تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1068
 • بازدید دیروز : 4121
 • بازدید کل : 1461942

تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري


تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري

 صفحه عنوان

چکیده فارسی 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهداف تحقیق 6

1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 7

1-5 فرضیه های تحقیق 8

1-6 روش تحقیق 8

1-7 قلمرو تحقیق 8

1-8 جامعه و حجم نمونه ............................................... 9

1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ................ 9

1-10 واژه های کلیدی تحقیق .......................................... 9

1- 11 چارچوب کلی تحقیق ............................................. 11

 فصل دوم : مطالعات نظری

2-1 مقدمه .............................................................. 13

2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری .................................. 13

2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری .................................. 15

- هدف از افشا

- مخاطبین افشا

- محتوای افشا

- میزان افشا

- روش های افشا

2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ............................. 25

- پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات

- تئوری لِو

- دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده

- دستاوردهای کمیته جنکینز

2-5 جایگاه افشا در بازار سرمایه ..................................... 28

2-6 هزینه های افشا ................................................... 30

2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ........................... 32

2-8 انگیزه های افشای اختیاری ...................................... 34

- فرضیه معاملات بازار سرمایه

- فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت

- فرضیه سهام جایزه

- فرضیه هزینه دعاوی حقوقی

- فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت

- فرضیه هزینه خصوصی

2-9 ساختار مالکیت ..................................................... 38

- تعریف ساختار مالکیت

- ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی

- ساختار مالکیت و افشای اختیاری

2-10 سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری ........................ 43

2-11 مروری بر مطالعات پیشین ........................................ 44

- مطالعات خارج از ایران

- مطالعات داخل ایران

فصل سوم : روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)

3-1 مقدمه .............................................................. 51

3-2 روش تحقیق ........................................................ 51

3-3 فرضیه تحقیق و مبانی نظری آن ................................. 51

3-4 جامعه آماری تحقیق .............................................. 53

3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ........................... 54

3-6 روش جمع آوری داده ها.......................................... 55

3-7 قلمرو زمانی تحقیق ................................................ 56

3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها .................... 56

- متغیر وابسته تحقیق

- متغیرهای مستقل تحقیق

- متغیرهای کنترلی تحقیق

3-9 مدل تحقیق ........................................................ 58

3-10 نحوه آزمون فرضیه های تحقیق ..................................... 59

- مدل رگرسیون

- آزمون خودهمبستگی جملات خطا

- روش تجزیه و تحلیل داده ها

- آزمون های مرتبط با انتخاب نوع مدل

- تحلیل توصیفی داده ها

3-11 خلاصه فصل ..................................................... 67

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه .......................................................... 69

4-2 آماررسیر توصیفی متغیرهای تحقیق .......................... 69

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ......... 74

4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق .................... 75

4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق ....................... 77

4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.................... 77

- برآورد مدل

- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق

- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق

- سایر یافته های تحقیق

4-7 خلاصه تحقیق ................................................. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ........................................................ 85

5-2 خلاصه و نتیجه گیری ........................................ 85

- نتایج حاصل از فرضیه اول

- نتایج حاصل از فرضیه دوم

- نتایج سایر یافته های تحقیق

5-3 بررسی تطبیقی یافته های تحقیق ............................ 89

5-4 پیشنهادهای تحقیق ............................................ 90

- پیشنهادهایی مبنی بر نتایج تحقیق

- سایر پیشنهادهای تحقیق

- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

پیوستها و ضمائم

- چک لیست افشای اختیاری .......................................... 93

- خروجی های نرم افزار آماری ...................................... 95

115 فهرست منابع و مأخذ .....................................................

چکیده انگليسي ................................................................. 121

  فهرست جدول ها

صفحه عنوان

3-1 جدول روند غربالگري جامعه آماري .......................................................................... 54

3-2 جدول پارامترهاي محاسبه تعداد و نمونه آماري تحقيق ...................................................... 55

3-3 جدول جدول تحليل واريانس .................................................................................. 61

4-1 جدول آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق ........................................................................... 71

4-2 جدول نتايج آزمون نرمال بودن متغير وابسته تحقيق ........................................................... 74

4-3 جدول نتايج آزمون نرمال بودن متغير وابسته تحقيق بعد از فرايند نرمال سازي ............................. 75

4-4 جدول ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق ............................................... 76

4-5 جدول جدول نتايج آزمون چاو براي مدل تحقيق .............................................................. 78

4-6 جدول جدول نتايج آزمون هاسمن براي مدل تحقيق .......................................................... 78

4-7 جدول جدول نتايج آزمون هاي مربوط به مفروضات آماري مدل تحقيق ..................................... 80

4-8 جدول جدول نتايج آزمون مدل تحقيق با استفاده از روش اثرات ثابت ....................................... 81

5-1 جدول جدول نتايج فرضيه اول .................................................................................. 87

5-2 جدول نتايج فرضيه دوم ......................................................................................... 87

5-3 جدول نتايج ساير يافته هاي تحقيق ............................................................................. 88

 فهرست نمودارها

صفحه عنوان

4-1 نمودار روند امتياز افشاي اختياري شركت هاي نمونه طي سال هاي 1389- 1385 ...................... 72

4-2 نمودار ميزان پراكندگي مالكيت شركت هاي نمونه طي سال هاي 1389- 1385 .......................... 73

4-3 نمودار روند سودآوري شركت هاي نمونه طي سال هاي 1389- 1385 .................................... 73

 چکیده

در سال هاي اخير تقاضا براي ارائه اطلاعات و شفافيت در بازار سرمایه افزايش يافته است. در این راستا، شركت ها جهت تأمين تقاضاي بازار سرمايه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشاي اختياري اطلاعات اضافي مي نمايند. با اين حال ميزان و محتواي افشاي اختياري در ميان شركت هاي مختلف متفاوت از هم مي باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

 کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

  فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

براساسمبانينظريگزارشگريمالي،هدفاوليه گزارشگريمالييارينمودنسرمايهگذاراندر اتخاذتصميمات اقتصادياست. دليلاصلينيازبهگزارشگريماليوافشا اطلاعات،عدمتقارن اطلاعاتوتضادمنافعبينمديرانو سرمايهگذارانمي باشد. دراينرابطهشركت هاافشاي اطلاعات راازطريقگزارشهايمالي،يادداشتهايپيوستو ... انجام ميدهند. بااينوجوددر عصري كهانتقالبهموقعاطلاعات شركتبهواسطهتحليلگرانمالي،جرايد،گزارشهاياينترنتي و ... صورتمي پذيرد،گزارشهايماليسنتيبهطورفزايندهبه حاشيهراندهشدهاستودريك ديدگاهافراطياينگزارشها صرفاًبهمنظوررفعنيازهايقانونيموردملاحظهقرارمي گيرد (گييتزمنوترومبتا[1]، 2003).

افشاء مجموعه اي از اطلاعات شامل صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه، بحث و تجزيه و تحليل مديريت، گزارش حسابرس و بازرس قانوني و ساير الزامات مقرر توسط مراجع قانوني و نظارتي نظير سازمان بورس اوراق بهادار را دربر مي گيرد. بسياري از شركت ها علاوه بر افشاء اجباري اقدام به افشاي اختیاری اطلاعاتي نظير پيش بيني مديريت و ارائه تفسير تحليل گران مالي مي نمايند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. تئوريافشاياختياري چنيناستدلالميكندكهمديران چنينافشاهاييرازمانيانجاممي دهندكهمنافعحاصلازآنبيش ازهزينههايآنباشد (هيتزمن،واسلي،زيمرمن[2]، 2010). بهعنوانمثال تصميماتافشاياختياري مديرانبراساسميزان تأثيرگذاريچنينافشاهاييبرهزينهسرمايه،خطراطلاعاتو كاهشعدم اطميناندرخصوص دورنمايآتيشركتصورت مي پذيرد؛چراكهكيفيتافشاياختياريبهطور مستقيمياغير مستقيم ازطريقتأثيربرهزينهحقوقصاحبانسهاموجريانهاي نقدي،ارزششركترا تحتتأثيرقرار ميدهد (پلامليوهمكاران[3]، 2008).افزونبراينازديگرعواملمؤثربر تصميماتافشا مديران درخصوصبازارسرمايهعبارتنداز: معاملاتبازارسرمايه،پاسخگوييدرخصوصكنترلشركت، سهامجايزه،دعاويحقوقي،هزينههايخصوصي،آشكاركردن تواناييواستعدادمديران. همچنين واسطه هاي اطلاعاتي نظير موسسات اعتبارسنجي، كارشناسان صنعت و جرايد مالي، اطلاعاتي پيرامون شركت منتشر مي كنند. شفافيت اطلاعاتي از طريق گزارشگري و افشاء اجباري و اختیاری مي تواند شرايط عملكرد مطلوب بازار سرمايه و اداره اثربخش بنگاه هاي اقتصادي را فراهم آورد.

براساسفرضياتبازاركاراقيمتسهامشركتهابه طوركاملوآنيبازتابيازكليهاطلاعاتوجوددربازار است. باعنايتبهاينواقعيتكهغالباًمديراندرمقايسهبا سرمايهگذارانداراياطلاعاتبيشترودركبهتريدرخصوص عملكردشركتهستند،ازاينرواحتمالميروداينعدم تقارناطلاعاتزمينه ايبرايارزشگذارياشتباهشركتفراهم سازد. دراينراستامديرانبهمنظور تصحيحارزشگذارياشتباه شركتعلاوهبرافشايحداقلاطلاعاتبراساساستانداردها و قوانين موضوعه،بهافشاياختيارياطلاعاتازطريقپيشبينيعملكرد آتي،گزارشهاياينترنتي،جرايدماليو ... مي پردازد (ايزدي نيا و سروش يار، 1388، ص 46).هدف از اين مطالعه بررسي عواملي است كه منجر به تفاوت در ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها شود. به بيان ديگر اصلي ترين سوال در اين تحقيق اين است كه چه عواملي در بورس اوراق بهادار تهران تبيين كننده ميزان افشاي اختياري شركت ها مي باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 1-2 بیان مسئله

بر اساس تئوري اثباتي و تئوري نمايندگي عواملي مانند ساختار مالكيتي (تمركز مالكيت، مالكيت مديريتي و مالكيت خارجي)، اهرم مالي، سودآوري و اندازه شركت مي توانند تفاوت در ميزان افشاي اختياري شركت ها را تشريح نمايند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدايي مالكيت و كنترل از يكديگر و ايجاد تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت هزينه هايي را در پي دارد كه تحت عنوان هزينه هاي نمايندگي ناميده مي شوند. در اين ميان افشا مي تواند به عنوان علامتي از سوي مديران مبني بر حركت آن ها در راستاي منافع مالكان باشد. با توجه به اينكه سطح تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت و همچنين رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت در شركت هايي كه تعداد سهامداران آن ها زياد است، بالا مي باشد، از اين رو انتظار مي رود اين شركت ها نسبت به شركت هايي كه از مالكيت متمركزتر برخوردار هستند افشاي بيشتري داشته باشند. بنابراين ما انتظار داريم ميزان پراكندگي مالكيت اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها داشته باشد.

تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي رابطه معني داري را ميان رويه هاي افشا و سودآوري متصور مي باشد (واتسون و همكاران[4]، 2002؛ ايسميل و كندلر[5]، 2005). در شركت هايي كه از سودآوري بالايي برخوردار مي باشند مديران در راستاي تثبيت موقعيت شغلي خود و افزايش ميزان پرداخت ها به ويژه تلاش مي كنند تا اطلاعات را با جزئيات بيشتري ارائه نمايند. همچنين از آنجايي كه شركتهاي سودآور بيشتر در معرض فشار سياسي و رسيدگي عمومي قرار دارند لذا از مكانيسم هايي همچون افشاي اختياري بيشتر بهره مي گيرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعيت هاي خوب افشاي اختياري بيشتري را نسبت به موقعيت هاي بد ارائه مي نمايند. بنابراين ما انتظار داريم رابطه معني داري ميان سودآوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها وجود داشته باشد.

همچنین شواهد تجربي ارائه شده حاكي از اين است كه شركت هايي كه از نسبت بدهي بالايي برخوردار مي باشند تمايل به افشا اطلاعات بيشتري دارند. مطابق با اظهارات جنسن و مكلينگ (1976) از آنجايي كه اعتباردهندگان اين توانايي را دارند تا با استفاده از ابزارهاي قراردادي از منافع خود محافظت كنند لذا نسبت بدهي بالا هزينه هاي نمايندگي ميان سهامداران و مديران را افزايش مي دهد. در اين راستا شركت ها با ارائه اطلاعات بيشتر تلاش مي كنند تا ميزان عدم اطمينان سهامداران را كاهش داده و از اين طريق هزينه هاي نمايندگي شركت را تقليل دهند (واتسون و همكاران، 2002). از سوي ديگر برخي از تحقيقات اعتقاد دارند رابطه ميان نسبت بدهي و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري معكوس مي باشد. يافته هاي ميك و همكارانش[6] (1995) حاكي از اين است كه شركت هايي كه از نسبت بدهي پاييني برخوردار مي باشند در گزارشگري سالانه خود اطلاعات اختياري بيشتري را افشا مي نمايند. با توجه به مطالب فوق انتظار مي رود نسبت بدهي با ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها رابطه معني داري داشته باشد كه اين رابطه ممكن است مستقيم يا معكوس باشد.

در ارتباط با اندازه شرکت نیز مطالعات تجربي رابطه مستقيمي را بين اندازه شركت و ميزان افشاي اطلاعات متصور مي باشد. (جاگي و لاو[7]، 2000). بر اساس تئوري نمايندگي، ميزان هزينه هاي نمايندگي با افزايش سهم سرمايه هاي برون شركتي افزايش مي يابد. ميزان سرمايه هاي برون شركتي در شركت هاي بزرگ در سطوح بالاتري قرار داد. مديران شركت ها مي توانند با افشاي اطلاعات بيشتر، عدم تقارن اطلاعاتي و به تبع آن هزينه هاي نمايندگي را كاهش دهند. از طرفی دیگر، عموم سرمایه گذاران و رسانه ها تقاضای افشای اطلاعات بیشتری از سوی شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک دارند (آدرم، 1999). مطابق با اظهارات واتز و زیمبرمن (1986) شرکت های بزرگ با هزینه های سیاسی مواجه هستند که افشای اختیاری می تواند تلاشی در راستای کاهش این هزینه ها باشد (اسکات، 2003). با توجه به موارد فوق ما انتظار داریم اندازه شركت رابطه معني داري با ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق ما در اين تحقيق جهت روشن شدن ميزان تأثير هر يك از اين عوامل ياد شده بر ميزان افشاي اختياري، رابطه ميان ميزان افشاي اختياري با تمرکز مالكيتو سودآوري را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسي خواهيم كرد. بنابراين اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زير قابل بيان مي باشد:

1- آيا ميان ميزان پراكندگي مالكيت و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري رابطه وجود دارد؟

2- آيا ميان سود آوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها رابطه وجود دارد؟

 1-3 اهداف تحقيق

هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اثر سودآوری بر میزان افشای اختیاری نیز به عنوان دومین عامل تبیین کننده میزان افشای اختیاری مورد بررسی واقع می شود. همچنین در این مطالعه اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بر رابطه تمرکز مالکیت و سودآوری با افشای اختیاری کنترل می شود. با توجه به موارد فوق اهداف خاص این تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1- بررسی نوع و میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها

2- ارزیابی چگونگی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری آنها

 1-4 اهميت موضوع و انگیزه انتخاب آن

اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به حدی است که در جوامع دموکراتیک، شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه گذار در نظر می گیرند. تقاضا برای افشا و گزارشگری مالی برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسئله دارد. افشای اختیاری دارای دستاوردهای اقتصادی متعددی بوده و تحقیقات مختلف نقش و اهمیت بالای آن را مورد تأیید قرار داده اند. این مطالعات استدلال می کنند که افشای اختیاری گسترده می تواند حداقل از سه طریق بر بازار سرمایه تأثیر بگذارد. از یک سو افشای اختیاری می تواند باعث بهبود نقدینگی سهام شرکتها در بازار سرمایه شود. از سوی دیگر افشای اختیاری منجر به کاهش هزینه سرمایه شرکت ها می شود. علاوه بر این، افشای اختیاری گسترده افزایش تعداد تحلیل گران مالی شرکت ها را در پی دارد که این امر تحليلگرانماليراقادربهتوليد اطلاعاتجديد وبا ارزشيهمچون پيش بيني هايبهتروپيشنهاداتخريديا فروشمي كند.

موضوع شفافیت صورت های مالی و افشای گسترده و باکیفیت اطلاعات به عنوان یکی از ساز و کارهای کنترلی برای محافظت سهامداران در مقابل تضاد منافع نیز به شمار می آید.

[1]Gietzmann and Trombetta

[2] Heitzman, Wasley and Zimmerman

[3] Plumlee et al

[4]Watson et al

[5] Ismail and Chandler

[6] Meek et al

[7] Jaggi and Low


مبلغ واقعی 20,400 تومان    18% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,728 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 12

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...


مطالب تصادفی

 • اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
 • انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری
 • یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی
 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)
 • الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • ۸ قدم تا راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "