پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 590
  • بازدید دیروز : 3390
  • بازدید کل : 800581

پیوند ها

مدلسازی و تحلیل تغییر شکل پیوسته ی یک ورق فلزی در فرایند تبدیل به باریکه‌ي آب بندی و ساخت نمونه ی آزمایشی


مدلسازی و تحلیل تغییر شکل پیوسته ی یک ورق فلزی در فرایند تبدیل به باریکه‌ي آب بندی و ساخت نمونه ی آزمایشی

 واژگان کلیدی: ، باریکه‌ي آب بندی، خمکاری غلتکی، بازگشت الاستیک،
قانون جریان.

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- باریکه های آب بندی و آب بندهای شانه ای2

1-2- اهمیت و کاربرد باریکه‌هاي آب بندی در ماشین آلات دوار4

1-3- هدف از اجرای تحقیق6

1-4- توجیه اقتصادی7

 فصل دوم: مروری بر کارهای گذشته

2-1- مقدمه9

2-2- استفاده از روش اختلاف محدود9

2-3- استفاده از روش اجزای محدود11

2-3-1- مدلهای مختلف رفتار الاستو پلاستیک مواد11

2-3-2- بازگشت الاستیک14

 فصل سوم: تئوری

3-1- مقدمه21

3-2- تنش در یک نقطه و ناورداهای تنش21

3-3- تانسور تنش انحرافی و ناورداهای تانسور انحرافی23

3-4- آزمایش کشش و نمودار جریان24

3-5- تنش و کرنش واقعی27

3-6- پلاستیسیته29

3-6-1- تابع تسلیم31

3-6-1-1- تئوری ماکزیموم تنش برشی یا معیار ترسکا33

3-6-1-2- تئوری ماکزیموم انرژی واپیچش یا معیار فون مایسز33

3-6-1-3- معیار تسلیم هیل برای مواد غیر ایزوتروپیک35

3-6-2- قانون جریان36

3-6-3- قانون سخت شوندگی39

3-6-3-1- سخت شوندگی ایزوتروپیک42

3-7- خمکاری ورق45

3-7-1- خمکاری با شعاع انحنای کوچک50

3-7-2- توزیع کرنش در خمکاری با شعاع انحنای کوچک51

3-7-3- توزیع تنش در خمکاری با شعاع انحنای کوچک53

 

فصل چهارم: روشهای فرم دهی و ساخت دستگاهی برای شکل دهی باریکه های آب بندی

4-1- مقدمه55

4-2- روشهای تولید55

4-3- روشهای متداول شکل دهی ورق57

4-3-1- برش و سوراخکاری57

4-3-2- خمکاری ورق58

4-3-2-1- روشهای خمکاری با استفاده از قالب خم59

4-3-2-2- خمکاری غلتکی66

4-3-3- رول فرمینگ ورق68

4-4- طراحی فرایند شکل دهی باریکه‌هاي آب بندی70

4-4-1- طراحی و ساخت دستگاه70

 فصل پنجم: شبیه سازی دستگاه و بررسی نتایج

5-1- مقدمه76

5-2- مدلسازی76

5-2-1- مدلسازی هندسی و شرایط مرزی جابجایی77

5-2-2- مدلسازی خصوصیات ماده82

5-2-3- آرشیو المان‌هاي محیط پیوسته ی موجود در آباکوس استاندارد87

5-2-3-1- مشخصات المان مطلوب87

5-2-3-2- انتخاب المان برای شبیه سازی89

5-2-3-3- مش بندی90

5-2-4- کنش و واکنشهای قطعه‌ي کار با سطوح تماس92

5-2-5- شرایط مرزی نیرو92

5-3- اعتبارسنجی نتایج93

5-3-1- اعتبارسنجی نتایج فرایند شکل دهی مرحله ی اول93

5-3-1-1- اندازه گیری و محاسبه‌ي زاویه‌ي خم در نمونه‌ي واقعی94

5-3-1-2- محاسبه‌ي تئوری زاویه‌ي خم97

5-3-1-3- مقایسه‌ي نتایج تئوری و واقعی در فرایند شکل دهی مرحله‌ي اول98

5-3-2- اعتبارسنجی نتایج مرحله‌ي دوم شکل دهی98

5-3-3- اعتبارسنجی نتایج مرحله‌ي سوم شکل دهی100

5-3-3-1- اعتبارسنجی کیفی نتایج مرحله‌ي سوم شکل دهی100

5-3-3-2- اعتبارسنجی کمی مرحله‌ي سوم شکل دهی102

5-4- استخراج نتایج از مدل سازی104

5-4-1- بررسی اثر سایز المان‌ بر قطر نهایی قطعه104

5-4-2- بررسی اثر لقی بر مقدار " انحراف از قالب " لبه ی ورق، در فرایند لبه زنی107

5-4-3- بررسی اثر شعاع فیلت لبه‌ي ماتریس، بر مقدار" انحراف از قالب " در فرایند لبه زنی110

5-4-4- بررسی اثر لقی بر مقدار " انحراف از قالب " ، در فرایند لبه زنی مرحله ی دوم112

5-4-5- بررسی اثر قطر قالب بر قطر نهایی قطعه، در فرایند خمکاری غلتکی114

5-4-6- بررسی اثر مشخصات مکانیکی ماده بر قطر نهایی قطعه118

5-5: نتیجه گیری و تحلیل نتایج120

 فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه ی راه کار آینده

6-1: نتیجه گیری125

6-2- راه کار آینده ی تحقیق127

منابع129

 فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (2-1): مقایسه ی زاویه ی بازگشت الاستیک ]22[17

جدول (2-2): مقایسه ی زاویه ی بازگشت الاستیک ]22[17

جدول (5-1): ابعاد و اندازه‌هاي قطعه ی نمونه برای تست کشش83

جدول(5-2): خصوصیات الاستیک ماده از داده‌هاي تست کشش85

جدول(5-3): نقاط مجزا روی نمودار تنش واقعی-کرنش پلاستیک86

جدول(5-4): مقدار و زاویه‌ي بازگشت الاستیک و درصد خطای محاسبه‌ي آنها98

جدول(5-5): اندازه‌ي قطر داخلی و بازگشت الاستیک آن، در مدل و نمونه‌ي واقعی103

جدول (5-6): مقادیر محاسبه شده ی قطر نهایی و بازگشت الاستیک، با سه سایز المان مختلف106

جدول(5-7): " انحراف از قالب " خطی و زاویه ای لبه‌ي ورق بر حسب تغییرات لقی109

جدول(5-8): مقدار و زاویه‌ي " انحراف از قالب " لبه‌ي ورق، به ازای مقادیر مختلف شعاع فیلت ماتریس111

جدول(5-9): " انحراف از قالب " لبه‌ي " J-شکل " بر حسب تغییرات لقی113

جدول(5-10): قطر و بازگشت الاستیک نهایی قطعه در حالت‌هاي واقعی و شبیه سازی115

جدول(5-11): خصوصیات الاستیک تیتانیوم118

جدول (5-12): مقادیر محاسبه شده ی قطر نهایی و بازگشت الاستیک، با دو جنس ماده ی مختلف119

 فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شكل(1-1): باريكه‌ي آب‌بندي.. 3

شکل (1-2): نمای برش خورده از یک کمپرسور گریز از مرکز ]1[. 4

شکل (1-3): مکانیزم ایجاد مانع در مسیر نشتی سیال در مجموعه‌اي از آب بندهای شانه ای.. 5

شکل (2-1): کرنش به دست آمده از تحلیل اختلاف محدود، در یک فرایند شکل دهی کششی ]3[ 10

شکل (2-2): نتیجه ی محاسبات بازگشت الاستیکدر خمش مجرای باز، با استفاده از مدل های سخت شوندگی

ایزوتروپیک و سینماتیک ]22[. 16

شکل (2-3): مقایسه‌ي کیفی نتایج مدل های سخت شوندگی ایزوتروپیک و سینماتیک ]22[ 17

شکل (2-4): شبیه سازی بازگشت الاستیک در ریل "S-شکل" آلومینیومی ]24[ 19

شکل(3-1): رفتار تنش- کرنش یک ماده ی الاستیک-سخت شونده ی پلاستیک، در آزمایش کشش]37[ 25

شکل(3-2): نمودار جریان های آرمانی ]27[:.. 26

شکل (3-3): تقریب نمودار جریان ماده ی واقعی، با تکه‌هاي خطی به هم پیوسته ]28[ 27

شکل(3-4): تجزیه ی کرنش کلی به مولفه‌هاي الاستیک و پلاستیک ]28[. 29

شکل(3-5): هم ارزی تسلیم، در دو حالت تنش که به اندازه ی تنش هیدروستاتیک با یکدیگر اختلاف دارند ]30[. 32

شکل(3-6) : سطح تسلیم سه بعدی. اگر ماده به گونه ای بارگذاری شود که در A دچار تسلیم شود، کرنش

پلاستیک برایند بر سطح تسلیم عمود است ]30[... 38

شکل(3-7): مشاهدات آزمایشی اثر باشینگر ]13[. 39

شکل(3-8): مدل سخت شوندگی سینماتیکی برای توصیف اثر باشینگر ]13[ 40

شکل(3-9): نمایش شماتیک سخت شوندگی ایزوتروپیک در فضای تنش ]31[ 40

شکل(3-10): نمایش شماتیک سخت شوندگی سینماتیک در فضای تنش ]31[. 41

شکل (3-11): نمایش شماتیک سخت شوندگی ترکیبی ایزوتروپیک- سینماتیک در فضای تنش ]31[. 42

شکل(3-12): نمایش هندسی سخت شوندگی ایزوتروپیک ]32[. 43

شکل(3-13) : خمش یک نوار فلزی در امتداد خط مستقیم.. 46

شکل (3-14): نمایش کشیدگی لایه های بیرونی و انقباض لایه های درونی خم و تار خنثی 47

شکل(3-15) : بازگشت الاستیک در خمکاری ورق ]27[. 49

شکل (3-16): المانی از ورق در خمش با شعاع انحنای کم ]25[. 51

شکل (3-17): وضعیت تنش در المانی از ورق در خمش با شعاع انحنای کم ]25[ 53

شکل(4-1): نمایش شماتیک عملیات برش در یک قالب سنبه و ماتریس.. 58

شکل(4-2): نمایش شماتیک فرایند خمش " v- شکل" ورق.. 60

شکل(4-3): نمایش شماتیک ماشین خم کننده ی" v- شکل".. 60

شکل(4-4): فرایند لبه زنی با استفاده از قالب جارو کننده.. 61

شکل(4-5): نمایش لبه زنی انقباضی، لبه زنی کششی و لبه زنی روی ورق انحنا دار ]25[ 61

شکل(4-6): خمیدگی‌هاي درونی و بیرونی در خمکاری مقطع ]25[. 62

شکل(4-7): نمایش شماتیک فرایند خمکاری روتاری با زوایای کوچکتر و بزرگتر از 90 درجه 63

شکل(4-8): خمش آزاد ورق.. 63

شکل(4-9): خمکاری آفست.. 64

شکل(4-10): فرایند خمش با 4 قالب لغزنده.. 64

شکل(4-11): شکل دهی ورق در فرایند بیدینگ.. 65

شکل(4-12): نمایش فرایندهای تا زنی و درز گیری ورق.. 65

شکل(4-13): استفاده از فرم دهنده‌ي سه غلتکی برای فرم دادن لوله ای ورق 66

شکل(4-14): خم کننده‌هاي غلتکی جارویی و غلتکی پیچشی.. 67

شکل(4-15): فرایند رول فرمینگ برای ساخت ناودانی.. 68

شکل(4-16): قالب سنبه و ماتریس برای ساخت مقطع ناودانی و مقطع " U- شکل" 69

شکل(4-17): مراحل تغییر شکل ورق از نوار به باریکه‌ي آب بندی.. 70

شکل(4-18): چیدمان ابتدایی دستگاه لبه زنی ورق.. 72

شکل(4-19): فرم دهی " L– شکل " ورق.. 72

شکل(4-20): فرم دهی " J- شکل " ورق.. 73

شکل(4-21): خمکاری غلتکی مقطع " J- شکل ".. 74

شکل(4-22): نما‌ي انفجاری از دستگاه شکل دهی باریکه‌ي آب بندی.. 74

شکل(5-1): مدل هندسی ساخته شده برای فرم دهی مراحل یک و دو.. 78

شکل(5-2): مراحل تغییر شکل در مدل، با شرایط مرزی جابجایی انتخاب شده برای پانچ‌ها 79

شکل(5-3): شکل ورق در پایان مراحل 1و 2 فرم دهی.. 79

شکل(5-4): مدل هندسی ساخته شده برای فرم دهی مرحله‌ي سوم.. 80

شکل(5-5): فرایند فرم دهی مرحله‌ي سوم.. 81

شکل(5-6): شکل نهایی قطعه پس از سه مرحله فرم دهی.. 81

شکل(5-7): شکل هندسی قطعه‌ي نمونه برای تست کشش.. 83

شکل(5-8): ناحیه‌ي خطی نمودار تنش کرنش مهندسی.. 84

شکل(5-9): نمودار تنش کرنش مهندسی، در محدوده کرنشهای کوچک.. 84

شکل(5-10): نمودار تمام دامنه ی تنش- کرنش مهندسی برای ورق از جنس فولاد ضد زنگ 304 85

شکل(5-11): نمودار تنش واقعی بر حسب کرنش پلاستیک.. 85

شکل(5-12): نمودار تنش واقعی بر حسب کرنش پلاستیک با نقاط مجزا.. 86

شکل(5-13): تغییر فرم واقعی ماده در اثر اعمال لنگر خمشی ]38[. 88

شکل(5-14): تغییر فرم یک المان خطی کاملا انتگرال گیری شده، در اثر اعمال لنگر خمشی ]38[. 89

شکل(5-15): شکل بندی المان انتخاب شده برای شبیه سازی ]38[. 90

شکل (5-16): مش بندی سطح مقطع قطعه.. 91

شکل (5-17): مش بندی قطعه در راستای طولی.. 91

شکل(5-18): نمایش شماتیک مکانیزم واقعی و مدل شده ی شکل دهی مرحله‌ي اول 94

شکل(5-19): ترسیم لبه ی خم برای اندازه گیری زاویه‌ي آن، در نمونه‌ي اصلی 95

شکل(5-20): مراحل اندازه گیری زاویه‌ي لبه ی خم در قطعه‌ي اصلی.. 96

شکل(5-21): نمایش شماتیک مقدار و زاویه‌ي بازگشت الاستیک، در فرایند خمکاری لبه‌ي ورق 96

شکل(5-22): نتیجه ی محاسبات تئوری مرحله ی اول فرم دهی.. 97

شکل(5-23): اندازه گیری عرض مقطع " J-شکل ".. 99

شکل(5-24): محاسبات تئوری فرم دهی مرحله دوم.. 99

شکل(5-25): مقایسه ی شکل نهایی قطعه ی حاصل از مدلسازی با قطعه ی اصلی 100

شکل(5-26): قوس داخلی نمونه‌ي اصلی، قطاعی از دایره است (قطر قالب 170 میلی متر) 101

شکل(5-27): قوس داخلی قطعه ی حاصل از مدلسازی فرایند شکل دهی، قسمتی از یک دایره‌ي کامل است

(قطر قالب 125 و 170 میلی متر).. 102

شکل(5-28): نتایج استخراج شده از مدل برای فرم دهی مرحله‌ي سوم.. 103

شکل (5-29): مش بندی با سه طول المان مختلف.. 104

شکل (5-30): نتیجه ی محاسبات جابجایی نقاط مشخصی از مدل، برای محاسبه ی قطر نهایی قطعه، با استفاده

از سه سایز المان مختلف.. 105

شکل (5-31): نمایش شماتیک لقی و انحراف از عمود، در مرحله‌ي اول شکل دهی 107

شکل (5-32): نتیجه‌ي محاسبات بردار جابجایی یکی از نقاط لبه‌ي ورق، به ازای مقادیر مختلف لقی.. 108

شکل(5-33): نمودار تغییرات " انحراف از قالب " خطی و زاویه ای بر حسب لقی 109

شکل (5-34): محاسبات بردار جابجایی یکی از نقاط لبه‌ي ورق، به ازای مقادیر مختلف شعاع فیلت.. 110

شکل (5-35): نمودار تغییرات بازگشت الاستیک خطی و زاویه ای، بر حسب شعاع فیلت 112

شکل(5-36): نمایش شماتیک قالب‌هاي خم مراحل اول و دوم.. 113

شکل(5-37): نمودار تغییرات " انحراف از قالب " لبه‌ي " J-شکل " بر حسب لقی 114

شکل(5-38): نمودار تغییرات قطر نهایی قطعه، برحسب قطر قالب در دو حالت واقعی و شبیه سازی.. 115

شکل (5-39): نمودار تغییرات بازگشت الاستیک قطری قطعه، برحسب قطر قالب در دو حالت واقعی و شبیه سازی.. 116

شکل(5-40): مقایسه‌ي قطر نهایی قطعه با قطر قالب خمکاری غلتکی.. 116

شکل (5-41): نمودار تغییرات درصد بازگشت الاستیک بر حسب قطر غلتک خمکاری 117

شكل (5-42): نمودار تنش واقعي بر حسب كرنش پلاستيك برای نوع خاصی از فلز تیتانیوم 118

شکل (5-43): مقایسه ی بازگشت الاستیک در مواد از جنس فولاد ضد زنگ و تیتانیوم 119

شکل (5-44): اثر خصوصیات مختلف ماده، بر بازگشت الاستیک در فرایند شکل دهی 121

شکل (5-45): نمودار تغییرات ضریب بازگشت الاستیک بر حسب مقادیر مختلف "


مبلغ واقعی 29,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 20,300 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 100

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 28 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

ربات آنتی بن تمام اتوماتیک KOP ورژن فول همانگ با

باور کردنی نیست اما انجام دادیم ربات فول اتوماتیک چیزی فراتر از ذهن شما برای اولین بار در ایران این بار برای راحتی شما آموزش به صورت ویدیو تهیه شده است که تمام قسمت های ربات را به صورت کامل برای شما توضیح دادیم لینک این مطلب در سایت ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر و جوان و همه ی افراد جویای کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

برنامه مسنجر عالی Q chat

برنامه مسنجر عالی Q chat

برنامه ایست که شما را همیشه با دوستان و آشنایان خود متصل نگه داشته و امکان پیدا کردن دوستان جدید را نیز فراهم میکند. این برنامه با بیش از یک میلیارد کاربر جزو محبوبترین برنامه های چت تاریخ است، طوریکه همیشه حدقل 100 میلیون کاربر در آن آنلاین هستند. با نصب این برنامه قادر خواهید ...

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

((به نام خداوند بخشنده و مهربان)) جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده آموزش حرفه ای ساختن فروشگاه اینترنتی رایگان به دلیل استقبال شما عزیزان 50 % تخفیف فقط تا پایان هفته جاری کسب و کار خود را آغاز کنید در سیستم جدیدی که من راه اندازی کردم هر شخص بدون محدودیت ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما