تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1148
 • بازدید دیروز : 4121
 • بازدید کل : 1462022

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چكيده

امروزهبا افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسیشدهاست.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفيقي) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنين اين رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نيز به همين صورت است.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول: كليات پژوهش9

1-1-مقدمه10

1-2- تشریح و بيان مساله10

1-3- ضرورت انجام پژوهش 13

1-4- پرسش پژوهش 13

1-5- اهداف پژوهش 13

1-5-1-اهداف علمی پژوهش 13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش .................... 14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش .................... 14

1-7- قلمرو پژوهش .............................. 14

1-7-1-قلمرو موضوعی پژوهش ...................... 14

1-7-2-قلمرو زمانی پژوهش ....................... 14

1-7-3-قلمرو مکانی پژوهش ....................... 14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش............................ 15

1-9- ساختار کلی پژوهش ......................... 15

فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش........ 8

2-1- مقدمه..................................... 9

2-2- مفاهيم و تعاريف ريسك...................... 9

2-3- عوامل ریسک ................................ 10

2-4- دسته بندی ریسک............................ 10

2-5-انواع ريسك................................. 10

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک...................... 10

2-5-2- ریسک سیستماتیک.......................... 10

2-5-2-1- ریسک بنیادیندر برابر ریسک سیستماتیک... 10

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوانشاخص ریسک سیستماتیک.... 10

2-6- تخمین بتای تاریخی......................... 10

2-6-1- صحت بتای تاریخی......................... 10

2-7- بتای اساسی................................ 10

2-8- ثبات ضريب بتا بعنوان شاخص ريسك سيستماتيك.. 10

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت...................... 10

2-9-1- ريسك تجاري.............................. 10

2-9-1-1- عوامل موثر در ريسك تجاري.............. 10

2-9-2- ریسک مالی............................... 10

2-9-3- ریسک ورشکستگی........................... 10

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام..................... 10

2-10- ریسک اعتباری............................. 10

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری.................. 10

2-12- رتبه‌بندی اعتباری......................... 10

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری..................... 10

2-14- کنترل وپاسخ ریسک......................... 10

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری...... 10

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری.... 10

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری10

2-18- اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري.......... 10

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري 10

2-20- متدولوژي اجرايي.......................... 10

2-20-1- اعتبارسنجي............................. 10

2-20-2- مديريت سبد وام......................... 10

2-21- زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك.... 10

2-22- پيشينه پژوهش............................. 10

2-22-1- پيشينه خارجي پژوهش..................... 10

2-22-2- پيشينه داخلي پژوهش..................... 10

2-23- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده........... 10

2-24- خلاصه فصل................................. 10

فصل سوم: روش شناسي پژوهش....................... 51

3-1- مقدمه..................................... 52

3-2- تعريف پژوهش............................... 52

3-3- روش پژوهش................................. 52

3-4- فرضيه‌هاي پژوهش............................ 52

3-5- جامعه و نمونه آماري پژوهش ................ 53

3-5-1- روش نمونه‌گيري........................... 53

3-6- تعداد نمونه گيري.......................... 53

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق... 53

3-8- قلمرو پژوهش .............................. 55

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش ..................... 55

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش ................ 55

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش ...................... 55

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها....... 55

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها..... 55

3-10-1- متغیرهای وابسته........................ 57

3-10-2- متغیر مستقل............................ 56

3-10-3- متغیر كنترلي........................... 56

3-11- روش تجزيه و تحليل داده­ها و آزمون فرضيه­ها. 57

3-11-1- رگرسيون چند متغيره..................... 57

3-11-2- آزمون فروض کلاسيک....................... 57

3-11-2-1- نبود خود همبستگي...................... 57

3-11-2-2- واريانس ناهمساني جملات باقيمانده و اصلاح آن 57

3-11-2-3- هم خطي اصلاح آن........................ 57

3-11-3- روشهاي آزمون فرضيات.................... 57

3-11-4- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده...... 57

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون.... 57

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسيون.. 57

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرايب.............. 57

3-11-6- روش استفاده از داده‌ها.................. 57

3-11-6-1- آزمون ها.............................. 57

3-11-6-1-1- آزمون F لیمر........................ 57

3-11-6-1-2- آزمون هاسمن......................... 57

3-11-6-2- مزاياي استفاده از داده هاي تلفيقي..... 57

3-12- خلاصه فصل................................. 57

فصل چهارم: تحليل یافته‌ها....................... 63

4-1- مقدمه..................................... 64

4-2- آمارتوصيفی داده ها........................ 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها.................. 66

4-4- همبستگی بین متغیرها....................... 66

4-5- نتایج آزمون ريشه واحد..................... 69

4-6- نتایج آزمون فرضیه اول..................... 69

4-6-1-آزمون وايت............................... 69

4-6-2-آزمون براش گادفري........................ 69

4-6-3-نتايج آزمون رگرسيون...................... 69

4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم..................... 69

4-7-1-آزمون وايت............................... 69

4-7-2-آزمون براش گادفري........................ 69

4-7-3-نتايج آزمون رگرسيون...................... 69

4-8- خلاصه نتایج تحقيق.......................... 69

فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات........... 74

5-1- مقدمه..................................... 75

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها........ 75

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول.......... 76

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم.......... 76

5-3- بحث و نتيجه گيري کلی...................... 77

5-4- نتايج جانبي حاصل از پژوهش ................ 77

5-5- پیشنهادات پژوهش .......................... 77

5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده................ 78

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش ................. 78

فهرست منابع.................................... 80

پيوست ها....................................... 83

چكيده انگليسي.................................. 83

 چكيده

امروزهبا افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر(بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسیشدهاست.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفيقي) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنين اين رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نيز به همين صورت است.

 فصل اول

کلیات پژوهش

سرفصل مطالب

 بیان مسئله

ضرورت انجام پژوهش

پرسش پژوهش

اهداف پژوهش

تبیین فرضیه های پژوهش

قلمرو پژوهش

تعریف مفاهیم و متغیرها

ساختارکلی پژوهش

خلاصه فصل

1-1- مقدمه

مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است، یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرنداز طرفی دیگر امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد.علاوه بر این انعطاف پذیری مالی معمولا یک موضوع ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیریمی شود.

انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی با اتفاقات آینده استانعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سوکبایون[1]،2007). از طرفي با توجه به اينكه در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است وبا توجه به اینکهانعطاف پذیری مالیاز نظر بيشتر استفادهكنندگان با اهميتمحسوبمي شود، بنابراین پژوهش حاضر به در ادامه به بررسي تشريح بيان مساله، ضرورت انجام تحقيق، سوال، فرضيات تحقيق و.... می پردازد.

1-2- تشریح و بیان مساله

یکی از اهداف اصلی صورت های مالی که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان شده «ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در مورد انعطاف پذیری مالی می باشد»(بند1- فصل1- مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،1387). در این تعریف انعطاف پذیری مالی عبارت است از «توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی»، به گونه ای که بتوان در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد. انعطاف پذیری مالی از منابع مختلف نشات می گیرد به طور مثال توان کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت، توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش دارایی ها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم و... از جمله این منابع هستند(بند 1-11 مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،1387).

مدیران بیان کرده اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفامی کند(بنسل و میتو[2]،2004). بر مبنای بحث های صورت گرفته توسط مودیگیلانی و میلر[3](1963) مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت ها جهت استفاده از فرصت های سودآور الزامی کرده است(خدائی و زارع تیموری،1389). به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه قضاوت در مورد انعطاف پذیری مالی معمولا ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجهه شدن با اتفاقات آینده است(همان منبع).

انعطاف پذیری نقدی به توانایی شرکت برای دسترسی به منابع مالی با هزینه کم و رویارویی با تغییرات غیرمنتظره در جریان نقد شرکت و یا فرصت های سرمایه گذاری بموقع اشاره می کند(دنیس[4]،2011). بررسیسیاست های نقدی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی مهم ترین عامل تعیین کننده شرکت های بزرگ برای تصمیم گیری های ساختار سرمایه است، اما انعطاف پذیری به عنوان یک عامل تعیین کننده، سیاست های مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(گراهام و هاروی[5]،2001). چگونگيبهكارگرفتنوجوهداخلي،تصميميمهم درتضادبينسهامدارانومديراناست .در دوران رشداقتصاديشركت،همانطوركهذخايروجهنقد افزايشمييابد،مديرانتصميمميگيرندكهآياوجه نقدبينسهامدارانتوزيعشود، صرفمخارجداخلي شود،برايتحصيلخارجيبهكارگرفتهشودويا همچناننگهداريشود؟اينكهمديرانمنفعتطلب چگونهبينمصرفيانگهداشتذخايروجهنقديكي راانتخابميكنند،موضوعيمبهماست(فخاری و تقوی،1388).

همانطور که مقدار پول نقد شرکت های ایالات متحده در ترازنامه شان افزایش می یابد، علاقه مندی به چگونگی مدیریت نقدینگی و دسترسی به سرمایه نیز ایجاد می شود. قابل ذکر است که این موضوع ناشی از فرضیه احتیاطی می باشد. در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها

ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است. بطور خاص، فرضیه احتیاطی پس انداز بنگاه این است که شرکت ها پول نقد را به عنوان یک محافظ از شوک های جریان نقدی منفی با توجه به تامین مالی خارجی پرهزینه در نظر بگیرند (لین و همکاران[6]،2001). بیتس و همکاران[7] (2009) و دوچین[8] (2010) از میان دیگران شواهدی از نقش پس انداز احتیاطی در سیاست نقدی ارائه دادند. مطالعات نقدی بطور معمول برای اهرم جایگزین پول نقد مانند سرمایه در گردش خالص می باشد. آلمیدا و همکاران (2004) و فایول کندر و وانگ[9] (2006) نشان دادند که سیاست پول نقد زمانی مهم تر است که شرکت ها محدودیت مالی داشته باشند.

[1]- Souk byoun

[2]-bancel and mitoo

[3] -modigliani and miller

[4] Denis

[5] Graham and Harvey

[6] Lin and et al

[7] Bates and et al

[8] Duchin

[9] Faulkender and Wang


مبلغ واقعی 21,600 تومان    18% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,712 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 9

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...


مطالب تصادفی

 • اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
 • انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری
 • یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی
 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)
 • الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • ۸ قدم تا راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "