تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 5515
 • بازدید دیروز : 2775
 • بازدید کل : 1298110

فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران word


فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران word

فهرست مطالب

چكيده. 2

فصل اول 2

1-1 - مقدمه. 2

1-2- هدف اصلي تحقيق.. 2

1-3-ضرورت و اهميت موضوع. 2

1- 4 - سوالهاي اصلي تحقيق.. 2

1-5- فرضيههاي تحقيق.. 2

1- 6 - تعاريف و مفاهيم.. 2

1-6-1- فقر. 2

1- 6 -2- انواع فقر. 2

1- 6 -3- سنجه هاي فقر. 2

1-6-4-فقر و حاشيه نشيني.. 2

1-6 -5- مفهوم فرهنگ... 2

فصل دوم2

2- 1- بررسي نظريه ها و تئوري ها2

2- 2-نظريه هاي اقتصادي.. 2

2- 2- 1- الگوهاي اقتصادي ناظر بر برابري و رفع فقر. 2

2- 3 - نظريه هاي اجتماعي.. 2

2- 3-1- نظريات مرتبط با روان شناسي اجتماعي.. 2

2-4-فرهنگ فقر. 2

2- 4 -1- تحول فقر در ايران.. 2

2-5- چهارچوب نظري تحقيق.. 2

2-6-ابعاد فرهنگ فقر. 2

2-7- ويژگيهاي فرهنگ فقر. 2

فصل سوم 2

3-1- روش تحقيق.. 2

3- 2 - انتخاب نمونه هاي مطالعه. 2

3- 3 - روش نمونه گيري و حجم نمونه. 2

3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداري شده. 2

3- 5- نحوه جمع آوري داده ها2

3-6- نحوه انجام تحقيق.. 2

فصل چهارم2

4-1- نتايج.. 2

4-1-1 نتايج برحسب مناطق مورد بررسي.. 2

4-1-2 – نتايج بر حسب ميزان درآمد در ماه. 2

4-1-3 – نتايج بر حسب سطوح فقر. 2

4-1-4 – نتايج بر حسب مناطق مورد بررسي و ميزان درآمد ماهيانه خانواده. 2

4-2- بررسي تطبيقي مشاهدات كيفي در محلات... 2

4-2-1- خاك سفيد.. 2

4 -2-2- مولوي.. 2

4 -2-3- دروازه غار. 2

4-2-4- فرحزاد. 2

فصل پنجم 2

5- 1 - بحث و نتيجه گيري.. 2

نتيجه گيري کلي.. 2

پيشنهادات تحقيق.. 2

منابع.. 2

 

فهرست جداول

جدول4 -1- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-2- آزمون كا اسكور براي جنسيت... 2

جدول 4-3- اندازه هاي سايمتريك.... 2

جدول 4-4- ميزان فراواني وضعيت اشتغال سرپرست خانواده بر حسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-5- آزمون كا اسكور براي وضعيت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-6- اندازه هاي سايمتريك براي وضعيت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-7- ميزان فراواني تمايل به پس انداز درخانواده بر حسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-8- آزمون كا اسكور براي تمايل به پس انداز. 2

جدول 4-9- اندازه هاي سايمتريك براي تمايل به پس انداز. 2

جدول 4-10-ميزان فراواني كودكان كاردر خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-11- آزمون كا اسكور براي كودكان كار. 2

جدول 4-12- اندازه هاي سايمتريك براي وجود كودكان كاردر خانواده. 2

جدول 4-13- ميزان فراواني تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-14- آزمون كا اسكور براي تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-15- اندازه هاي سايمتريك براي تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده. 2

جدول 4-15- ميزان فراوانيوجود برنامه براي اوقات فراغتدر مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-16-آزمون كا اسكوربراياوقات فراغتبرحسب منطقه. 2

جدول 4-17- ميزان فراوانيوجود احساس برتري مرد در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-18-آزمون كا اسكوربرايوجود احساس برتري مرد در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-19- اندازه هاي سايمتريك براي وجود احساس برتري مرد در خانواده. 2

جدول4-20- ميزان فراوانياعتياد به الكل در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-21-آزمون كا اسكوربراياعتياد به الكل در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول4-22- ميزان فراوانياعتياد به مواد مخدر در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-23-آزمون كا اسكوربراياعتياد به مواد مخدر در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-24- ميزان فراوانيبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-25-آزمون كا اسكوربرايبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريكبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي.. 2

جدول 4-27- ميزان فراوانيوجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-28-آزمون كا اسكوربراي كودك آزاري در خانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريككودك آزاري در خانواده ها2

جدول 4-30- ميزان فراوانيوجود تقدير گرايي درخانواده ها در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-31-آزمون كا اسكوربرايوجود تقدير گرايي درخانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-32- ميزان فراوانيدرآمد خانواده درماه در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-33-آزمون كا اسكوربرايميزاندرآمد خانواده درماه برحسب منطقه. 2

جدول 4-34- اندازه هاي سايمتريك ميزاندرآمد خانواده. 2

جدول 4-35- ميزان فراوانيجنسيت سرپرست خانوادهبرحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-36-آزمون كا اسكوربرايجنسيت سرپرست خانوادهبرحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-37- ميزان فراوانيكودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-38-آزمون كا اسكوربرايكودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-39- اندازه هاي سايمتريك كودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-40- ميزان فراوانيوجود اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-41-آزمون كا اسكوربراياعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-42- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-43- ميزان فراوانيوجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-44-آزمون كا اسكوربراياعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-45- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-46- ميزان فراوانينوع برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-47-آزمون كا اسكوربراينوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-48- اندازه هاي سايمتريك نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-49- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-50-آزمون كا اسكوربراي جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-51- اندازه هاي سايمتريكبراي جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-52- ميزان فراواني وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-53-آزمون كا اسكوربراي وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-54- اندازه هاي سايمتريكبراي وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-55- ميزان فراواني وجود برنامه براي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-56-آزمون كا اسكوربراي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-57- اندازه هاي سايمتريكبراي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-58- ميزان فراواني وجود اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-59-آزمون كا اسكوربراي اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-60- اندازه هاي سايمتريكبراي اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-61- ميزان فراواني وجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-62-آزمون كا اسكوربراي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-63- اندازه هاي سايمتريكبراي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-64- ميزان فراواني وجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-65-آزمون كا اسكوربراي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-66- اندازه هاي سايمتريكبراي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-67- ميزان فراواني درآمد خانواده درماه برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-68-آزمون كا اسكوربراي ميزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-69- اندازه هاي سايمتريكبراي ميزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-70- ميزان فراوانيمنطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-71-آزمون كا اسكوربراي منطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-72- اندازه هاي سايمتريكبرايمنطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-73- ميزان فراوانيجنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-74- ميزان فراوانيكودكان كار برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-75- ميزان فراواني اعتياد به الكل برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-76- ميزان فراواني اعتياد به مواد مخدر برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-77- ميزان فراواني كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده هابرحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2

 

چكيده

هدف از نگارش اين پايان نامه اين است كه آيا در ميان فقراي شهر تهران، خرده فرهنگ مشتركي با نام "فرهنگ فقر" وجود دارد يا خير و اگر اين فرهنگ وجود دارد تا چه حد با آنچه "اسكار لوئيس" مردم شناس آمريكايي به نام فرهنگ فقر توصيف نموده است، همگوني دارد. در اين راستا پس از بررسي وا‍ژه هاي كليدي نظير فقر، خط فقر، شاخصهاي فقر و نظريه هاي جامعه اقتصادي، جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي در ارتباط با آن نظريه "فرهنگ فقر" را بيشتر مورد مداقه قرار داده و مطالعاتي بر اساس آن بر روي چند محله شهر تهران انجام گرفته است. اين مطالعات بر اساس، مشاهدات مشاركتي و مردم نگاري از مناطق، محلات، مصاحبه ها و نيز تكميل پرسشنامه بوده است. نتايج تحليلي و آماري وجود فرهنگ خاص را در اين محلات تأييد مي كند.

واژه هاي كليدي:

فقر- فقير-خط فقر – فقر حاشيه اي- فرهنگ– فرهنگ فقر

 

1-1 - مقدمه

در طول تاريخ، علت نابرابري ها اولين سوال جامعه شناختي بوده است.

دارندورف

فقر يکي از مهمترين مسائل دنياي امروز است و به عنوان مهمترين چالش در هزارة سوم از آن ياد مي شود. فارغ از ديدگاههاي گوناگون موجود در طول تاريخ درباره فقر و شيوه هاي مقابله با آن، فقرزدايي از اهداف مهم نظامها و مکاتب اجتماعي و دولتهاست. فقر در بسياري از جوامع امروز، معضلي کلان است و دلايلي گسترده و عميق دارد؛ بي ثباتي سياسي، بلاياي طبيعي، رواج فساد و ارتشاء، عدم تناسب اقتصاد با جامعه، تعصب، پايين بودن سطح سواد عمومي و عدم وجود زيرساختهاي درست، تنها برخي از عواملي هستند که موجب مي شوند مردم جهان فقير باشند و فقير بمانند.(منبع21)

آثار فقر که به نظر خرد مي آيد، مشقات فراواني را براي جوامع، خانواده ها و افراد ايجاد مي کند. شايد بتوان بدترين اثر فقر را اين دانست که " فقر، فقر مي آورد". لذا رهايي از چنگال آن تقريباً غير ممکن مي نمايد. فردي که از عهده تامين مواد غذايي و بهداشت مناسب براي خانواده اش برنمي آيد، آنها را در معرض ابتلا به بيماريهاي تهديد کننده و مرگبار قرار مي دهد و احتمال گرفتاري به معلوليت ها و ناتوانيها بالا مي رود. همچنين، اگر شخص از عهده تامين مخارج تحصيل کودکان بر نيايد، کودکان در انتخاب راهي جز سرنوشت پدران و مادران خود انتخاب هاي زيادي پيش روي خود نخواهند داشت و اگر شخص، مکان و محلي براي زندگي نداشته باشد فرصتي براي ذخيره ثروت و دارايي هر چند اندک براي رهايي از فقر نخواهد داشت. در بسياري از کشورهاي جهان، محرومان دسترسي بالايي به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بيمه و تامين اجتماعي در سطحي نازل است و از بين رفتن سرپرست خانواده با بالا رفتن سن در اثر بيماري و يا از کار افتاده شدن وي، آغاز وخامت وضعيت خانواده است.

امروزه در جهان، در هر روز تقريبا 30،000كودكزير 5 سال در اثر فقر، سوء تغذيه و بيماريهاي ناشي از فقر، جان خود را از دست مي دهند؛ تقريبا 790 ميليون نفر در کشورهاي در حال توسعه، به طور مزمن دچار سوء تغذيه مي باشند و تقريبا يك ميليارد نفر در آغاز قرن بيست و يکم، قادر به خواندن کتاب يا امضاء نام خود نمي باشند. 134 ميليون کودک بين 7 تا 18 سال، هرگز به مدرسه نرفته اند که تعداد دختران در اين ميان از تعداد پسران بسيار بيشتر است.(منبع22)


مبلغ واقعی 22,250 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 15,575 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 126

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 10 فروردین1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور توجه داشته باشید، محصولات این سایت گارانتی بازگشت مبلغ دارند، به این صورت که اگر محصولی از نظر صحت محتوا مشکلی داشت طی چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتیبانی، مبلغ دریافت شده کاملا بازگردانده می ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 -

کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 -

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور توجه داشته باشید، محصولات این سایت گارانتی بازگشت مبلغ دارند، به این صورت که اگر محصولی از نظر صحت محتوا مشکلی داشت طی چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتیبانی، مبلغ دریافت شده کاملا بازگردانده می ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلود کتاب لک لکی در کار نیست!

دانلود کتاب لک لکی در کار نیست!

لک‌ لکی در کار نیست! « نی‌نی کوچولو رو لک لک آورده»؛؛ ؛ این جمله شاید برای بسیاری از ما یادآور سئوال‌هایمان باشد که در کودکی از والدین خود پرسیده‌ایم، سذوالی برای کشف این حقیقت که این نوزاد چگونه به خانه‌ ما آمده. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، آشنایی با ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

نمونه سوالات تستی تشریحی انسان در اسلام غلامحسین

نمونه سوالات تستی تشریحی انسان در اسلام غلامحسین

نمونه سوالات تستی تشریحی کتاب انسان در اسلام دکتر غلامحسین گرامی بسیار مفید و کاربردی در این پک بیش از 350 سوال تستی و بیش از 100سوال تشریحی جهت استفاده ی دانشجویان عزیز در دوره ی امتحانات میانترم و پایانترم در دو فرمت word و pdf گردآوری شده است. لازم به ذکر ...

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009 توضیحات محصول فیلم آموزش نصب نرم افزار ArtCAM2009 همراه با کرک دائمی برنامه در این فیلم آموزشی تصویربرداری با کیفیت بالا از محیط دسکتاپ در هنگام نصب برنامه انجام شده و نکات به صورت تایپی همزمان با نصب برنامه نمایش داده میشود. نوع کرک برنامه FlexLM می ...

مقاله اموزشی صفر تا صد بسته بندی حبوبات و ادویه

مقاله اموزشی صفر تا صد بسته بندی حبوبات و ادویه

بهار 1396 فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان تعداد صفحات 31 ص فرمت pdf غیر قابل ویرایش این مقاله بدون فهرست است. چکیده: در این مقاله از صفر تا صد بسته بندی حبوبات و خشکبار و ادویه جات و اردیجات به طور کاربردی بیان ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک مارکتینگ و رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای نکته مهم : با خواندن این کتاب موفقیت خود را تضمین کنید. چکیده : کتاب حاضر یک راهنمای آموزشی مناسب برای تجارت بازاریای شبکه ای MLM ( بازاریابی چند لایه ای یا چند سطحی) ...

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
جعل تماس حرفه ای اندروید

جعل تماس حرفه ای اندروید

با استفاده از این برنامه می‌توانید تماس‌های قلابی دریافت کنید. این برنامه به شما امکان می‌دهد تا یک تماس قلابی از طرف شخص مورد نظر به خودتان دریافت کنید و به عنوان مثال وانمود کنید که رئیستان در حال تماس با شما می‌باشد. می‌توانید شماره، تصویر و زنگ دلخواه خود را ...

تله ممبر مود شده

تله ممبر هک شده با ضمانت بازگشت وجه در صورت کار نکردن! با این برنامه میتونید در هر 5 دیقه 100 تا سکه بگیرید اما عوض هیچ کانالی نشوید! اما چجور مود شده ؟ مود شده به این معنا هست که شما روی عضو میشوم کلیک میکنید و سکه میگیرد ولی عوض هیچ کانالی نمیشید !!! قیمت فقط سه تومن هست که با این ...

دریافت فایل : تله ممبر مود شده
بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...


مطالب تصادفی

 • لیتواستراتیگرافی،لیتوفاسیس ،محیط رسوبی وتغییرات نسبی سطح آب درنهشته های سازند لالون دربرش کوه خربش(شمال غرب دهملا)
 • کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون WORD
 • شيمي و خاستگاه گارنت در گرانيتوييدها و سنگ‌هاي دگرگوني‌ جنوب مشهد (خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)WORD
 • زمین شیمی و زیست‌دسترس‌پذیری فلزات سنگین در محیط های خاک و آب کانسار سرب نخلکWORD
 • زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمي ناشي ازکان زايي طبيعي و معدنکاري در محيط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر WORD
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • ۸ قدم تا راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های رشته ی برق (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "