تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1069
 • بازدید دیروز : 4121
 • بازدید کل : 1461943

تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي


تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي

چکيده. 1

فصل اول:كليات تحقيق

1-1) مقدمه. 3

1-2)تشريح و بيان مسئله. 3

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق. 5

1-4) اهداف تحقيق. 6

1-5) فرضيه هاي تحقيق. 7

1-6) مدل تحقيق و تعريف عملياتي متغيرهاي آن. 7

1-7) روش تحقيق. 9

1-8)روش گردآوري اطلاعات. 9

1-9) قلمرو تحقيق.................................... ................................................................................ 9

1-10)تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي. 10

1-11)ساختار تحقيق. 11

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1مقدمه. 13

2-2بخش اول: مباني نظري تجديد ارائه صورت هاي مالي. 13

2-2-1) دلايل تجديد ارائه صورتهايمالي. 16

2-2-2) واكنشبهعللارائهمجددصورتهايمالي. 17

2-2-3) پيامدهايارائهمجددصورتهايمالي. 18

2-3بخش دوم: مباني نظري هيات مديره. 21

2-3-1) سازو کارهاي برون سازماني. 21

2-3-2) سازو کارهاي درون سازماني. 22

2-3-3) هيات مديره. 24

2-3-4) ترکيب هيات مديره. 26

2-4بخش سوم: بيش اعتمادي مديريت. 37

2-5بخش چهارم: پيشينه تحقيق.. 41

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه. 51

3-2)روش پژوهش. 52

3-3) فرضيه هاي تحقيق. 52

3-4) مدل تحقيق و تعريف عملياتي متغيرها. 53

3-5) جامعه آماري. 55

3-6) گردآوري اطلاعات. 56

3-7) روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها. 57

3-8) روش‌هاي آماري آزمون فرضيه ها. 58

3-9) رگرسيون چند متغيره. 58

3-9- 1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده. 60

3-9-2 مفروضات رگرسيون خطي. 60

3-9-3 آزمون استقلال خطاها. 61

3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 62

3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب. 62

3-10) بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن. 63

3-10-1 مدل اثر ثابت. 64

3-10-2 مدل اثر تصادفي. 65

3-10-3 آزمونهاي تشخيص در دادههاي ترکيبي. 65

3-11) خلاصه فصل. 67

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

4-1) مقدمه. 70

4-2) آمار توصيفي داده ها. 70

4-3) آزمون پايايي متغيرها. 72

4-4) تعيينمدلمناسببرايتخمينمدلرگرسيون. 74

4-5) آزمون فروض کلاسيک رگرسيون. 76

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته. 76

4-5-2) آزمون استقلال خطاها. 77

4-5-3) ناهمساني واريانس ها. 78

4-5-4) آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل. 79

4-6) آزمون فرضيات تحقيق. 80

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه. 85

5-2) خلاصه پژوهشونتيجه گيري. 85

5-3) بررسي يافته‌ها و تفسير نتايج پژوهش. 87

5-3-1)آزمون فرضيه اول. 87

5-3-2)آزمون فرضيه دوم. 88

5-3-3)آزمون فرضيه سوم. 88

5-4) محدوديت‌هاي پژوهش. 89

5-5) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش. 90

5-6) پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي. 91

منابع و ماخذ. 92

پيوست. 99

 شکل 2-1 روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی ......................23

شکل 2-2 چگونگي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري ترکيب هيات مديره.............................................................33

جدول 3-1 تعداد شرکت ها پس از غربالگري ..........................................................................................56

جدول 4-1 آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق .....................................................................................72

جدول 4-2 آزمون ايم، پساران و شين (IPS)...........................................................................................73

ادامه جدول 4-2. آزمون لين و لوين (LL) .................................................................................................73

جدول 4-3 آزمون چاو .............................................................................................................................74

جدول4-4 آزمون هاسمن .......................................................................................................................75

جدول 4-5 آزمون جارکوبرا ....................................................................................................................76

جدول4-6 آزمون استقلال خطاها .............................................................................................................77

جدول4-7 نتايج حاصل از ناهمساني واريانس .........................................................................................78

جدول 4-8 آزمون هم‌خطي بين متغير‌هاي مستقل .....................................................................................80

جدول4-9 نتايج حاصل از برازش معادله رگرسيون و آزمون فرضيه ها .......................................................82

چکيده

با توجه به اينكه در سالهاي اخير، تجديد ارائه صورتهاي مالي بين شركتهاي ايراني بسيار رايج شده است.در اين تحقيق سعي شده برخي از عوامل تاثير گذار بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بيش اعتمادي مديريت، دوگانگي مدير عامل و... را مورد بررسي قرار دهيم .در اين راستاي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسي شده است.جامعه آماري تحقيق حاضر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1387 تا 1391بوده که جامعه آماري با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات غيرقابل قبول برابر با 116 شرکت مي باشد. بر اين اساس در اين تحقيق بيش اعتمادي مديريت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آن بر متغير وابسته، تجديد ارائه صورتهاي مالي مورد بررسي قرار گيرد. در فرضيه اول بررسي رابطه بين بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي، در فرضيه دوم بررسي رابطه بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي و در فرضيه سوم دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق که از داده‌هاي پانل(تابلويي) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان 95% نشان ميدهد بين بيش اعتمادي مديريت و دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد. بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه معکوس معناداري وجود دارد.

واژگان کليدي: تجديد ارائه صورتهاي مالي، بيش اعتمادي مديريت ، دوگانگي مدير عامل، درصد مديران غير موظف هيات مديره

 

فصل اول

ليات تحقيق

 

1-1) مقدمه

آنچه در آينده رخ خواهد داد نتيجه تصميم گيري است. هدف از پيش بيني، کاهش ريسک در تصميم گيري است و در تصميم گيري براي سرمايه گذاري، پيش بيني آينده با توجه به اطلاعات مالي وحسابداري گذشته نقش مهم و اساسي را بر عهده دارد.يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري، اتكاپذيري آن است . طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي، اطلاعاتي اتكاپذير است كه از اشتباه و تمايلات جانبدارانه خالي باشد. تحقيقاتي كه پيشتر در ايران انجام گرفته است نشان مي دهد كه درصد بالايي از شركتهاي ايراني به دليل اصلاح اشتباهات حسابداري، صورتهاي مالي را تجديد ارائه و رقمي را تحت عنوان تعديلات سنواتي گزارش مي كنند. اين موضوع نشان مي دهد كه اطلاعات حسابداري شركتها از نظر ويژگي عاري از اشتباه بودن مورد ترديد است.

در پژوهش حاضر تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه اين فصل پس از بيان مسئله به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم و طرح کلي تحقيق شامل فرضيه ها، اهداف تحقيق، بنيان اصلي طرح سؤال و موضوع تحقيق، متغيرها و تعريف عملياتي آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها و برخي اصطلاحات کليدي در پايان اين فصل تعريف و تشريح مي شوند.

1-2) تشريح و بيان مسئله

 طبقمفاهيمنظريگزارشگريماليايران،هدفصورتهايماليارائهاطلاعاتي تلخيصوطبقهبنديشدهدربارهوضعيتمالي،عملکردماليوانعطافپذيريمالي واحدتجارياستکهبرايطيفيگستردهازاستفادهکنندگانصورتهايماليدر اتخاذتصميماتاقتصاديمفيدواقعگردد. خصوصياتکيفياصليمرتبطبامحتواي اطلاعات، "مربوطبودن " و "قابلاتکابودن " وخصوصياتکيفياصليمرتبطباارائه اطلاعات، "قابلمقايسهبودن" و "قابل فهم بودن"است. اطلاعاتيکهفاقداين خصوصياتباشد،مفيدنبودهويادارايفايدهمحدودياست. ازآنجاکهخصوصيات کيفيقابلمقايسهبودنوقابلفهمبودن،برمفيدبودناطلاعاتميافزايد،وجودثبات رويهحسابداريدرروشهايحسابداريبکارگرفتهشدهوافشايمناسباطلاعات الزامياست )کميتهتدويناستانداردهايحسابداري). لذا،درصورتوجود اشتباهياتغييررويهدرصورتهايماليدورهجارينسبتبهدورهيادورههايمالي قبل،تجديدارائهصورتهايماليابزاريمتداولجهتايجادثباترويهوافشاء مناسباطلاعاتخواهدبود. بررسيصورتهايماليشرکتهايپذيرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهرانحاکيازآناستکهاکثرشرکتهاصورتهايماليخود راتجديدارائهميکنند.

تعديلات سنواتي و تجديد ارائه صورتهاي مالي دوره هاي قبل، پيامدهاي منفي متعددي را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبناي محاسبه مواردي نظير پاداش هيئت مديره، ماليات و سود تقسيمي به سهامداران است. علاوه بر اين، سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم از جمله شاخصهايي است كه مورد استفاده تحليل گران و سرمايه گذاران قرار مي گيرد. در نتيجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره ها ي بعد، يعني پس از گرفتن تصميم هاي مربوط، آثار اقتصادي و مالي بر اي افراد مختلف خواهد داشت. يكي ديگر از پيامدهاي منفي تعديلات سنواتي، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است. هدف حسابرسان اعتباربخشي به صورتهاي مالي است و زماني كه صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره هاي گذشته به دليل اشتباهات حسابداري قابل توجه بار ها تجديد ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان كاهش مي يابد(نيکبخت و رفيعي، 1391).

براي درك انگيزه هاي احتمالي شركت ها از ارائه نادرست ارقام حسابداري و اصلاح آن در دوره هاي آينده، بايد به عواملي توجه كرد كه اين گونه عمل را توجيه مي كند. تحقيقات انجام شده در زمينه گزارشگري متقلبانه، انگيزه ها ي مختلفي را بر اي چنين اقداماتي برشمرده اند. برخي پژوهشگران با اين فرض،كه تجديد ارائه صورتهاي مالي در انگيزه هاي مشتركي ريشه دارد، استدلال مي كنند كه اين انگيزه ها مي تواند صورت ظاهري بيابد و در ويژگي ها و اطلاعات مالي و اقتصادي اين شركت ها تبلور يابد. بدين ترتيب با توجه به عواملي همچون ساختار حاکميت شرکتي امكان پيش بيني تجديد ارائه صورتهاي مالي فراهم مي شود. در واقع هرچه در شرکتي مکانيزم هاي حاکميت شرکتي کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدليل کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و نيز کاهش هزينه هاي نمايندگي انتظار ميرود ميزان تجديد ارائه صورت هاي مالي کمتر باشد(نيکبخت و رفيعي، 1391).بنابراين به منظور کاهش ميزان تجديد ارائه صورت هاي مالي، بررسي عواملي که بر تجديد ارائه صورت هاي مالي تاثيردارد بخصوص عواملي از حوزه علوم رفتاري که قبلاً توسط محققين گذشته کمتر به آن پرداخته شده است مهم ومثمر الثمر به نظر مي رسد.

با توجه به مطالب فوق مسئلهاصليكهدراينتحقيقبهآنپاسخخواهيمگفت،ايناستكه: بيش اعتمادي مديريت چه تاثيري بر تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟

-3) ضرورت و اهميت تحقيق

درسالهاياخير،تجديدارائهصورتهايماليبينشركتهايايرانيبسياررايجشدهاستبهگونهايكهازتعديلاتسنواتيبهعنوانيكيازعناصرنسبتاپايداردرگردشحسابسودزيان انباشتهيادميشود.اينتعديلاتعمدتاًبهدليلاصلاحاشتباهاتدورهگذشتهاستومواردمربوطبهتغييرروش­هايحسابداريكمترمشاهدهميشود.اينموضوعبراتكاپذيريوتواناعتمادارقامارائهشدهدرصورتهايماليبويژهرقمسودتأثيردارد. لذا با توجه به شيوع تجديدارائهصورتهايماليشرکت هاي ايراني ضرورت انجام چنين تحقيق حاضر دوچندان احساس مي شود(موسوي، 1389).

1-4) اهداف تحقيق

 هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت ها
ميباشد. هدف نظري يا تئوريکي اين تحقيق مطالعه و بررسي علمي و چالش پيرامون موضوع عامل تجديد ارائه صورت هاي مالي مي باشد به سخن ديگر هدف تئوريکي کمک به دانش مديريت مالي و حسابداري در جهت بسط و توسعه آن مي باشد.

اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيتهاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجديد ارائه صورت هاي مالي را بررسي کند با اين هدف که يافته هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمايه ، تصميم گيرندگان ، تحليلگران مالي و سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحليل طرح هاي سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي و اوراق بهادار با عنايت به عامل تجديد ارائه صورت هاي مالي ، ياري رساند


مبلغ واقعی 20,400 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,524 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 10

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...


مطالب تصادفی

 • اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
 • انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری
 • یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی
 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)
 • الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • ۸ قدم تا راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "