تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1765
 • بازدید دیروز : 3956
 • بازدید کل : 1857432

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق. 5

1-4) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 6

1-5) اهداف تحقیق. 6

1-۶) فرضيه‏هاي تحقیق. 6

1-۷) روش تحقیق. 7

1-۸) متغيرهاي تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها7

1-۸-1) متغیرهای مستقل. 7

1-۸-2) متغیر وابسته. 9

1-۸-3) متغیر های کنترلی. 11

1-۹) مدل تحقیق. 12

1-1۰) جامعه آماری.. 13

1-۱۱) حدودمطالعاتی. 13

1-۱۱-1) قلمرو موضوعی. 13

1-۱۱-2) حدود زمانی. 13

1-۱۱-3)حدود مکانی. 13

1-۱۲) روش و ابزار گردآوري داده‏ها13

1-۱۳) واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 13

1-15) ساختار کلی تحقیق. 16

فصل دوم17

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق. 17

2-1) مقدمه. 18

2-2) اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی. 18

2-2-1) تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات.. 19

2-3) کیفیت حسابرسی. 20

2-3-1)کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس.. 22

2-3-2) رهنمود های کیفیت حسابرسی. 24

2-3-3) عناصر کیفیت.. 25

2-3-4)تشریحمدلکیفیت حسابرسی. 26

2-3-4-1) "عرضه" حسابرسیوکیفیت حسابرسی. 26

2-3-4-2) "تقاضا" يحسابرسیوکیفیت حسابرسی. 29

2-3-5) شرایط بستر کیفیت حسابرسی. 30

2-3-6) محصولات خدمات کیفیت حسابرسی. 31

2-3-7) سنجش کیفیت حسابرسی. 33

2-3-7-1) سنجش کیفیت حسابرسی در ایران. 34

2-3-8) رفتارهای غیرحرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی. 36

2-4) استقلال حسابرس.. 37

4-2-1) ابعادگوناگون استقلال حسابرس.. 38

2-5) دوره تصدی حسابرس.. 39

2-6) تخصص حسابرس در صنعت.. 41

2-7) حق الزحمه حسابرسی. 43

2-7-1) عوامل موثر برحق الزحمه حسابرسی. 44

2-8) اندازه موسسه حسابرسی. 45

2-9) درجه اهمیت صاحبکار. 47

2-10) مفاهیم سود در حسابداری.. 48

2-10-1)سودمندیمحتوایاطلاعاتیسودوواکنشبازارسرمايه. 49

2-10-2) شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود53

2-10-3) دلیل هایی برای واکنش بازار. 54

2-10-4)آگاه شدن از واکنش بازار. 54

2-11) ضریب واکنش سود55

2-11-1) سود غیر منتظره57

2-11-2) بازده و بازده غیر عادی.. 58

2-11-3) دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار. 62

2-11-4)تغییرپذیری ضریب واکنش سود67

2-12) تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود68

2-13) پیشینه تحقیق. 70

2-13-1) مطالعاتتجربیانجامشدهدرخارجکشور. 70

2-13-2)مطالعاتتجربیانجامشدهدر داخلکشور. 79

2-14)خلاصه فصل:84

فصل سوم85

روش اجرای تحقیق. 86

3 -1) مقدمه. 86

3-2) جامعه آماری و حجم نمونه. 87

3-3) فرضیات تحقیق. 88

3-4) نحوه اندازه گیری متغیرها88

3-4-1) متغیر وابسته. 88

3-4-2) متغیرمستقل. 90

3-4-3) متغیرهای کنترلی. 92

3-5) روش های جمع آوری اطلاعات.. 93

3-6 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها93

3-7) رگرسیون چند متغیره95

3-8) مفروضات رگرسیون خطی. 95

3-9) آزمون ها96

3-10) خلاصه ای از آزمون های آماری تحقیق. 103

3-11 ) روشپژوهش.. 104

3-12) خلاصه فصل. 105

فصل چهارم105

تجزيه و تحليل داده‏ها106

4-1) مقدمه. 106

4-2) آزمونهايآماريلازمجهتتحلیلرگرسیون چندمتغیره107

4-3) تجزیه و تحلیل مدل های جانبی. 108

4-3-1) آمار توصیفی. 108

4-3-1-1) آمار توصیفی مدل جانبی اول(برای برآورد متغیر مستقلِ استقلال حسابرس)108

4-3-1-2) آمار توصیفی مدل جانبی دوم(برای برآورد متغیر وابستة ضریب واکنش سود)110

4-3-2) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابستة مدل های جانبی. 112

4-3-3) آزمون مانایی متغیرها114

4-3-4) آزمون همخطی. 115

4-3-5) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی. 116

4-3-5-1) آزمون Fلیمر. 116

4-3-5-2) آزمون هاسمن. 117

4-3-5-3) نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی اول. 118

4-3-5-5) آزمون همسان بودن واریانس خطا119

4-3-5-6) آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل های جانبی. 120

4-4) تجزیه و تحلیل مدل های نهایی. 122

4-4-1) آمار توصیفی. 122

4-4-2) آزمون نرمال بودن متغیروابسته(ERC)124

4-4-3) آزمون مانایی متغیرها126

4-4-4) آزمون همخطی. 127

4-4-5) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل فرضیه های پژوهش.. 129

4-4-5-1) آزمون Fلیمر فرضیه های فرعی. 129

4-4-5-2) نتایج حاصل از برآورد فرضیه های فرعی. 130

4-4-5-3) آزمون همسان بودن واریانس خطا134

4-4-5-4) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش.. 134

4-4-5-5) نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-5. 135

4-4-5-6) آزمون همسانی واریانس پسماندها137

4-4-5-7) بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم138

4-4-5-8) آزمون نرمال بودن جملات خطا139

4-5) خلاصه فصل. 140

فصل پنجم141

نتیجه گیری و پیشنهاد141

5-1) مقدمه. 142

5-2) نتایج آزمون فرضیه ها142

5-2-1) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 142

5-2-2) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 142

5-2-3) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم143

5-2-4) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم143

5-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم143

5-2-6) نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم143

5-2-7) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم144

5-3) نتیجه گیری.. 145

5-4) پیشنهادها145

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 146

5-4-2) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 146

5-5) محدودیت های پژوهش.. 147

فهرست منابع فارسی. 149

فهرست منابع خارجی. 153

ضمائم و پیوست ها157

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی 1388تا 1392 می­باشد. در این پژوهش، برای اندازه­گیری متغیر کیفیت حسابرسی از شاخص­های اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و برای اندازه­گیری ضریب واکنش سود از بازده غیرعادی استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب شد تا شرکت­ها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی مقطعی برايآزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده و برای سایر فرضیات از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است.

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکت­های مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازة موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت می کند و ضریب واکنش سود یافت نشد.

 واژگان کلیدی:

کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت، استقلال حسابرس

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

اطمینان سرمایه‌گذار به کارایی و اثر‌بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهان، کاری اساسی است. سرمایه‌گذاران برای فهم و درک اینکه اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیری تخصیص منابع مالی خود درخور اعتماد و اتکا هستند، به حسابرسان نیازمندند و اظهار نظر حسابرسی در خصوص صورتهای مالی، ابزار دستیابی به آن است. حسابرسان مالی در بهبود افزایش قابلیت اتکا و اعتماد اطلاعات مالی فراهم‌شده به‌وسیله شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی غیرانتفاعی و دیگر واحدهای تجاری از طریق اعتباربخشی به صورتهای مالی، نقش اساسی ایفا می‌کنند.

کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می‌کند. این بدان سبب است که از یک‌طرف، حسابرسی مستقل معیاری برای اعتباربخشی و یکنواخت‌سازی صورتهای مالی به‌شمار می‌رود و از طرف دیگر، کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات درخور اتکای صورتهای مالی و افشای هرگونه رخدادی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری تاثیر داشته باشد، از هدر رفتن سرمایه‌های به‌کار گماشته ‌شده در بازار ­­­سرمایه در ­­سایه تصمیم­گیری­ بر­پایه اطلاعات نادرست، جلوگیری­ می‌کند­(2010AustralianTreasury,).

 کیفیتحسابرسیوعواملمؤثربرآنازدیربازموردتوجهوعلاقۀسرمایه گذاران،مدیران، تحلیلگرانمالی،محققانواعتباردهندگانبودهاست. حسابرسییباکیفیتبالا،ازطریقبهبودقابلیت اتکاوافزایشاعتبارفرایندگزارشگريمالی،بهسودمندياینفرایندوکاراییبازارمالیکمک می کند. اطلاعاتمالیقابلاتکاومعتبربهنوبهخود،موجباعتماداستفاده کنندگانبهاطلاعات می شود. برونداداینفرایند،درخدمتمنافععمومیاست،زیرابهاتخاذتصمیماتمناسببراي تخصیص منابع توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه کمک می کند که خود عاملی بسیار مهم براي افزایش کارایی بازار سرمایه است (مشایخی و همکارن،1392).

هدف اصلی ما در این پژوهش این است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد. به همین جهت در این تحقیق با اشاره به وجه تمایز بین مفهوم کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابرس، و با توجه به اینکه در بسیاری از پژوهش ها، هیچ تفاوتی بین این دو قائل نشدند و اغلب آنها را برابر یکدیگر به کار گرفتند، به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است .

-2) بیان مسئله

سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود. براساسرويكردتعهديدرصورتتحققدرآمدهاووقوعهزينههامی­توانسودراگزارشكردوازآنجاكهدرمبنايتعهديلزوماًشناساييدرآمدهاوهزينه­هاهمراهبادريافتوپرداختوجهنقدنبوده،ودرمحاسبهسودنيزازپيشبينيهاوبرآوردهااستفادهمي­شود،ازاينرو،اينپرسشمطرحميشودكهتاچهميزانميتوانبهاينرقمدرهنگاماخذتصميماطمينانكرد؛ پاسخبهاينپرسشازآنجهتاهميتپيدامي­كندكهاخذتصميمنادرستبهسبباطلاعاتناكافيوناصحيح،موجبميشودكه تسهيممنابعبهصورتناعادلانهانجامشود.

نقشحسابرسيدراعتباربخشينسبتبهاطلاعاتسودشركتهادرپيتجديدارايهاخيرسودشركتهاوورشكستگيشركت­هايبزرگ،ازاهميتدرخورتوجهيبرخوردارشدهاست .

تفاوت­هايناشيازكيفيتحسابرسيبهصورتتفاوتدراعتبارارايهشدهتوسطحسابرسانوكيفيتسودصاحبكارآنهاخودرانشانمي­دهد.ازآنجاييكهكيفيتحسابرسيدارايابعادمتفاوتياستوبهطورذاتيغيرقابلمشاهدهاست،مشخصهحسابرسيخاصيوجودنداردكهبهعنوانشاخصيبرايآندرنظرگرفتهشود.اغلبمطالعاتگذشتهازحسنشهرتحسابرسبهعنوانشاخصيبرايكيفيتحسابرسياستفادهنمودهورابطةبينحسنشهرتوكيفيتسودرابررسيكردهاند.

علاوهبراين،محققانديگريعلاوهبرحسن شهرت،فرضخودرااينگونهبنانهادهاندكه تخصصصنعتحسابرسبهطورمستقيمبهاعتبار ارايهشدهتوسطحسابرسكمكمیكند. شواهدحاكيازآناستكهحسابرسانمتخصص صنعت،حسابرسياثربخشتريراارايهميكنندو تغييراتساختاريدرشركت­هايحسابرسيدر جهتدستيابيبهتخصصصنعت،حاكيازآناست كهتخصصصنعتنقشمهميرادركيفيت حسابرسيبازيمي­كند(هوگان و جنکینز[1]،۲۰۰۶). اينپژوهشتأثيرکیفیت حسابرسیرابرضريبواكنشسود[2](ERC)بررسيمينمايد.

در دنیای سرمایه­گذاری امروز فرایند تصمیم­گیری شاید مهمترین بخش از فرایند یک سرمایه­گذاری باشد. جایی که سرمایه­گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهترین تصمیمات می­باشند. در این راستا مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری، اطلاعات است. هر میزان کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت­ها بالاتر باشد. از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار آنها کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت.

اولین شواهد قوی در مورد واکنش بازار اوراق بهادار به انتشار و اعلام سود توسط بال و براون (۱۹۶۸) تهیه شد. آنها در تحقیق خود علاوه بر اثبات واکنش بازار به انتشار و اعلام سود با توجه به پیش بینی آن چگونگی واکنش بازار را نیز به شکل میانگین و به طور متوسط اندازه­گیری کردند. آنها نشان دادند که واکنش سرمایه گذاران به شرکت­های با اخبار خوب منجر به بازده غیرمنتظره مثبت و به شرکت­های با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی می شود. این موضوع توسط بال و بروان[3] ضریب واکنش سود نامیده شد. (خوش طینت وفلاح،1387)

از طرف دیگرکیفیت حسابرسی را می توان به عنوان عاملی که باعث کارایی سرمایه گذاری و در نهایت واکنش بازار می گردد، محسوب کرد. تقاضابرايكيفيتحسابرسيازآنجاناشيميشودكهبينمديرانشركتوسرمايه‌گذاران تضاد نمایندگی وجود دارد. هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت مؤثر توسط مالکان افزایش می‌یابد، تقاضا برای حسابرسی‌های با کیفیت بالاتر افزایش می‌یابد (ازیبی[4] و دیگران، ۲۰۱۲). همچنین، تضاد نمایندگی حتی ممکن است به عدم تقارن اطلاعاتی نیز ختم شود. بنابراین، یکی دیگر از دلایل تقاضا برای حسابرسی را می‌توان عدم تقارن اطلاعاتی دانست. از آنجا که کیفیت حسابرسی قبل یا در حین انجام حسابرسی غیر قابل مشاهده است، شاخص‌های مختلفی برای نشان دادن کیفیت حسابرسی در تحقیقات معرفی شده‌اند.

بااینوجوددردهههاياخیردیدگاههايتوصیفیهمموردتوجهقرارگرفتهاند. نخستین بار دی آنجلو[5] (۱۹۸۱) مفهوم کیفیت حسابرسی را از دیدگاهی توصیفی مورد توجه قرار داد.

۱) توانمندی حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت

۲) توانمندی حسابرس برای گزارش اشتباهات و تحریفات کشف شده

بنابراین اگر کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزشی که باعث واکنش بازار و تاثیر گذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران می گردد، بدانیم این مسئله وجود دارد که :

اولا: چه عواملی بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد ؟

ثانیا: از آن جایی که کیفیت حسابرسی تاثیر قابل توجهی بر ارزش بازار سهام شرکت ها دارد پس چه رابطه ای می تواند بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود وجود داشته باشد؟

-3) اهمیت وضرورت تحقیق

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت­ها از مالکیت انها ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان موضوع کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی یافته است.

کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند. این بدان سبب است که کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات در خور اتکای صورت های مالی و افشای هرگونه رخدادی که می­تواند بر تصمیم­گیری تاثیر داشته باشد از هدر رفتن سرمایه ای به کار گماشته شده در بازار سرمایه در سایه تصمیم گیری برپایه نادرست جلو­گیری می­کند.

نتیجه تصمیمات سرمایه­گذاران همان واکنش بازار است. واکنش سرمایه گذاران به شرکت­های با اخبار خوب منجر به بازده غیر منتظره مثبت و به شرکت­های با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی می­شود.

از آن جایی که کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه دارد یعنی می­تواند با افشای هرگونه رخدادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر داشته باشد و در نتیجه باعث واکنش بازار گردد. بنابراین بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود مورد بررسی قرار می گیرد.

-4) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

وجه تمایز تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود می­باشد. یکیازعواملاصلیکهموجبارتقايکیفیتاطلاعاتوکاهش ریسک اطلاعاتیگزارش هاي منتشرهازسويشرکت­هامی­شود، ارائه خدماتحسابرسیباکیفیتبالاتر می باشد حسابرسانبهصورتکلیوبهعنوانیکیاز فرضیاترفتاريحسابرسی، پذیرفته اندکهبایددربرابرکیفیتکارخویشبهعنوانیککارشناس حرفه ايبهکسانیکهبرکارایشاناتکامی­کنند، پاسخگوباشند(حساس یگانه،۱۳۸5).همچنین شاخص های کیفیت حسابرسی در این تحقیق شامل،دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی می­باشد.

5) اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازه­گیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.

-۶) فرضيه‏هاي تحقیق

فرضیه اصلی اول:

بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول:

بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:

بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم:

بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم :

بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم:

بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم:

بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.

-۷) روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر از طریق به دست آوردن ضریب همبستگی می پردازیم. این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی به شمار می رود. فرضیه های تحقیق نیز از روش رگرسیون و فن OLS (رگرسیون چند متغیره) آزمون می شود.

-۸) متغيرهاي تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها

-۸-1) متغیرهای مستقل

۱.اندازه موسسه حسابرسی:

در این تحقیق برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی از متغیر موهومی صفر و یک( اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است.

برای تقسیم بندی مؤسسات حسابرسی به بزرگ و کوچک به شکل زیر عمل می کنیم:

مؤسسه حسابرسی بزرگ: سازمان حسابرسی

مؤسسات حسابرسی کوچک: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۲.استقلال حسابرس :

دراین پژوهش برای اندازه گیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی می شود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، ازآن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می شود. برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده می شود(باد آوار نهندی و خانقاه،1392).

در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر اورده می شود :

(1-1)

که درآن:

: مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t

: سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t

: جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t

حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:

= β1 + β2 + β3) + ᶓi,t

(1-2)

که در آن:

:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکتiبین سال های tو t-1

∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکتiبین سال های tو t-1

PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکتiدر سال های t

مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد می شوند.

حال با استفاده از ضرایب به دست امده ازمعادله(1-1) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری(عادی) محاسبه می شود:

NAi,t = β1 + β2 + β3)

(1-3)

و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:

AAi,t = - NAi,t

(1-4)

قدر مطلق ارزش بدست امده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,t که مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (باد آوار نهندی و خانقاه،1392).

3. حق الزحمه حسابرس:

این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشت های همراه صورت­های مالی و از بخش هزینه­های عمومی و اداری شرکت­ها اقتباس شده است(علوی طبری، وهمکاران،۱۳۹۱) .

4.دوره تصدی حسابرس:

اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل 3سال باشد عدد۱ غیر این صورت عدد"0"

5.درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی:

برای تعیین درجه اهمیت(اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل می­کنیم: (2014، O.OKOLiel).

کل دارایی های یک صاحبکار تقسیم بر کل دارایی های صاحبکاران حسابرس در نمونه

6.تخصص حسابرس در صنعت:

دراین پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده می شود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می دهد. هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر است. همچنین داشتن سهم بالای بازار(سهم غالب بازار) به این نکته اشاره دارد که حسابرس، به طور موفقیت آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحظ کیفیت حسابرسی متمایز می کند.

[1].Hogan and Jenkins

[2]. Earnings Response Coefficients

[3]. Ball and Brown

[4].Azibi

[5].DeAngelo


مبلغ واقعی 20,400 تومان    18% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,728 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 34

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید