تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1646
 • بازدید دیروز : 3956
 • بازدید کل : 1857313

کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری WORD


کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری WORD

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست علائم و نشانه ها.......ي

فهرست جدول ها....ك

فهرست شکل ها.....ل

فصل1-مقدمه.....1

1-1-مقدمه.......2

1-2-تاریخچه.......2

1-3-.هدف از انجام پژوهش......4

1-4-نوآوری پژوهش.....4

1-5- ساختار گزارش.....5

فصل 2- بررسی روش های کنترل فرکانس و روش پیشنهادی........6

2-1-مقدمه..........7

2-2-اهمیت تنظیم فرکانس.......7

2-3-بررسی روش های کنترل تولید و فرکانس..........................................................................................8

2-3-1-کنترل فرکانس به کمک زاویه گام.................................................................................................8

2-3-2-کننرل فرکانس به کمک ذخیره سازهای انرژی...............................................................................8

2-3-3-کنترل فرکانس به کمک روش های مبتنی بر پیش بینی..................................................................9

2-3-4-کنترل فرکانس به کمک روش کنترل بار- فرکانس........................................................................10

2-4-روش مورد استفاده در این پایان نامه..................................................................................................11

2-5-نتیجه گیری.........................................................................................................................................12

فصل3-ساختار سیستم مورد مطالعه و روش کنترل پیشنهادی ....................................................................13

3-1- مقدمه.................................................................................................................................................14

3-2-معرفی سیستم قدرت مورد مطالعه........................................................................... ..........................14

3-2-1–معرفی شکل اولیه سیستم قدرت بدون حضور منابع تجدیدپذیر.................................................14

3-2-2-معرفی شکل نهایی سیستم قدرت با حضور منابع تجدیدپذیر و باتری......................................... 15

3-2-3-معرفی و تفکیک نواحی سیستم قدرت مورد مطالعه......................................................................16

3-2-4-مقدارولتاژنامیسیستموامپدانسخطوط....................................................................................17

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-2-5-معرفی واحدهایتولیدشبکه.........................................................................................................18

3-2-5-1 -واحدهایتولیدحرارتی...........................................................................................................18

3-2-5-2-مشخصات واحد تولید بادی......................................................................................................19

3-2-5-3-مشخصات واحد تولید خورشیدی.............................................................................................20

3-2-5-4-مشخصات سیستم ذخیره ساز باتری..........................................................................................22

3-2-6-اندازه گیری فرکانس سیستم...........................................................................................................23

3-2-7- جزئیات عملکرد کنترل کننده ......................................................................................................24

3-2-8-معرفیروشتحلیلمداربهکاررفته.............................................................................................25

3-3- نحوه عملکرد واحد تولید حرارتی مجهز به حلقه کنترل فرکانس.....................................................26

3-3-1-مدلسازی واحد تولید حرارتیبرایبررسیپاسخفرکانسی...........................................................27

3-4-کنترل فرکانسدرسیستمقدرتبهمپیوسته......................................................................................29

3-4-1- مفهومناحیهکنترلیدرسیستمقدرت...........................................................................................29

2-4-3-معرفیروابطحاکممیاننواحیکنترلی.........................................................................................30

3-5-ساختارسيستمتوليدتوانخورشيدي..................................................... ..........................................35

31-5--مبدلبه...........................................................................................................................35

32-5--كنترلورديابنقطهحداكثرتوان................................................................................................35

33-5-- مدلسلولخورشيدي................................................................................................................36

34-5--عواملتعيينكنندهدمايسلول......................................................................................................37

35-5--رابطهولتاژنقطهكارباشدتتابش..............................................................................................39

36-5--بررسی سیستم تولید توان فوتو ولتائیک........................................................................................39

3-6- مدل آیرودینامیکی توربین بادی.........................................................................................................40

3-7-نحوه عملکرد کنترل کننده پیشنهادی..................................................................................................41

3-8- نتیجه گیری.......................................................................................................................................43

فصل4 –نتایج شبیه سازی............................................................................................................................44

-1-4مقدمه.................................................................................................................................................45

-2-4نمودار بار متغیر.................................................................................................................................45

فهرست مطالب

عنوان صفحه

-3-4اعمال تغییرات پله ای به بار................................................................................................................45

-4-4نقش ذخیره ساز باتری در صورت تغییرات بار..................................................................................46

4-5-نمودار سرعت باد...............................................................................................................................47

4-6-نمودار توان تولیدی بادی....................................................................................................................47

4-7-نتیجه استفاده از ذخیره ساز باتری در حضور واحد تولید بادی..........................................................48

-8-4نمودار تابش خورشیدی......................................................................................................................48

-9-4نمودار توان واحد خورشیدی.............................................................................................................49

-10-4اعمال کنترلکننده به واحد تولید خورشیدی...................................................................................49

-11-4نتایج اعمال کنترل کننده به واحد تولید خورشیدی..........................................................................49

4-12- استفاده ازکنترلکنندهدرزمانحضورتمامواحدهایتولیددرشبکه...........................................50

4-12-1- نتیجهاعمالکنترل کنندهبهسیستم– حالتکلی.......................................................................50

فصل 5-جمع بندی و پیشنهادات................................................................................................................52

5-1-جمع بندی..........................................................................................................................................53

5-2-پیشنهادات...........................................................................................................................................54

فهرستمنابع...............................................................................................................................................55

واژهنامهفارسیبه انگلیسی.........................................................................................................................60

وازه نامه انگلیسی به فارسی.........................................................................................................................62

چکیده انگلیسی...........................................................................................................................................65

 فهرست علائم ونشانه ها

عنوان علامت اختصاری

ثابتاینرسی...............................................................................................................................................

ثابتلختی.................................................................................................................................................

مشخصه های افتی واحد تولید........................................................................... ........................................

رديابيحداكثرتوانانتقالي.................................................................................................................

فوتوولتائیک..............................................................................................................................................

میزان نوسانات فرکانس شبکه....................................................................................................................

میزان تغییرات بار......................................................................................................................................

میزان تغییرات توان مکانیکی ژنراتور ......................................................................................................

توان عبوری از خطوط ارتباطی..............................................................................................................

ضریب میرایی بار........................................................................................................................................

راکتانس خط ارتباطی بین ناحیه و.......................................................................................................

زاویه توان داخلی ماشینام........................................................................................................................

زمان نمونه گیری.........................................................................................................................................

ژنراتور توربین بادی...............................................................................................................................

سرعت باد..................................................................................................................................................

توان ژنراتور................................................................................................................................................

اینرسی توربین بادی.....................................................................................................................................

گشتاور باد.................................................................................................................................................

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1: دسته بندی منابع بر حسب موضوع.........................................................................................15

جدول 3-1:جزئیاتامپدانسوطولخطوطارتباطیمیانناحیهای..........................................................18

جدول 3-:2مقادیرنامیتولیددرواحدهایحرارتی..................................................................................19

جدول 3-3-معرفی پارامترهای سلول خورشیدی.......................................................................................37

 فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 3-1:شکل اولیه سیستم مورد بررسی.................................................................................................14 شکل3-2:شکل نهایی سیستم مورد بررسی.................................................................................................15

شکل3-2: نواحی کنترلی سیستم.................................................................................................................16

شکل 3-4: واحدتولیدحرارتیشبکه........................................................................................................18

شکل3-5:بلوک دیگرام واحد تولید بادی....................................................................................................20

شکل3-6:بلوک دیاگرام واحد تولید خورشیدی..........................................................................................21

شکل3-7-منحنی جریان – ولتاژ................................................................................................................21

شکل3-8-منحنی توان – ولتاژ...................................................................................................................22

شکل 3-9: بلوک دیاگرام واحد ذخیره ساز باتری.......................................................................................22

شکل3-10:جزییاتپارامترهایباتریمورداستفاده...................................................................................23

شکل 3-11: اندازه گيري فرکانس- حلقه ي قفل شده ي فاز.....................................................................23

شکل 3-12:جزییاتپارامترهایکنترلرمورداستفاده در توربین بادی.......................... .............................24

شکل3-13: بلوک کنترل توان حقیقی وموهومی دریافتی از منبع.................................................................25

شکل:14-3 ژنراتورسنکرونمجهزبهحلقه کنترلفرکانس......................................................................26

شکل3-15: تابعتبدیلمدلکنندهژنراتور- بار...........................................................................................27

شکل3-16:مدلسادهشده یشکل3-14..................................................................................................28

شکل3-17:مدلتوربین– گاورنرسیستمبرای:(a) واحدبخاریبدونباز-گرمکننده(b)واحدبخاری

دارایباز-گرمکننده(c) واحدآبی.............................................................................................................29

شکل3-18: مدلترکیبیگاورنرباحلقهکنترلفرکانسبراییکواحدبخاریبدونباز-گرمکن.............30

شکل 3-19: سیستم با nناحیهکنترلی.......................................................................................................30

شکل3-20:بلاکدیاگرامنشاندهندهتغییراتتوانمیانناحیهکنترلیi ودیگرنواحی،دریکسیستم

قدرتباn ناحیهکنترلی..............................................................................................................................32

شکل 3-21 : بلوک دیاگرام نشاندهندهکنترلناحیهiام.............................................................................32

شکل3-22:کنترلدر ناحیه i ام با حلقه کنترل تکمیلی................................................................................33

شکل3-23: معادل سیستم برای تحلیل کنترل بار فرکانس..........................................................................34

شکل3-24:بلوك دياگرام سيستم توليد توان خورشيدي..............................................................................35

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 3-25 :مدل سلول خورشیدی.............................................................................................................36

شکل3-26:سیستم تولید توان فتو ولتائیک...................................................................................................40

شکل 3-27: :مدل سیستم ژنراتور توربین باد..............................................................................................40

شکل 3-28:سیستم ژنراتور توربین بادی.....................................................................................................41

شکل 3-29:کنترل در ناحیه 1 با لحاظ کردن منابع تجدید پذیر همراه با حلقه کنترل تکمیلی...................42

شکل 3-30:کنترلر........................................................................................................................................43

شکل4-1 : بار متغیر...................................................................................................................................45

شکل 4-2: نمودار پالس اعمالی به بار........................................................................................................46

شکل 4-3: مقایسه نوسانات فرکانس با اعمال تغییرات پله ای در بار .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری ...........................................................................................................................46

شکل 4-4 نمودارسرعتباد ....................................................................................................................47

شکل 4-5 :توان تولیدی واحد بادی..........................................................................................................47

شکل :6-4مقایسه نوسانات فرکانس با وارد شدن واحد تولید بادی .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری...........................................................................................................................48

شکل 7-4:نمودار تابش خورشید.............................................................................................................48

شکل 4-8 :توان تولیدی واحد خورشیدی................................................................................................49

شکل 4-9:مقایسه نوسانات فرکانس با وارد شدن واحد خورشیدی .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری...........................................................................................................................50

شکل 4-10:مقایسه نوسانات فرکانس با وارد شدن واحد خورشیدی و بادی .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری……………….....……......………….…………..……….…………...……..51

 فصل اول

مقدمه

1-1-مقدمه

امروزهباافزایشروزافزونتقاضابرایانرژیالکتریکی،چالشهایجدیدیپیشرویصنعتبرققرار گرفتهاست؛یکیازاینچالشهاروبهپایانبودنسوختهایفسیلیاست. ازسویدیگر،قیمتبالاو روبه رشدسوختهایتجدیدناپذیر،مشکلاتزیستمحیطیودیگرمشکلاتعدیده یمربوطبهاین نوع سوختها،تمایلبرایتولیدالکتریسیتهازمنابعانرژینوینراافزایشدادهاست. امروزهاستفادهاز انرژیهایتجدیدپذیر[1]درشبکهبهامریرایجبدلشدهوالبتهچالشهاییرانیزبهدنبالخودداشته است.

این منابع تولید انرژی، پدیده های تصادفی محسوب می شوند و تغییرات سریع آب و هوایی و مشخص نبودنميزانتوليدآنها سبب ایجاد نوسانات بالایی در توان تولیدی به شبکه ایجاد می کنند. نوسان توان نیز منجر به نوسان فرکانس می گردد .اینامردرکیفیتتوانوپایداریشبکهتنش هایی را ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل روش های کنترل فرکانس و حفظ پایداری شبکه اهمیت خاصی پیدا کرده است. در ادامه اين فصل به بررسی لزوم کنترل فرکانس و هدف اجرای اين طرح می‌پردازيم و نوآوری اين پايان‌نامه و ساختار آن را مطرح خواهيم کرد.


مبلغ واقعی 20,900 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,720 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 287

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید