منابع (ماشین ها، اپراتورها، قالب ها، ابزارها و غیره) به مجموعه ای از عملیات های صنعتی می باشد. همان طور که می دانید در دنیای امروزی در اکثر امور زمان همواره یک محدودیت اساسی می باشد. بنابراین زمان­بندی صحیح فعالیت ها منجر به حداقل کردن این منبع و به دنبال آن موجب کاهش هزینه های تولیدی و خدماتی می گردد.

منابع و فعالیت ها در یک سازمان می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. منابع ممکن است، ماشین ها در یک کارگاه، خطوط هوایی در یک فرودگاه، کارگران در یک پروژه ی ساخت و ساز، واحد های پردازش در یک محیط محاسباتی و غیره باشند. فعالیت ها ممکن است عملیات در فرآیند تولید، فرودها و پروازها در فرودگاه، مراحل در پروژه ساخت، اجرای برنامه های کامپیوتری و غیره باشند. اهداف نیز می توانند با توجه به خط مشی­های مختلف هر سازمان اشکال مختلفی داشته باشند، بطوریکه یک هدف می تواند حداقل کردن زمان تکمیل آخرین فعالیت و دیگری می­تواند به حداقل رساندن تعداد کارهایی که پس از زمان تحویلشان تکمیل شده­اند، باشد[1]. امروزه با افزایش روز افزون نیاز به محصولات و خدمات متنوع و به دنبال آن توسعه و شکوفایی صنایع تولیدی و خدماتی مختلف منابع در دسترس از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد اولیه و غیره به عنوان منابع بحرانی در تولید و فعالیت­های خدماتی در نظرگرفته می­شوند که زمانبندی و تخصیص به موقع و مناسب این منابع منجر به ارتقا کارایی، بهره­وری و در نهایت سود آوری بیشتر می­گردد.

با توسعه جهان صنعتی و با توجه به افزایش هزینه­های مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی و حمل و نقل داشتن یک پروسه زمان­بندی و توالی عملیات کارا، یک نقش اساسی را در برنامه­ریزی و بهره برداری از سیستم­های تولیدی و خدماتی بازی می­کند. همچنین تعيين برنامه زمان­بندي و توالي عمليات در مسائل برنامه‏ريزي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي، نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آن­ها، پاسخگویي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود.

از آنجاییکه خواستگاه بسیاری از مسائل زمان­بندی و توالی عملیات در محیط­های صنعتی می­باشد، در بیان بسیاری از مفاهیم زمان­بندی از واژه­های بکاررفته در صنعت استفاده شده است. به عنوان مثال در مباحث زمان­بندی از منابع بعنوان ماشین­ها و از فعالیت­ها بعنوان کار یاد می­شود به نحوی که کارها اغلب بوسیله ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­­شوند. معمولاً یک مسئله زمان­بندی را با نماد های سه گانه توصیف می­کنند. نماد ، محیط ماشین را توصیف می­کند که فقط شامل یک ورودی می­باشد. نماد ، ویژگی­ها و محدودیت­های عملیاتی فرآیند را نشان می­دهد که ممکن است بدون ورودی یا با یک یا چند ورودی همراه باشد. نماد ، هدف یا اهدافی را که باید بهینه شوند را نشان می­دهد. محیط های مختلف ماشین که در فیلد می توانند قرار بگیرند عبارتند از:

تک ماشین[2]: حالت تک ماشین، ساده ترین محیط ماشین است ولی بررسی آن بدلیل اینکه حالت خاصی از سایر مدل های پیچیده تر می­باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماشین­های موازی[3]: در این محیطm ماشین به صورت موازی قرار دارند که هر کار می تواند توسط همه­ی این ماشین ها پردازش شود. ماشین ها در محیط موازی بر اساس زمان پردازش کارها به سه دسته عمده طبقه بندی می شوند: ماشین های موازی یکسان[4] (Pm) ، ماشین های موازی یکنواخت[5] (Qm)و ماشین های موازی نامرتبط[6] (Rm). در حالتی که زمان پردازش هر کار بر روی همه­ی ماشین ها یکسان باشد، ماشین های موازی یکسان نامیده می شوند.اگر ماشین ها دارای سرعت متفاوت باشند یعنی زمان پردازش کارها بر روی ماشین ها متناسب با میزان سرعت در نظر گرفته شده باشد، ماشین های موازی یکنواخت نامیده می شوند. در حالتی که زمان های پردازش یک کار بروی ماشین های مختلف بطور دلخواه متفاوت باشند، ماشین های موازی نامرتبط نامیده می شوند [2].

جریان کارگاهی[7]: در این محیط m ماشین به صورت سری قرار دارند که آن را با نماد (Fm) نمایش می­دهند. در مدل عمومی این محیط هر کار باید روی هر یک از m ماشین پردازش شود. همه­ی کارها باید خط ومسیر یکسانی را دنبال کنند به عبارتی، ابتدا روی ماشین 1، سپس روی ماشین 2 و به همین صورت ادامه می یابد. بعد از اتمام کار روی یک ماشین، کار به صف ماشین بعدی ملحق می­شود. معمولاً فرض می شود که همه­ی صف­ها طبق نظم اولین ورودی اولین خروجی[8] (FIFO) انجام می­شوند. حالت تعمیم یافته جریان کارگاهی، جریان کارگاهی انعطاف پذیر[9] (FFc) می باشد با این تفاوت که بجای m ماشین به صورت سری، c ایستگاه به صورت سری وجود دارند که در هر ایستگاه تعدادی ماشین همسان بصورت موازی قرار دارند [1].

کار کارگاهی[10]: در یک کار کارگاهی (Jm) با m ماشین، هر کار مسیر از پیش تعیین شده خود را دنبال می کند. بین کار کارگاهی که در آن هر کار نهایتاً یک بار هر ماشین را ملاقات می کند و کار کارگاهی که هر کار می تواند بیش از یک بار یک ماشین را ملاقات کند، تمایز وجود دارد. حالت تعمیم یافته کار کارگاهی، کار کارگاهی انعطاف پذیر[11] (FJc)می باشد با این تفاوت که بجای m ماشین به صورت کارگاهی، c مرکز کاری، هر کدام شامل تعدادی ماشین همسان موازی وجود دارند [1].

کارگاه باز[12]: در محیط کارگاه باز (Om)تعداد m ماشین وجود دارد بطوریکه هر کار باید روی هر کدام از m ماشین پردازش شود. هر چند زمان بعضی از این پردازش ها ممکن است صفر باشد. هیچ محدودیتی در خصوص مسیر هر کار از بین ماشین ها وجود ندارد. برنامه ریز مجاز است برای هر کار یک مسیر تعریف کند و کارهای مختلف می توانند مسیرهای متفاوت داشته باشند [1].

محدودیت های عملیاتی فرآیند، مشخص شده در فیلد ممکن است شامل چند ورودی باشد. ورودی های ممکن در فیلد عبارتند از:

زمان آزادسازی کار[13] : این علامت در فیلد نشان دهنده ی این است که کار j نمی تواند پردازش خود را قبل از زمان آزادسازیش شروع کند.

 


مبلغ واقعی 13,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 9,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 110

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه  صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه  صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر و جوان و همه ی افراد جویای کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

((به نام خداوند بخشنده و مهربان)) جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده آموزش حرفه ای ساختن فروشگاه اینترنتی رایگان به دلیل استقبال شما عزیزان 50 % تخفیف فقط تا پایان هفته جاری کسب و کار خود را آغاز کنید در سیستم جدیدی که من راه اندازی کردم هر شخص بدون محدودیت ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

آموزش بازكردن انواع قفل ها بدون كليد(ويژه)

آموزش بازكردن انواع قفل ها بدون كليد(ويژه)

آموزش باز کردن انواع قفل با مشاهده و يادگيري این مجموعه دیگر هیچ قفلی برای شما بسته نمی باشد احتمالا كلمه ي شاه كليد (كليدي كه همه ي قفل ها را باز ميكند)به گوشه تان خورده و بيشتر شبيه افسانه مي ماند اما ما اين مژده را مي دهيم كه با خريد اين مجموعه ديگر هيچ قفلي به روي شما ...

کسب درآمد (پکیج جدید ) به روش ابتکاری مهندس طلوعی

کسب درآمد (پکیج جدید ) به روش ابتکاری مهندس طلوعی

نکته:» به علت زیاد بودن فایل ها و پوشه ها, 2عدد لینک دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت بسته آموزشی کسب درآمد اینترنتی کاملا تضمینی بدون نیاز به سرمایه اولیه روزانه از 50 هزار تومان الی 200 هزارتومان تا 500 هزار تومان کسب درآمد داشته باشید ( انتخاب با ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما