تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1501
 • بازدید دیروز : 11638
 • بازدید کل : 1658360

فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران word


فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران word

فهرست مطالب

چكيده. 2

فصل اول 2

1-1 - مقدمه. 2

1-2- هدف اصلي تحقيق.. 2

1-3-ضرورت و اهميت موضوع. 2

1- 4 - سوالهاي اصلي تحقيق.. 2

1-5- فرضيههاي تحقيق.. 2

1- 6 - تعاريف و مفاهيم.. 2

1-6-1- فقر. 2

1- 6 -2- انواع فقر. 2

1- 6 -3- سنجه هاي فقر. 2

1-6-4-فقر و حاشيه نشيني.. 2

1-6 -5- مفهوم فرهنگ... 2

فصل دوم2

2- 1- بررسي نظريه ها و تئوري ها2

2- 2-نظريه هاي اقتصادي.. 2

2- 2- 1- الگوهاي اقتصادي ناظر بر برابري و رفع فقر. 2

2- 3 - نظريه هاي اجتماعي.. 2

2- 3-1- نظريات مرتبط با روان شناسي اجتماعي.. 2

2-4-فرهنگ فقر. 2

2- 4 -1- تحول فقر در ايران.. 2

2-5- چهارچوب نظري تحقيق.. 2

2-6-ابعاد فرهنگ فقر. 2

2-7- ويژگيهاي فرهنگ فقر. 2

فصل سوم 2

3-1- روش تحقيق.. 2

3- 2 - انتخاب نمونه هاي مطالعه. 2

3- 3 - روش نمونه گيري و حجم نمونه. 2

3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداري شده. 2

3- 5- نحوه جمع آوري داده ها2

3-6- نحوه انجام تحقيق.. 2

فصل چهارم2

4-1- نتايج.. 2

4-1-1 نتايج برحسب مناطق مورد بررسي.. 2

4-1-2 – نتايج بر حسب ميزان درآمد در ماه. 2

4-1-3 – نتايج بر حسب سطوح فقر. 2

4-1-4 – نتايج بر حسب مناطق مورد بررسي و ميزان درآمد ماهيانه خانواده. 2

4-2- بررسي تطبيقي مشاهدات كيفي در محلات... 2

4-2-1- خاك سفيد.. 2

4 -2-2- مولوي.. 2

4 -2-3- دروازه غار. 2

4-2-4- فرحزاد. 2

فصل پنجم 2

5- 1 - بحث و نتيجه گيري.. 2

نتيجه گيري کلي.. 2

پيشنهادات تحقيق.. 2

منابع.. 2

 

فهرست جداول

جدول4 -1- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-2- آزمون كا اسكور براي جنسيت... 2

جدول 4-3- اندازه هاي سايمتريك.... 2

جدول 4-4- ميزان فراواني وضعيت اشتغال سرپرست خانواده بر حسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-5- آزمون كا اسكور براي وضعيت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-6- اندازه هاي سايمتريك براي وضعيت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-7- ميزان فراواني تمايل به پس انداز درخانواده بر حسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-8- آزمون كا اسكور براي تمايل به پس انداز. 2

جدول 4-9- اندازه هاي سايمتريك براي تمايل به پس انداز. 2

جدول 4-10-ميزان فراواني كودكان كاردر خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-11- آزمون كا اسكور براي كودكان كار. 2

جدول 4-12- اندازه هاي سايمتريك براي وجود كودكان كاردر خانواده. 2

جدول 4-13- ميزان فراواني تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسي.. 2

جدول 4-14- آزمون كا اسكور براي تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-15- اندازه هاي سايمتريك براي تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده. 2

جدول 4-15- ميزان فراوانيوجود برنامه براي اوقات فراغتدر مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-16-آزمون كا اسكوربراياوقات فراغتبرحسب منطقه. 2

جدول 4-17- ميزان فراوانيوجود احساس برتري مرد در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-18-آزمون كا اسكوربرايوجود احساس برتري مرد در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-19- اندازه هاي سايمتريك براي وجود احساس برتري مرد در خانواده. 2

جدول4-20- ميزان فراوانياعتياد به الكل در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-21-آزمون كا اسكوربراياعتياد به الكل در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول4-22- ميزان فراوانياعتياد به مواد مخدر در خانواده در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-23-آزمون كا اسكوربراياعتياد به مواد مخدر در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-24- ميزان فراوانيبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-25-آزمون كا اسكوربرايبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريكبرخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي.. 2

جدول 4-27- ميزان فراوانيوجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-28-آزمون كا اسكوربراي كودك آزاري در خانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريككودك آزاري در خانواده ها2

جدول 4-30- ميزان فراوانيوجود تقدير گرايي درخانواده ها در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-31-آزمون كا اسكوربرايوجود تقدير گرايي درخانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-32- ميزان فراوانيدرآمد خانواده درماه در مناطقمورد بررسي.. 2

جدول 4-33-آزمون كا اسكوربرايميزاندرآمد خانواده درماه برحسب منطقه. 2

جدول 4-34- اندازه هاي سايمتريك ميزاندرآمد خانواده. 2

جدول 4-35- ميزان فراوانيجنسيت سرپرست خانوادهبرحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-36-آزمون كا اسكوربرايجنسيت سرپرست خانوادهبرحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-37- ميزان فراوانيكودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-38-آزمون كا اسكوربرايكودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-39- اندازه هاي سايمتريك كودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-40- ميزان فراوانيوجود اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-41-آزمون كا اسكوربراياعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-42- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-43- ميزان فراوانيوجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-44-آزمون كا اسكوربراياعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-45- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-46- ميزان فراوانينوع برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-47-آزمون كا اسكوربراينوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-48- اندازه هاي سايمتريك نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد.. 2

جدول 4-49- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-50-آزمون كا اسكوربراي جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-51- اندازه هاي سايمتريكبراي جنسيت سرپرست خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-52- ميزان فراواني وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-53-آزمون كا اسكوربراي وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-54- اندازه هاي سايمتريكبراي وجود كودكان كاردر خانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-55- ميزان فراواني وجود برنامه براي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-56-آزمون كا اسكوربراي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-57- اندازه هاي سايمتريكبراي اوقات فراغتبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-58- ميزان فراواني وجود اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-59-آزمون كا اسكوربراي اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-60- اندازه هاي سايمتريكبراي اعتياد به الكل درخانوادهبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-61- ميزان فراواني وجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-62-آزمون كا اسكوربراي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-63- اندازه هاي سايمتريكبراي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-64- ميزان فراواني وجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-65-آزمون كا اسكوربراي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-66- اندازه هاي سايمتريكبراي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-67- ميزان فراواني درآمد خانواده درماه برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-68-آزمون كا اسكوربراي ميزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-69- اندازه هاي سايمتريكبراي ميزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-70- ميزان فراوانيمنطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-71-آزمون كا اسكوربراي منطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-72- اندازه هاي سايمتريكبرايمنطقه مورد بررسيبرحسب سطح فقر. 2

جدول 4-73- ميزان فراوانيجنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-74- ميزان فراوانيكودكان كار برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-75- ميزان فراواني اعتياد به الكل برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-76- ميزان فراواني اعتياد به مواد مخدر برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه. 2

جدول 4-77- ميزان فراواني كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده هابرحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2

 

چكيده

هدف از نگارش اين پايان نامه اين است كه آيا در ميان فقراي شهر تهران، خرده فرهنگ مشتركي با نام "فرهنگ فقر" وجود دارد يا خير و اگر اين فرهنگ وجود دارد تا چه حد با آنچه "اسكار لوئيس" مردم شناس آمريكايي به نام فرهنگ فقر توصيف نموده است، همگوني دارد. در اين راستا پس از بررسي وا‍ژه هاي كليدي نظير فقر، خط فقر، شاخصهاي فقر و نظريه هاي جامعه اقتصادي، جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي در ارتباط با آن نظريه "فرهنگ فقر" را بيشتر مورد مداقه قرار داده و مطالعاتي بر اساس آن بر روي چند محله شهر تهران انجام گرفته است. اين مطالعات بر اساس، مشاهدات مشاركتي و مردم نگاري از مناطق، محلات، مصاحبه ها و نيز تكميل پرسشنامه بوده است. نتايج تحليلي و آماري وجود فرهنگ خاص را در اين محلات تأييد مي كند.

واژه هاي كليدي:

فقر- فقير-خط فقر – فقر حاشيه اي- فرهنگ– فرهنگ فقر

 

1-1 - مقدمه

در طول تاريخ، علت نابرابري ها اولين سوال جامعه شناختي بوده است.

دارندورف

فقر يکي از مهمترين مسائل دنياي امروز است و به عنوان مهمترين چالش در هزارة سوم از آن ياد مي شود. فارغ از ديدگاههاي گوناگون موجود در طول تاريخ درباره فقر و شيوه هاي مقابله با آن، فقرزدايي از اهداف مهم نظامها و مکاتب اجتماعي و دولتهاست. فقر در بسياري از جوامع امروز، معضلي کلان است و دلايلي گسترده و عميق دارد؛ بي ثباتي سياسي، بلاياي طبيعي، رواج فساد و ارتشاء، عدم تناسب اقتصاد با جامعه، تعصب، پايين بودن سطح سواد عمومي و عدم وجود زيرساختهاي درست، تنها برخي از عواملي هستند که موجب مي شوند مردم جهان فقير باشند و فقير بمانند.(منبع21)

آثار فقر که به نظر خرد مي آيد، مشقات فراواني را براي جوامع، خانواده ها و افراد ايجاد مي کند. شايد بتوان بدترين اثر فقر را اين دانست که " فقر، فقر مي آورد". لذا رهايي از چنگال آن تقريباً غير ممکن مي نمايد. فردي که از عهده تامين مواد غذايي و بهداشت مناسب براي خانواده اش برنمي آيد، آنها را در معرض ابتلا به بيماريهاي تهديد کننده و مرگبار قرار مي دهد و احتمال گرفتاري به معلوليت ها و ناتوانيها بالا مي رود. همچنين، اگر شخص از عهده تامين مخارج تحصيل کودکان بر نيايد، کودکان در انتخاب راهي جز سرنوشت پدران و مادران خود انتخاب هاي زيادي پيش روي خود نخواهند داشت و اگر شخص، مکان و محلي براي زندگي نداشته باشد فرصتي براي ذخيره ثروت و دارايي هر چند اندک براي رهايي از فقر نخواهد داشت. در بسياري از کشورهاي جهان، محرومان دسترسي بالايي به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بيمه و تامين اجتماعي در سطحي نازل است و از بين رفتن سرپرست خانواده با بالا رفتن سن در اثر بيماري و يا از کار افتاده شدن وي، آغاز وخامت وضعيت خانواده است.

امروزه در جهان، در هر روز تقريبا 30،000كودكزير 5 سال در اثر فقر، سوء تغذيه و بيماريهاي ناشي از فقر، جان خود را از دست مي دهند؛ تقريبا 790 ميليون نفر در کشورهاي در حال توسعه، به طور مزمن دچار سوء تغذيه مي باشند و تقريبا يك ميليارد نفر در آغاز قرن بيست و يکم، قادر به خواندن کتاب يا امضاء نام خود نمي باشند. 134 ميليون کودک بين 7 تا 18 سال، هرگز به مدرسه نرفته اند که تعداد دختران در اين ميان از تعداد پسران بسيار بيشتر است.(منبع22)


مبلغ واقعی 29,150 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,320 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 165

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

به دلیل درخواست زیاد کاربران قیمت برنامه از 13000 تومان به 2600 تومان کاهش پیدا کرد به اندازه قیمت یک نوشابه!فقط برای مدت محدود تغییرات 25 شهریور اضافه شدن نرم افزار کامنت نامحدود : با این نرم افزار شما میتوانید به تعداد نامحدود برای پست های خودتان ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه چهارم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه چهارم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه پنجم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه دوم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...


مطالب تصادفی

 • مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز
 • مطالعه¬ي بعضي صفات زراعي و فيزيولوژيك و واكنش ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش خشكي و مصرف كننده¬ي رشد سايكوسل
 • تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرین ( Lathyrus odoratus L. ) تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده ها
 • تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX¬11
 • تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان موردارزیابی اراضی واقع شده واستفاده ازفناوری سیستم اطلاعات
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید