تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1750
 • بازدید دیروز : 3956
 • بازدید کل : 1857417

جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات


جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بيان مسأله اساسی تحقیق4

1-3- اعتبارات هزینه‌ای5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق5

1-4- اهداف مشخص تحقيق6

1-4-1- هدف اصلي6

1-4-2- اهداف فرعی6

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق7

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق7

1-5-2- فرضیه‌های فرعی7

1-6- قلمروتحقیق8

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق8

1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق8

1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق8

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8

 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه

2-1- مقدمه12

2-2- کنترل داخلی13

2-2-1- کنترل داخلی اداری13

2-2-2- کنترل داخلی حسابداری13

2-3- دسته بندی کنترل‌های داخلی17

2-3-1- کنترل‌های داخلی اداری17

2-3-2- کنترل‌های داخلی حسابداری17

2-3-2-1- کنترل‌های پایه (اولیه)17

2-3-2-2- کنترله‌ای انضباطی (ثانویه)18

2-4- اجزای کنترل داخلی19

2-4-1- محیط کنترلی19

2-4-2- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی19

2-4-3- سیستم اطلاعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، در ارتباط با گزارشگری مالی و اطلاع رسانی20

2-4-4- فعالیتهای کنترلی20

2-4-5- نظارت بر کنتر‌لها20

2-5- ضرورت وجود کنترل‌های داخلی21

2-6- محدودیت‌های کنترل‌های داخلی21

2-7- ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان23

2-7-1- مراحل ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرسان به شرح زیر است24

2-7-1-1- کسب شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی24

2-7-1-2- روش‌های برآورد خطر25

2-7-1-3- سایر منابع کسب اطلاعات درباره ساختار کنترل‌های داخلی26

2-7-1-4- پرسشنامه کنترل‌های داخلی27

2-7-1-5- شرح نوشته سیستم کنترل داخلی27

2-7-1-6- نمودگر سیستم کنترل داخلی28

2-7-2- آزمون شناخت سیستم28

2-7-3- برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای اضافی کنترل‌ها29

2-7-4- اجرای آزمون‌های اضافی کنترل‌ها30

2-8- گزارش مسایل مربوط به ساختار کنترل داخلی31

2-9- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و نقش آن در کنترل‌های داخلی32

2-9-1- از قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ ایران32

2-9-2- قانون دیوان محاسبات کشور33

2-10- فرآیند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور35

2-11- حسابرسی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور37

2-12- دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور40

2-13- رسیدگی‌های شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور48

2-14- حسابرسی و انواع آن60

2-14-1- تعریف حسابرسی60

2-14-2- تعریف حسابرسی دولتی62

2-14-2-1- هدف حسابرسی دولتی63

2- 14-2-2- اظهار نظر حسابرسی دولتی64

2-14-2-3- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR64

2-14-2-4- عوامل مربوط به کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف67

2-15- جمعبندی مطالب68

2-16- پیشینه تحقیق69

2-16-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور69

2-16-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور70

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه73

3-2- روش تحقیق73

3-3- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی75

3-4- جامعه آماري و نمونه آماری76

3-5- حجم نمونه77

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات78

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه78

3-7-1- روایی 78

3-7-2- پایایی79

3-8- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها80

 فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه82

4-2-یافته‌هاي توصیفی پژوهش83

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت83

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن84

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات86

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی87

4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عنوان شغلی88

4-2-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت89

4-2-7- بررسی متغیر‌هاي اصلی پژوهش90

4-2-8- بررسی تفاوت متغیر‌هاي اصلی تحقیق به تفکیک جنسیت 91

4-3- تحلیل داده‌هاي پژوهش92

4-3-1 بررسي نرمال بودن متغیر‌هاي اصلی92

4-3-2- فرضیه اول:93

4-3-3- فرضیه دوم:95

4-3-3- فرضیه سوم:97

4-3-4- فرضیه چهارم:99

4-3-5- فرضیه اصلی:101

 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 - مقدمه104

5-2- نتایج تحقیق104

5-3- یافته‌های تحقیق108

5-4- بحث و نتیجه‌گیری108

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه‌ها109

5-6- پیشنهادات برای پژوهش‌هاي آتی110

5-7 - محدودیت‌های تحقیق110

منابع و مآخذ111

پیوست115

چكيده انگليسي135

 فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 3-1 آلفای کرونباخ80

جدول3-2 جورج ومالری80

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت83

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن84

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات86

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی87

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی88

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت89

جدول 4- 7 آماره‌هاي توصیفی مولفه‌هاي ارزیابی کنترلهای داخلی90

جدول4-8 شاخص‌هاي توصیفی متغیر‌هاي اصلی به تفکیک جسیت و معنا داری آزمون تی برای گروه‌هاي مستقل91

جدول 4-9 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها92

جدول 4-10 آزمون دوربین- واتسون93

جدول 4-11 خلاصه مدل رگرسیون93

جدول 4-12 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون94

جدول 4-13 ضرایب معادله رگرسیون94

جدول 4-14 آزمون دوربین- واتسون95

جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون95

جدول 4-16 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون96

جدول 4-17 ضرایب معادله رگرسیون96

جدول 4-18 آزمون دوربین- واتسون97

جدول 4-19 خلاصه مدل رگرسیون97

جدول 4-20 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون98

جدول 4-21 ضرایب معادله رگرسیون98

جدول 4-22 آزمون دوربین- واتسون99

جدول 4-22 خلاصه مدل رگرسیون99

جدول 4-24 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون100

جدول 4-25 ضرایب معادله رگرسیون100

جدول 4-26 آزمون دوربین- واتسون101

جدول 4-27 خلاصه مدل رگرسیون101

جدول 4-28 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون102

جدول 4-29 ضرایب معادله رگرسیون.. 102

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 2-1 انواع حسابرسی61

نمودار 2-2 رابطه بین مولفه‌ها، داده‌ها و ستانده‌ها در حسابرسی عملکرد66

نمودار 3-1 طبقه بندی جامع روشهای تحقیق74

نمودار 3-2 مدل مفهومی76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت83

نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن84

نمودار 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات86

نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی87

نمودار 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی88

نمودار 4-6توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت89

 چکیده

در سال­های اخیر ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان قرار گرفته­است چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­گردد.. این پژوهش با هدف جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات در سال 1393 انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فنی(حسابرسان) دیوان محاسبات کشور به تعداد 635 نفر بود که تعداد 240 نفر بر اساس روش نمونه­گیری کوکران جامعه محدود، انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه 5 گزینه‌ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون رگرسیون و از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. پس از بررسی و آزمون فرضیه‌های فرعی و در نهایت فرضیه اصلی مشخص گردید ارزیابی اجزای سیستم کنترل­های داخلی بر اساس مدل کوزو که عبارتند از: محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشور تأثیر گذارند، بدین صورت که بیش­ترین تأثیر مربوط به محیط کنترلی و کم­ترین تأثیر مربوط به نظارت می­باشد و ارزیابی سیستم کنترل داخلی نیز در نهایت تأثیر معنی­داری بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشو دارد.

 واژه­های کلیدی: کنترل­های داخلی، حسابرسی موفق، دستگاه­های اجرایی، دیوان محاسبات کشور

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه:

در نظام مقدس جمهوری اسلامي‌ انتظار عموم مردم از کارگزاران بخش دولتی این است که منصفانه در خدمت عموم مردم بوده و منابع عمومي‌ را به طریق مناسب اداره کنند. البته اهمیت مراقبت ویژه از منابع عمومي‌ که می­بایست در مسیر تامین منافع عموم بکار گرفته شوند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت حفاظت از این منابع که در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار دارد مستلزم تاکیید بیشتری است.

با توجه به وظایف دستگاه­های حکومتی وطبق قانون، هرساله بودجه­هایی برای اجرای عملیات قانونی آن­ها تهیه شده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار آن­ها قرار می‌گیرد تا درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند که می‌بایست توسط قانونگذار نظارت گردد تا درآمدهای قانونی بر اساس قوانین و مجوزهای مربوطه وصول و به خزانه واریز گردد تا از آن محل وجوه مورد نیاز در قالب بودجه­های جاری و تملک­دارائی­های سرمایه‌ای به دستگاه­های اجرایی تخصیص یافته و دستگاه­های متولی نیز بتوانند پس از دریافت وجه در قالب مجوزهای قانونی (قانون محاسبات عمومی، موافقتنامه متبادله و.......) برنامه­های خود را اجرا نمایند.

از آنجائی که اعتبارات دولتی منابع بیت­المال بوده و متعلق به همه افراد جامعه است لذا می‌بایست نظارت تخصصی حرفه‌ای برآن صورت گیرد، تا انحراف از قوانین و مقررات احصاء شده و در صورتی که انحراف از قوانین و مقررات باعث وارد شدن ضرر و زیان به بیت­المال می‌گردد با آن برخورد مناسب شود و از تضییع بیت­المال جلوگیری گردد.

به جهت صیانت از بیت­المال، براساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ سازمانی تحت عنوان دیوان محاسبات کشور تشکیل گردیده­است که براساس تعریف: ديوان محاسبات به كليه حساب­هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت­هاي دولتي و ساير دستگاه­هائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند و به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.

با توجه به مواد (5) و (6) قانون دیوان محاسبات کشور، بررسی جهت اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و کاربرد موثر آن­ها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی و اعلام نظر در خصوص وجود و کفایت مراجع کنترل کننده دستگاه­های اجرایی، از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور مي‌ باشد.

ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار دارد چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­آید.

 1-2- بيان مسأله اساسی تحقیق:

انجام رسالت و ماموریت سازمان متاثر از عوامل گوناگونی مي‌ باشد که برای تحقق آن از فرایندی بنیادی و برنامه­ریزی شده تحت عنوان کنترل داخلی استفاده می­شود. در این فرآیند، اهداف عمومي‌ دیگر شامل اجرای کارا، موثر و با صرفه عملیات سازمان، مطابقت عملیات با قوانین و مقررات و حفاظت از منابع سازمانی نیز دنبال می­شود که لازمه فعالیت­ها و عملیات در تحقق رسالت و ماموریت سازمان به شمار می­رود.

در ماده ششم قانون دیوان محاسبات کشور اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع مزبور به منظور حفظ حقوق بیت­المال از جمله ساز و کارهای مقرر برای پاسداری از بیت­المال عنوان شده است و بر این اساس بررسی کفایت سیستم کنترل داخلی مترادف با وجود زمینه لازم برای حفظ بیت­المال دانسته شده است.

علاوه بر تکالیف و وظایف قانونی، در ادبیات حوزه حسابرسی نیز به مبحث کنترل داخلی توجه به سزایی شده است و بررسی سامانه کنترل داخلی را پیش از اجرای حسابرسی به منظور برنامه­ریزی حسابرسی و تدوین رویکرد موثر حسابرسی ضروری دانسته­است .

مدل طراحی شده برای ساختار کنترل­های داخلی مطلوب توسط کوزو[1]به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته و از آن برای استقرار نظام کنترل­های داخلی استفاده می­شود، در این مدل کنترل­های داخلی به پنج جزء تقسیم می­شود که دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی کنترل­های داخلی مدل کنترل داخلی را به اجزای چهارگانه زیر تقسیم نموده است:

1- ارزیابی محیط کنترلی

2- ارزیابی خطر (مدیریت ریسک)

3- فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات از جنبه

-3- اعتبارات هزینه­ای

2-3- اعتبارات تملک دارائی­های سرمایه­ای

3-3- بودجه شرکت­های دولتی

4- ارزیابی نظارت

این تحقیق در پی آن است تا جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور را از دیدگاه حسابرسان دیوان براساس اجزای مدل پیش گفته بررسی نماید.

[1]- coso


مبلغ واقعی 21,600 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,496 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 30

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید