پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک

لامپ فوق کم مصرف پاک نور
http://kia-ir.ir

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1129
  • بازدید دیروز : 3061
  • بازدید کل : 365741

پیوند ها

فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران word


فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران word

فهرست مطالب

چكيده. 2

فصل اول 2

1-1 - مقدمه. 2

1-2- هدف اصلي تحقيق.. 2

1-3-ضرورت و اهميت موضوع. 2

1- 4 - سوالهاي اصلي تحقيق.. 2

1-5- فرضيههاي تحقيق.. 2

1- 6 - تعاريف و مفاهيم.. 2

1-6-1- فقر. 2

1- 6 -2- انواع فقر. 2

1- 6 -3- سنجه هاي فقر. 2

1-6-4-فقر و حاشيه نشيني.. 2

1-6 -5- مفهوم فرهنگ... 2

فصل دوم2

2- 1- بررسي نظريه ها و تئوري ها2

2- 2-نظريه هاي اقتصادي.. 2

2- 2- 1- الگوهاي اقتصادي ناظر بر برابري و رفع فقر. 2

2- 3 - نظريه هاي اجتماعي.. 2

2- 3-1- نظريات مرتبط با روان شناسي اجتماعي.. 2

2-4-فرهنگ فقر. 2

2- 4 -1- تحول فقر در ايران.. 2

2-5- چهارچوب نظري تحقيق.. 2

2-6-ابعاد فرهنگ فقر. 2

2-7- ويژگيهاي فرهنگ فقر. 2

فصل سوم 2

3-1- روش تحقيق.. 2

3- 2 - انتخاب نمونه هاي مطالعه. 2

3- 3 - روش نمونه گيري و حجم نمونه. 2

3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداري شده. 2

3- 5- نحوه جمع آوري داده ها2

3-6- نحوه انجام تحقيق.. 2

فصل چهارم2

4-1- نتايج.. 2

4-1-1 نتايج برحسب مناطق مورد بررسي.. 2

4-1-2 – نتايج بر حسب ميزان درآمد در ماه. 2

4-1-3 – نتايج بر حسب سطوح فقر. 2

4-1-4 – نتايج بر حسب مناطق مورد بررسي و ميزان درآمد ماهيانه خانواده. 2

4-2- بررسي تطبيقي مشاهدات كيفي در محلات... 2

4-2-1- خاك سفيد.. 2

4 -2-2- مولوي.. 2

4 -2-3- دروازه غار. 2

4-2-4- فرحزاد. 2

فصل پنجم 2

5- 1 - بحث و نتيجه گيري.. 2

نتيجه گيري کلي.. 2

پيشنهادات تحقيق.. 2

منابع.. 2

 

فهرست جداول

جدول4 -1- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-2- آزمون كا اسكور براي جنسيت... 2

جدول 4-3- اندازه هاي سايمتريك.... 2

جدول 4-4- ميزان فراواني وضعيت اشتغال سرپرست خانواده بر حسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-5- آزمون كا اسكور براي وضعيت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-6- اندازه هاي سايمتريك براي وضعيت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-7- ميزان فراواني تمايل به پس انداز درخانواده بر حسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-8- آزمون كا اسكور براي تمايل به پس انداز. 2

جدول 4-9- اندازه هاي سايمتريك براي تمايل به پس انداز. 2

جدول 4-10-ميزان فراواني كودكان كاردر خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-11- آزمون كا اسكور براي كودكان كار. 2

جدول 4-12- اندازه هاي سايمتريك براي وجود كودكان كاردر خانواده. 2

جدول 4-13- ميزان فراواني تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-14- آزمون كا اسكور براي تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-15- اندازه هاي سايمتريك براي تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده. 2

جدول 4-15- ميزان فراوانيوجود برنامه براي اوقات فراغتدر مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-16-آزمون كا اسكوربراياوقات فراغتبرحسب منطقه. 2

جدول 4-17- ميزان فراوانيوجود احساس برتري مرد در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-18-آزمون كا اسكوربرايوجود احساس برتري مرد در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-19- اندازه هاي سايمتريك براي وجود احساس برتري مرد در خانواده. 2

جدول4-20- ميزان فراوانياعتياد به الكل در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-21-آزمون كا اسكوربراياعتياد به الكل در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول4-22- ميزان فراوانياعتياد به مواد مخدر در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-23-آزمون كا اسكوربراياعتياد به مواد مخدر در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-24- ميزان فراوانيبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-25-آزمون كا اسكوربرايبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريكبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي.. 2

جدول 4-27- ميزان فراوانيوجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-28-آزمون كا اسكوربراي كودك آزاري در خانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريككودك آزاري در خانواده ها2

جدول 4-30- ميزان فراوانيوجود تقدير گرايي درخانواده ها در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-31-آزمون كا اسكوربرايوجود تقدير گرايي درخانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-32- ميزان فراوانيدرآمد خانواده درماه در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-33-آزمون كا اسكوربرايميزاندرآمد خانواده درماه برحسب منطقه. 2

جدول 4-34- اندازه هاي سايمتريك ميزاندرآمد خانواده. 2

جدول 4-35- ميزان فراوانيجنسيت سرپرست خانوادهبرحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-36-آزمون كا اسكوربرايجنسيت سرپرست خانوادهبرحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-37- ميزان فراوانيكودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-38-آزمون كا اسكوربرايكودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-39- اندازه هاي سايمتريك كودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-40- ميزان فراوانيوجود اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-41-آزمون كا اسكوربراياعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-42- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-43- ميزان فراوانيوجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-44-آزمون كا اسكوربراياعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-45- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-46- ميزان فراوانينوع برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-47-آزمون كا اسكوربراينوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-48- اندازه هاي سايمتريك نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-49- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-50-آزمون كا اسكوربراي جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-51- اندازه هاي سايمتريكبراي جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-52- ميزان فراواني وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-53-آزمون كا اسكوربراي وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-54- اندازه هاي سايمتريكبراي وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-55- ميزان فراواني وجود برنامه براي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-56-آزمون كا اسكوربراي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-57- اندازه هاي سايمتريكبراي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-58- ميزان فراواني وجود اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-59-آزمون كا اسكوربراي اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-60- اندازه هاي سايمتريكبراي اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-61- ميزان فراواني وجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-62-آزمون كا اسكوربراي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-63- اندازه هاي سايمتريكبراي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-64- ميزان فراواني وجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-65-آزمون كا اسكوربراي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-66- اندازه هاي سايمتريكبراي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-67- ميزان فراواني درآمد خانواده درماه برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-68-آزمون كا اسكوربراي ميزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-69- اندازه هاي سايمتريكبراي ميزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-70- ميزان فراوانيمنطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-71-آزمون كا اسكوربراي منطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-72- اندازه هاي سايمتريكبرايمنطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-73- ميزان فراوانيجنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-74- ميزان فراوانيكودكان كار برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-75- ميزان فراواني اعتياد به الكل برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-76- ميزان فراواني اعتياد به مواد مخدر برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-77- ميزان فراواني كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده هابرحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2

 

چكيده

هدف از نگارش اين پايان نامه اين است كه آيا در ميان فقراي شهر تهران، خرده فرهنگ مشتركي با نام "فرهنگ فقر" وجود دارد يا خير و اگر اين فرهنگ وجود دارد تا چه حد با آنچه "اسكار لوئيس" مردم شناس آمريكايي به نام فرهنگ فقر توصيف نموده است، همگوني دارد. در اين راستا پس از بررسي وا‍ژه هاي كليدي نظير فقر، خط فقر، شاخصهاي فقر و نظريه هاي جامعه اقتصادي، جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي در ارتباط با آن نظريه "فرهنگ فقر" را بيشتر مورد مداقه قرار داده و مطالعاتي بر اساس آن بر روي چند محله شهر تهران انجام گرفته است. اين مطالعات بر اساس، مشاهدات مشاركتي و مردم نگاري از مناطق، محلات، مصاحبه ها و نيز تكميل پرسشنامه بوده است. نتايج تحليلي و آماري وجود فرهنگ خاص را در اين محلات تأييد مي كند.

واژه هاي كليدي:

فقر- فقير-خط فقر – فقر حاشيه اي- فرهنگ– فرهنگ فقر

 

1-1 - مقدمه

در طول تاريخ، علت نابرابري ها اولين سوال جامعه شناختي بوده است.

دارندورف

فقر يکي از مهمترين مسائل دنياي امروز است و به عنوان مهمترين چالش در هزارة سوم از آن ياد مي شود. فارغ از ديدگاههاي گوناگون موجود در طول تاريخ درباره فقر و شيوه هاي مقابله با آن، فقرزدايي از اهداف مهم نظامها و مکاتب اجتماعي و دولتهاست. فقر در بسياري از جوامع امروز، معضلي کلان است و دلايلي گسترده و عميق دارد؛ بي ثباتي سياسي، بلاياي طبيعي، رواج فساد و ارتشاء، عدم تناسب اقتصاد با جامعه، تعصب، پايين بودن سطح سواد عمومي و عدم وجود زيرساختهاي درست، تنها برخي از عواملي هستند که موجب مي شوند مردم جهان فقير باشند و فقير بمانند.(منبع21)

آثار فقر که به نظر خرد مي آيد، مشقات فراواني را براي جوامع، خانواده ها و افراد ايجاد مي کند. شايد بتوان بدترين اثر فقر را اين دانست که " فقر، فقر مي آورد". لذا رهايي از چنگال آن تقريباً غير ممکن مي نمايد. فردي که از عهده تامين مواد غذايي و بهداشت مناسب براي خانواده اش برنمي آيد، آنها را در معرض ابتلا به بيماريهاي تهديد کننده و مرگبار قرار مي دهد و احتمال گرفتاري به معلوليت ها و ناتوانيها بالا مي رود. همچنين، اگر شخص از عهده تامين مخارج تحصيل کودکان بر نيايد، کودکان در انتخاب راهي جز سرنوشت پدران و مادران خود انتخاب هاي زيادي پيش روي خود نخواهند داشت و اگر شخص، مکان و محلي براي زندگي نداشته باشد فرصتي براي ذخيره ثروت و دارايي هر چند اندک براي رهايي از فقر نخواهد داشت. در بسياري از کشورهاي جهان، محرومان دسترسي بالايي به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بيمه و تامين اجتماعي در سطحي نازل است و از بين رفتن سرپرست خانواده با بالا رفتن سن در اثر بيماري و يا از کار افتاده شدن وي، آغاز وخامت وضعيت خانواده است.

امروزه در جهان، در هر روز تقريبا 30،000كودكزير 5 سال در اثر فقر، سوء تغذيه و بيماريهاي ناشي از فقر، جان خود را از دست مي دهند؛ تقريبا 790 ميليون نفر در کشورهاي در حال توسعه، به طور مزمن دچار سوء تغذيه مي باشند و تقريبا يك ميليارد نفر در آغاز قرن بيست و يکم، قادر به خواندن کتاب يا امضاء نام خود نمي باشند. 134 ميليون کودک بين 7 تا 18 سال، هرگز به مدرسه نرفته اند که تعداد دختران در اين ميان از تعداد پسران بسيار بيشتر است.(منبع22)


مبلغ قابل پرداخت 18,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 13

دیدگاه های کاربران (0)

ردیابی شماره موبایل

ردیابی شماره موبایل

در بسیاری از موارد این نرم افزار کاربرد دارد و میتوانید از آن استفاده نمایید نرم افزار دارای مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد که نشان از صحت کار نرم افزار می باشد هنگامی که می خواهید گوشی موبایلی را ردیابی کنید و این کار به صورت کاملا خودکار و انجام می شود به ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

1000000 ایمیل اماده و فعال برای تبلیغات و ایمیل

1000000 ایمیل اماده و فعال برای تبلیغات و ایمیل

ایمیل ، قدیمی ترین کاربرد شبکه اینترنت است. این ابزار، موفق ترین عامل ارتباطی در اینترنت است و به صورتی فراگیر و گسترده برای بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. اما در ایران، بازاریابی با ایمیل، کاملا جدید و ناشناخته می باشد.وسیله اصلی ارتباطی در اینترنت، همانا e-mail است ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

افزایش اعضای کانال تلگرام | ترفند افزایش ممبر

افزایش اعضای کانال تلگرام | ترفند افزایش ممبر

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت کسب درآمد مطمئن از اینترنت فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به دانش خاصی مناسب برای تمامی افراد از مبتدی که اصلا ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

سوال اول : آیا من واقعا از خرید این پکیج سود خواهم کرد؟ آیا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آیا این پکیج مانند باقی بکیج های کسب درآمد,بیهوده نیست؟جواب : همان طور که قبلا توضیح داده شد , مطالب و شیوه هایی که در این پکیج برای کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار موفق ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونید تعداد خریدهای موفق: 1086 عدد می خواهی استراتژی حمله و دفاع با انواع نیرو ها و سازه ها رو بدونی؟؟ میخواهی تبدیل به رهبر واقعی کلش بشی؟؟ میخواهی میزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز های کلش اف کلنز رو پیشنهاد میکنیم آیا می ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : اردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر و جوان و همه ی افراد جویای کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

ربات آنتی بن تمام اتوماتیک KOP ورژن فول

باور کردنی نیست اما انجام دادیم ربات فول اتوماتیک چیزی فراتر از ذهن شما برای اولین بار در ایران این بار برای راحتی شما آموزش به صورت ویدیو تهیه شده است که تمام قسمت های ربات را به صورت کامل برای شما توضیح دادیم لینک این مطلب در سایت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

مژده مژده کد تخفیف زیر را وارد کنید و در خرید خود 30% تخفیف بگیرید فقط 3 روز دیگر تا انقضای کد وجود دارد barnamesaz نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به ...

برنامه مسنجر عالی Q chat

برنامه مسنجر عالی Q chat

برنامه ایست که شما را همیشه با دوستان و آشنایان خود متصل نگه داشته و امکان پیدا کردن دوستان جدید را نیز فراهم میکند. این برنامه با بیش از یک میلیارد کاربر جزو محبوبترین برنامه های چت تاریخ است، طوریکه همیشه حدقل 100 میلیون کاربر در آن آنلاین هستند. با نصب این برنامه قادر خواهید ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی + آموزش سه نرم افزار طراحی و تحلیل لوله کشی صنعتی دانش پایپینگ ( Piping ) یا لوله کشی صنعتی کار برد گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصین این رشته به سرعت جذب بازار کار می شوند. بسته جامع ...

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

((به نام خداوند بخشنده و مهربان)) جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده آموزش حرفه ای ساختن فروشگاه اینترنتی رایگان به دلیل استقبال شما عزیزان 50 % تخفیف فقط تا پایان هفته جاری کسب و کار خود را آغاز کنید در سیستم جدیدی که من راه اندازی کردم هر شخص بدون محدودیت ...

دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج یابی)

دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج یابی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضي مواقع تفسير ديگري نيز ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

برای دانلود به انتهای صفحه مراجعه فرمایید كتاب خاطرات دختر شينا + كتاب چگونه هر كسي را عاشق خود كنيم مسابقه ي كتاب خواني شبكه ي سه با جوایر ویژه و ارزنده تنها سایت ارائه دهنده ی نسخه ی قابل اجرا بر روي ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما