تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1661
 • بازدید دیروز : 3956
 • بازدید کل : 1857328

تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي


تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي

چکيده. 1

فصل اول:كليات تحقيق

1-1) مقدمه. 3

1-2)تشريح و بيان مسئله. 3

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق. 5

1-4) اهداف تحقيق. 6

1-5) فرضيه هاي تحقيق. 7

1-6) مدل تحقيق و تعريف عملياتي متغيرهاي آن. 7

1-7) روش تحقيق. 9

1-8)روش گردآوري اطلاعات. 9

1-9) قلمرو تحقيق.................................... ................................................................................ 9

1-10)تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي. 10

1-11)ساختار تحقيق. 11

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1مقدمه. 13

2-2بخش اول: مباني نظري تجديد ارائه صورت هاي مالي. 13

2-2-1) دلايل تجديد ارائه صورتهايمالي. 16

2-2-2) واكنشبهعللارائهمجددصورتهايمالي. 17

2-2-3) پيامدهايارائهمجددصورتهايمالي. 18

2-3بخش دوم: مباني نظري هيات مديره. 21

2-3-1) سازو کارهاي برون سازماني. 21

2-3-2) سازو کارهاي درون سازماني. 22

2-3-3) هيات مديره. 24

2-3-4) ترکيب هيات مديره. 26

2-4بخش سوم: بيش اعتمادي مديريت. 37

2-5بخش چهارم: پيشينه تحقيق.. 41

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه. 51

3-2)روش پژوهش. 52

3-3) فرضيه هاي تحقيق. 52

3-4) مدل تحقيق و تعريف عملياتي متغيرها. 53

3-5) جامعه آماري. 55

3-6) گردآوري اطلاعات. 56

3-7) روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها. 57

3-8) روش‌هاي آماري آزمون فرضيه ها. 58

3-9) رگرسيون چند متغيره. 58

3-9- 1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده. 60

3-9-2 مفروضات رگرسيون خطي. 60

3-9-3 آزمون استقلال خطاها. 61

3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 62

3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب. 62

3-10) بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن. 63

3-10-1 مدل اثر ثابت. 64

3-10-2 مدل اثر تصادفي. 65

3-10-3 آزمونهاي تشخيص در دادههاي ترکيبي. 65

3-11) خلاصه فصل. 67

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

4-1) مقدمه. 70

4-2) آمار توصيفي داده ها. 70

4-3) آزمون پايايي متغيرها. 72

4-4) تعيينمدلمناسببرايتخمينمدلرگرسيون. 74

4-5) آزمون فروض کلاسيک رگرسيون. 76

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته. 76

4-5-2) آزمون استقلال خطاها. 77

4-5-3) ناهمساني واريانس ها. 78

4-5-4) آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل. 79

4-6) آزمون فرضيات تحقيق. 80

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه. 85

5-2) خلاصه پژوهشونتيجه گيري. 85

5-3) بررسي يافته‌ها و تفسير نتايج پژوهش. 87

5-3-1)آزمون فرضيه اول. 87

5-3-2)آزمون فرضيه دوم. 88

5-3-3)آزمون فرضيه سوم. 88

5-4) محدوديت‌هاي پژوهش. 89

5-5) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش. 90

5-6) پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي. 91

منابع و ماخذ. 92

پيوست. 99

 شکل 2-1 روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی ......................23

شکل 2-2 چگونگي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري ترکيب هيات مديره.............................................................33

جدول 3-1 تعداد شرکت ها پس از غربالگري ..........................................................................................56

جدول 4-1 آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق .....................................................................................72

جدول 4-2 آزمون ايم، پساران و شين (IPS)...........................................................................................73

ادامه جدول 4-2. آزمون لين و لوين (LL) .................................................................................................73

جدول 4-3 آزمون چاو .............................................................................................................................74

جدول4-4 آزمون هاسمن .......................................................................................................................75

جدول 4-5 آزمون جارکوبرا ....................................................................................................................76

جدول4-6 آزمون استقلال خطاها .............................................................................................................77

جدول4-7 نتايج حاصل از ناهمساني واريانس .........................................................................................78

جدول 4-8 آزمون هم‌خطي بين متغير‌هاي مستقل .....................................................................................80

جدول4-9 نتايج حاصل از برازش معادله رگرسيون و آزمون فرضيه ها .......................................................82

چکيده

با توجه به اينكه در سالهاي اخير، تجديد ارائه صورتهاي مالي بين شركتهاي ايراني بسيار رايج شده است.در اين تحقيق سعي شده برخي از عوامل تاثير گذار بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بيش اعتمادي مديريت، دوگانگي مدير عامل و... را مورد بررسي قرار دهيم .در اين راستاي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسي شده است.جامعه آماري تحقيق حاضر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1387 تا 1391بوده که جامعه آماري با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات غيرقابل قبول برابر با 116 شرکت مي باشد. بر اين اساس در اين تحقيق بيش اعتمادي مديريت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آن بر متغير وابسته، تجديد ارائه صورتهاي مالي مورد بررسي قرار گيرد. در فرضيه اول بررسي رابطه بين بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي، در فرضيه دوم بررسي رابطه بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي و در فرضيه سوم دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق که از داده‌هاي پانل(تابلويي) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان 95% نشان ميدهد بين بيش اعتمادي مديريت و دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد. بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه معکوس معناداري وجود دارد.

واژگان کليدي: تجديد ارائه صورتهاي مالي، بيش اعتمادي مديريت ، دوگانگي مدير عامل، درصد مديران غير موظف هيات مديره

 

فصل اول

ليات تحقيق

 

1-1) مقدمه

آنچه در آينده رخ خواهد داد نتيجه تصميم گيري است. هدف از پيش بيني، کاهش ريسک در تصميم گيري است و در تصميم گيري براي سرمايه گذاري، پيش بيني آينده با توجه به اطلاعات مالي وحسابداري گذشته نقش مهم و اساسي را بر عهده دارد.يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري، اتكاپذيري آن است . طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي، اطلاعاتي اتكاپذير است كه از اشتباه و تمايلات جانبدارانه خالي باشد. تحقيقاتي كه پيشتر در ايران انجام گرفته است نشان مي دهد كه درصد بالايي از شركتهاي ايراني به دليل اصلاح اشتباهات حسابداري، صورتهاي مالي را تجديد ارائه و رقمي را تحت عنوان تعديلات سنواتي گزارش مي كنند. اين موضوع نشان مي دهد كه اطلاعات حسابداري شركتها از نظر ويژگي عاري از اشتباه بودن مورد ترديد است.

در پژوهش حاضر تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه اين فصل پس از بيان مسئله به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم و طرح کلي تحقيق شامل فرضيه ها، اهداف تحقيق، بنيان اصلي طرح سؤال و موضوع تحقيق، متغيرها و تعريف عملياتي آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها و برخي اصطلاحات کليدي در پايان اين فصل تعريف و تشريح مي شوند.

1-2) تشريح و بيان مسئله

 طبقمفاهيمنظريگزارشگريماليايران،هدفصورتهايماليارائهاطلاعاتي تلخيصوطبقهبنديشدهدربارهوضعيتمالي،عملکردماليوانعطافپذيريمالي واحدتجارياستکهبرايطيفيگستردهازاستفادهکنندگانصورتهايماليدر اتخاذتصميماتاقتصاديمفيدواقعگردد. خصوصياتکيفياصليمرتبطبامحتواي اطلاعات، "مربوطبودن " و "قابلاتکابودن " وخصوصياتکيفياصليمرتبطباارائه اطلاعات، "قابلمقايسهبودن" و "قابل فهم بودن"است. اطلاعاتيکهفاقداين خصوصياتباشد،مفيدنبودهويادارايفايدهمحدودياست. ازآنجاکهخصوصيات کيفيقابلمقايسهبودنوقابلفهمبودن،برمفيدبودناطلاعاتميافزايد،وجودثبات رويهحسابداريدرروشهايحسابداريبکارگرفتهشدهوافشايمناسباطلاعات الزامياست )کميتهتدويناستانداردهايحسابداري). لذا،درصورتوجود اشتباهياتغييررويهدرصورتهايماليدورهجارينسبتبهدورهيادورههايمالي قبل،تجديدارائهصورتهايماليابزاريمتداولجهتايجادثباترويهوافشاء مناسباطلاعاتخواهدبود. بررسيصورتهايماليشرکتهايپذيرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهرانحاکيازآناستکهاکثرشرکتهاصورتهايماليخود راتجديدارائهميکنند.

تعديلات سنواتي و تجديد ارائه صورتهاي مالي دوره هاي قبل، پيامدهاي منفي متعددي را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبناي محاسبه مواردي نظير پاداش هيئت مديره، ماليات و سود تقسيمي به سهامداران است. علاوه بر اين، سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم از جمله شاخصهايي است كه مورد استفاده تحليل گران و سرمايه گذاران قرار مي گيرد. در نتيجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره ها ي بعد، يعني پس از گرفتن تصميم هاي مربوط، آثار اقتصادي و مالي بر اي افراد مختلف خواهد داشت. يكي ديگر از پيامدهاي منفي تعديلات سنواتي، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است. هدف حسابرسان اعتباربخشي به صورتهاي مالي است و زماني كه صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره هاي گذشته به دليل اشتباهات حسابداري قابل توجه بار ها تجديد ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان كاهش مي يابد(نيکبخت و رفيعي، 1391).

براي درك انگيزه هاي احتمالي شركت ها از ارائه نادرست ارقام حسابداري و اصلاح آن در دوره هاي آينده، بايد به عواملي توجه كرد كه اين گونه عمل را توجيه مي كند. تحقيقات انجام شده در زمينه گزارشگري متقلبانه، انگيزه ها ي مختلفي را بر اي چنين اقداماتي برشمرده اند. برخي پژوهشگران با اين فرض،كه تجديد ارائه صورتهاي مالي در انگيزه هاي مشتركي ريشه دارد، استدلال مي كنند كه اين انگيزه ها مي تواند صورت ظاهري بيابد و در ويژگي ها و اطلاعات مالي و اقتصادي اين شركت ها تبلور يابد. بدين ترتيب با توجه به عواملي همچون ساختار حاکميت شرکتي امكان پيش بيني تجديد ارائه صورتهاي مالي فراهم مي شود. در واقع هرچه در شرکتي مکانيزم هاي حاکميت شرکتي کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدليل کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و نيز کاهش هزينه هاي نمايندگي انتظار ميرود ميزان تجديد ارائه صورت هاي مالي کمتر باشد(نيکبخت و رفيعي، 1391).بنابراين به منظور کاهش ميزان تجديد ارائه صورت هاي مالي، بررسي عواملي که بر تجديد ارائه صورت هاي مالي تاثيردارد بخصوص عواملي از حوزه علوم رفتاري که قبلاً توسط محققين گذشته کمتر به آن پرداخته شده است مهم ومثمر الثمر به نظر مي رسد.

با توجه به مطالب فوق مسئلهاصليكهدراينتحقيقبهآنپاسخخواهيمگفت،ايناستكه: بيش اعتمادي مديريت چه تاثيري بر تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟

-3) ضرورت و اهميت تحقيق

درسالهاياخير،تجديدارائهصورتهايماليبينشركتهايايرانيبسياررايجشدهاستبهگونهايكهازتعديلاتسنواتيبهعنوانيكيازعناصرنسبتاپايداردرگردشحسابسودزيان انباشتهيادميشود.اينتعديلاتعمدتاًبهدليلاصلاحاشتباهاتدورهگذشتهاستومواردمربوطبهتغييرروش­هايحسابداريكمترمشاهدهميشود.اينموضوعبراتكاپذيريوتواناعتمادارقامارائهشدهدرصورتهايماليبويژهرقمسودتأثيردارد. لذا با توجه به شيوع تجديدارائهصورتهايماليشرکت هاي ايراني ضرورت انجام چنين تحقيق حاضر دوچندان احساس مي شود(موسوي، 1389).

1-4) اهداف تحقيق

 هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت ها
ميباشد. هدف نظري يا تئوريکي اين تحقيق مطالعه و بررسي علمي و چالش پيرامون موضوع عامل تجديد ارائه صورت هاي مالي مي باشد به سخن ديگر هدف تئوريکي کمک به دانش مديريت مالي و حسابداري در جهت بسط و توسعه آن مي باشد.

اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيتهاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجديد ارائه صورت هاي مالي را بررسي کند با اين هدف که يافته هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمايه ، تصميم گيرندگان ، تحليلگران مالي و سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحليل طرح هاي سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي و اوراق بهادار با عنايت به عامل تجديد ارائه صورت هاي مالي ، ياري رساند


مبلغ واقعی 20,400 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,524 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 35

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید